уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2015-0003

  •  

Дата на публикуване 13.11.2015 г. (Номер на преписка в АОП: 00858-2015-0003)

 "Доставка на компютри и периферна техника за ПУ"Паисий Хилендарски"  по 7 обособени позиции"

РЕШЕНИЕ РЗЗ-5101/13.11.2015 (697294)

ОБЯВЛЕНИЕ П-1430/13.11.2015Г. (697295)

1. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

2. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

3. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.47, ал.9 ЗОП

5. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56, т.8 ЗОП

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.6 ЗОП

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.12 ЗОП

8. ДЕКЛАРАЦИЯ НОВО ОБОРУДВАНЕ

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

11.ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 16

12.ЦЕНОВА ОФЕРТА

13. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

14.СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15. ПРОТОКОЛ №1

16. ПРОТОКОЛ №2

17. СЪОБЩЕНИЕ

18. ПРОТОКОЛ №3

19. РЕШЕНИЕ

 

 

Последна промяна на 04 Февруари 2016
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол