уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Преписка № в АОП: 00858-2016-0002

 

Дата на публикуване: 29.02.2016 г. (Номер на преписката в АОП 00858-2016-0002)

ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА- "АУДИТОРИИ 602 и 603" с едноетажен обем с размери дължина 40.66 м, ширина 10.16 м и височина 4.34 м в УПИ I - за "ПУ"Паисий Хилендарски", кв. 15 по плана на к-с "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив

1. РЕШЕНИЕ

2. ОБЯВЛЕНИЕ

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

4. ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

5. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИ

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.47, ал.9 ЗОП

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ччл.56, т.8 ЗОП

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.6 ЗОП_5

10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.56 т.12 ЗОП

12. ДЕКЛАРАЦИЯ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА

13. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО

14.СПИСЪК НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ

15. СПРАВКА ЗА БРОЯ НА РАБОТНИЦИТЕ

16. СПИСЪК МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ

17. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

18. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19.1. КСС ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ДЕМОНТАЖ

19.2. КСС ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ИЗГРАЖДАНЕ

20. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

21. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ

22. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

21. ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

ПБ ОВК ВП Благоустрояване PY constr PU auditorii ВК

аудитории арх  Аудитории ПУ  pu sashka аудит.OV (2) (1)-Model PU 2016

22. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - проект

23. СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ.

24. Зададени въпроси "ЗАПРЯНОВИ-03" ООД Асеновград

25. ОТГОВОР

 26. ПРОТОКОЛ №1

27. СЪОБЩЕНИЕ

28. ПРОТОКОЛ №2

29. ПРОТОКОЛ №3

30. РЕШЕНИЕ

 

 

Последна промяна на 28 Август 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол