уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за втори семестър на учебната 2019/2020 г

Стипендии за втори семестър на учебната 2019/2020 г

 СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА   

                            

        ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2019/2020 г.

        Право на стипендия имат всички действащи студенти – държавна поръчка редовна форма на обучение, както и студенти, обучаващи се в  приоритетни професионални направления, които:

 • имат среден успех от предходните два семестъра 4.00 и по-висок,
 • за първи курс – успех от първи семестър,
 • за първи курс ФМИ – успех от първи триместър.

 

ВАЖНО: Студент от приоритетна специалност може да кандидатства  веднъж по общия ред и веднъж по  приоритетно професионално  направление! (Списък на приоритетните професионални направления)

 

Приемът на документи за участие в класиране започва на 18.02.2020 г. Студентите могат да заявят участие на място, както следва:

 • Стая 133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
 • Стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

Необходимите документите трябва да бъдат представени в стая 133 или стая ФСО до 06.03.2020 г. с актуална лична сметка /IBAN/. Студентите с успех 6.00 и приоритетни специалности не представят документи за доход.

Студенти, които не притежават документ (уверение) за подадени документи за стипендия от комисията по СБВ, не  участват в класирането.

       Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2019/2020г . ще бъде обявено на 10.03.2020 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/. Най-късно до 11.03.2020 г. трябва да бъде представен IBAN на студент, класиран за стипендия.

Необходими документи

За кандидатстване е необходимо:

Документи за доход на всеки член от семейството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца (последните шест получени брутни заплати).

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки и др.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като се изчислява и сумата от издръжката за 6 месеца.

В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

Собствениците на фирми и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечният брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния, се декларира (взема) осигурителният доход.

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, ксерокопие на картона за регистрация като ЗП, а ако не са подали такава в НАП – декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:     

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици или студенти редовна форма на обучение.

АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи – до 6 годишна възраст.

КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

 

За кандидатстване с предимство

Предимство

Документи

Сирак

(1) Смъртен акт на двамата родители или

(2) Документ от дом за деца, лишени от родителска грижа

(3) IBAN

Инвалид

 (1) Експертно  решение от ТЕЛК с над 70% на студента

(2) IBAN

Чужденец

(1) Документ от комисията (уверение ).

(2) IBAN

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

(1) Акт за раждане на детето

(2) IBAN

Един родител инвалид

(1) Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1) Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) 

(2) Решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител

(3) IBAN

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител 

(2) Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител

(3) IBAN

Пълен отличник (6.00)

(1) Документ от комисията ( уверение ).

(2) IBAN

Приоритетни професионални направления

(1) Документ от комисията (уверение).

(2) IBAN

 

 

За въпроси и информация:

 

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, стая 133

 

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

 

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

 

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

 

Тел. 0878503004 – Милка Димова

 

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Одобрил: Нина Странджева; Последна промяна на 2020-02-19 11:06:15
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол