уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Отворени са поканите за участие с проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+ за 2024 година

Отворени са поканите за участие с проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ+ за 2024 година

 
 
Съгласно ЕРАЗЪМ+ тази година има ограничение за броя участия на организацията ПУ "Паисий Хилендарски" в КЛЮЧОВО ДЕЙСТВИЕ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ (KEY ACTION 2: COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS) като координатор и партньор до 10 участия (това са проектни предложения подавани към ЦРЧР и другите национални агенции). За заявления, подадени до националните агенции в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта, една и съща организация (един OID) не може да участва в повече от 10 заявления за всеки краен срок като заявител или партньор (For applications submitted to National Agencies in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth, the same organisation (one OID) cannot be involved in more than 10 applications overall per deadline, either as applicant or partner)
Ограничението е за проектни предложения в областта на училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта (in the fields of school education, vocational education and training, adult education and youth). Не за област висше образование. И се отнася само за проектните предложения подавани към националните агенции.
 
С оглед на наложеното ограничение, моля в срок до 22.01.2024 г. всички които инициират проектни предложения като координатори, или имат намерение да се включат като партньори на други координиращи институции от страната или чужбина, да дойдат в НПД при г-жа Илиана Саханджиева, за да заявят намеренията си.
 
В случай, че имаме повече от 10 намерения за участия като координатори и партньори общо, то ще се изработят критерии за класиране на предложенията и ще бъде дадена "зелена улица" на първите 10. Решението ще бъде взето от УС на ФНИ на ПУ "Паисий Хилендарски".
След решението на УС няма да бъдат приемани предложения за кандидатстване!
 
В случай, че имаме под 10 намерения за участие, то всички ще бъдат допуснати до подготовка на проектно предложение и бройката до 10 ще бъде попълнена на принципа на "по-рано постъпило предложение".
След достигане на брой 10 проектни предложения, няма да бъдат приемани предложения за кандидатстване!
 
Срокът за кандидатстване е до 5.03.2024 г.
 
 
 
Одобрил: проф. д-р Невена Милева - зам.-ректор проектна дейност; Последна промяна на 2024-01-12 15:29:38
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол