web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за първи семестър на учебната 2017/2018 год.

Стипендии за първи семестър на учебната 2017/2018 год.

ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

СТИПЕНДИИ ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   

                            

        ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2017/2018 г.

        Право на стипендия имат всички действащи студенти, държавна поръчка, които се обучават в редовна форма и:

 • имат среден успех от предходната година поне 4.00 (първи курс нямат право на стипендия за първи семестър);
 • или попадат в някоя от изброените долу групи за предимство.

Приемът на документи за участие в класиране започва на 08.11.2017 г. Студентите могат да заявят участие в класирането ОНЛАЙН на интернет страницата https://peuportal.uni-plovdiv.bg или на място, както следва:

 • Стая 133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
 • Стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

       Онлайн формата за кандидатстване ще бъде отворена до 23.11.2017 г.

       Хартиен носител на необходимите документите трябва да бъде предствен в стая 133 или стая ФСО до 24.11.2017 г., където се издава Удостоверение за подадени документи за стипендия.

Студенти, които не притежават Удостоверение за подадени документи за стипендия няма да участват в класирането.

       Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2017/2018 г. ще бъде обявено на 27.11.2017 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/

       В срок до 3 (три) дни след обявяване на класирането (или 29.11.2017 г.) всички класирани студенти (които не са представили IBAN предварително) трябва да представят собствен валиден IBAN в системата за онлайн регистрация или на място (в стая 133 или стая ФСО).

 

Необходими документи

За кандидатстване с предимство:

Предимство

Документи

Сирак

(1)Смъртен акт на двамата родители или

(2)Документ от дом за деца лишени от родителска грижа

Инвалид

(1)Документ за решение на ТЕЛК с над 70% на студента

Чужденец

(1)Удостоверение от инспектор учебен отдел

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

(1)Акт за раждане на детето

Един родител инвалид

(1)Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1)Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2)Решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител

Пълен отличник (6.00)

Не са необходими документи

 

За кандидатстване без предимство е необходимо:

Документи за доход на всеки член от семейството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца.

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

    *Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

    Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

    Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

    При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като се изчислява и сумата от издръжката за 6 месеца.

    В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

    Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

    Собствениците на фирми  и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечния брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния,  се декларира (взема) осигурителният доход.

    Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, а  ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

    Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:     

    УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици, или студенти редовна форма на обучение.

    АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи - до 6 годишна възраст.

    КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ОНЛАЙН КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

 

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, стая 133

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

 

 

Одобрил: Румен Киров - помощник-ректор; Последна промяна на 2017-11-08 10:22:05
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg