web accessibility bulgarian flag english flag
Начало » Новини » Покана за избор на изпълнител по проекта за "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии"

Покана за избор на изпълнител по проекта за "Изграждане на капацитет за трансфер на технологии"

Във връзка с изпълнение на проект BG161PO003-1.2.02-0042-C0001 „Изграждане на капацитет за изграждане на трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г., и на основание чл. 7 от Договора за безвъзмездна финансова помощ, Офисът за технологичен трансфер отправя покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за:

 

1. Извършване икономически, финансови и маркетингови изследвания, включващ три обособени позиции:

Обособена позиция 1: Икономически и финансови оценки,

Обособена позиция 2: Маркетингов анализ на иновативни продукти, процеси и услуги

Обособена позиция 3: Бизнес план за иновативни продукти, за които е установен пазарен потенциал“.


Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

2. Извършване технически оценки, технически анализи и консултации по създаване на прототипи на иновативни продукти и технологии, включващ две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Извършване на технически оценки,

Обособена позиция 2: Извършване на технически анализи и консултации”.

 

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

3. “Извършване на практически дейности по трансфера на технологии по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи дейностия за тяхната защита и

Обособена позиция 2: Патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии”.

 

Пълният текст на поканата и образци на документите за участие може да изтеглите от тук

 

Място и срок за представяне на предложенията /офертите/ за участие:

12.06.2013 г., до 17:00 часа

Офиса на технологичен трансфер /ТТО/

адрес: гр. Пловдив,

ул. “Костаки Пеев” 21, ет. 2.


    Във връзка с постъпило запитване по Покана за представяне на оферти за избор на изпълнител за “Извършване на практически дейности по трансфера на технологии по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Оценка на патентния потенциал на разработки, продукти и технологии с оглед на последващи дейностия за тяхната защита и Обособена позиция 2: Патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии”,
ТТО прави следното уточнение – текстът в т. 4.2.2. от Покана за представяне на оферта да се чете, както следва:
“поетапни плащания (на заявка) в среден размер на 16,66 % от стойността на договора в 30-дневен срок след представяне на доклад по извършената консултация относно патентна защита на перспективни разработки, продукти и технологии разработки, продукти и технологии, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и представяне на фактура /ако е приложимо/ с размера на плащането."
 


 

Одобрил: София Стефанова; Последна промяна на 2013-06-12 17:19:32

Водещи новини