уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Интердисциплинарни семинари от ACADEMIA IUVENTUTIS

Интердисциплинарни семинари от ACADEMIA IUVENTUTIS

 

ОБЯВЯВА:

 

И Н Т Е Р Д И С Ц И П Л И Н А Р Н И  С Е М И Н А Р И

В Т О Р И   К Р Ъ Г

 

ЮЛИ - НОЕМВРИ 2021 Г.

 

За повече информация, посетете:

https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2318/

 

Одобрил: проф. д.ф.н. Любка Липчева-Пранджева; Последна промяна на 2021-06-17 09:32:24
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол