уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Избор на председател на Студентски съвет

Избор на председател на Студентски съвет

Общото събрание на Студентски съвет, на основание чл. 15, т. 1 от Правилника за устройството и дейността на Студентски съвет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, избра Виктория Веселинова Палигорова – студент в специалност „Право“, редовно обучение в Юридическия факултет за председател на Студентския съвет.

 

Председателят на Студентски съвет ръководи и координира общата дейност на Студентски съвет. Правомощие на председателя е официално да представлява Студентския съвет пред органите за управление на висшето училище, на основните и обслужващите звена в него.

Одобрил: Проф. д-р Антон Илиев; Последна промяна на 2021-03-08 16:27:33
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол