уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за втори семестър на учебната 2020/2021г.

Стипендии за втори семестър на учебната 2020/2021г.

 

Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Приемът на документи за участие в класиране започва на 22.02.2021 г. Студентите могат да заявят участието си:
А)  на място, както следва:

 • стая “Стипендии“ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24 южен двор) за студентите, обучаващи се на територията на гр. Пловдив;
 • стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на гр. Смолян.

Документите могат да се подават и чрез друго лице.

Б)  онлайн (чрез електронна поща) за студенти, които ще кандидатстват само по успех, а именно:

 • студенти с доказан успех 6.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ), заверили семестър на учебната 2020/2021 г. и положили всички изпити за целия период на обучение;
 • студенти от специалности в приоритетни професионални направления;
 • чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби.

Необходимите документите трябва да бъдат представени в срок до 12.03.2021 г.

Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2020/2021 г. ще бъде обявено след 13.03.2021 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/.

Класираните студенти трябва да представят актуален IBAN до 17.03.2021 г. В противен случай не могат да получат стипендия.

Право на стипендия имат всички действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка), както и студенти от първи курс, положили успешно всички изпити  от първи семестър, а за ФМИ - първи триместър.

 

Студентите на ПУ „П. Хилендарски“ могат да кандидатстват за следните стипендии:

 1. Студенти с доказан успех 6.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ), заверили семестър на учебната 2020/2021 г. и положили всички изпити за целия период на обучение. Студентите от първи курс кандидатстват за стипендията  с успех от първи семестър /ФМИ –първи триместър/.

Класирането е само по успех и кандидатстването е онлайн на имейл stipendii@uni-plovdiv.bg,  на който се изпраща сканиран или  сниман документ  за IBAN /сметка/, написан факултетен номер, успех и актуален телефонен номер за обратна връзка. Като отговор на този имейл кандидатът ще получи съобщение с входящия номер на молбата му и линк, на който да проверява дали успехът е потвърден от инспектор “Учебен отдел“.

Ако успехът на кандидата не е потвърден от инспектор “Учебен отдел“, студентът няма да бъде допуснат до класиране.

 

 1. Студенти от специалности в приоритетни професионални направления

Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

Класирането е само по успех и кандидатстването е онлайн на имейл stipendii@uni-plovdiv.bg,  на който се изпраща сканиран или  сниман документ  за IBAN /сметка/, написан факултетен номер, успех и актуален телефонен номер за обратна връзка. Като отговор на този имейл кандидатът ще получи съобщение с входящия номер на молбата му и линк, на който да проверява дали успехът е потвърден от инспектор “Учебен отдел“.

Право за кандидатстване имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум Добър 4.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ) и със заверен семестър за учебната 2020/2021 г. Студентите от първи курс   кандидатстват за стипендията  с успех от първи семестър /ФМИ –първи триместър/.

Тази стипендия може да се получава едновременно и с друга стипендия по общия ред. В този случай, студентът трябва да подаде документите и за двете стипендии лично.

 

Стипендия по успех и по доход

Получава се върху основата на показателите „среден семестриален успех“ и „месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“. Коефициентът се изчислява по следната формула:

Документите за тази стипендия се подават лично в стая “Стипендии“ (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24 южен двор). Кандидатите за тази стипендия трябва да имат доказан среден успех от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ) минимум Добър 4.00, да са заверили семестър на учебната 2020/2021 г. и да са положили всички изпити за целия период на обучение.

Този успех се декларира устно от кандидата при подаване на документите, след което успехът се потвърждава, променя или отхвърля (поради неиздържани изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор „Учебен отдел“. Кандидатът получава уверение, в което е посочен линк, на който той да проследи окончателно утвърдения си успех.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Документи за доход на всеки член от семейството (включително и на студента, ако получава доход) за предходните 6 месеца (последните шест получени брутни заплати). Указания за тези документи са посочени тук.
 • IBAN - актуална лична сметка.

 

 1. СТИПЕНДИИ от социален характер

Право на тези стипендии имат:

 • несемейни студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания до 70%;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания;
 • студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с дете до 6-годишна възраст;
 • бащи с дете до 6-годишна възраст, ако упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Необходимите документи за кандидатстване са посочени в таблицата.

Забележка: Студентките майки и бащите с присъдени родителски права на деца до 6-годишна възраст представят и уверение за заверен семестър на учебната 2020/2021 г.

 

 1. Стипендии за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби

Необходими документи за кандидатстване:

 • IBAN - актуална лична сметка
 • Уверение за заверен семестър на учебната 2020/2021 г., като за студентите от втори, трети и четвърти курс е посочен и средният успех от предходната учебна година (с невзети изпити за целия период на обучение не се кандидатства).
 • Кандидатстването е онлайн на имейл stipendii@uni-plovdiv.bg,  на който се изпраща сканиран или  сниман документ  за IBAN /сметка/, уверение за заверен семестър на учебната 2020/2021 г., написан факултетен номер, успех и актуален телефонен номер за обратна връзка. Като отговор на този имейл кандидатът ще получи съобщение с входящия номер на молбата му и линк, на който да проверява дали успехът е потвърден от инспектор “Учебен отдел“.

 

Забележка:  След поискване от студента, уверенията могат да се получат от инспектор “Учебен отдел“ по електронен път.

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,  стая “Стипендии“ Ректорат /южен двор/

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

Email: strandzheva@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

 

 

Последна промяна на 2021-02-15 10:11:13
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол