уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Научен форум в ПУ "Паисий Хилендарски" събра бизнес, наука и студенти

Научен форум в ПУ "Паисий Хилендарски" събра бизнес, наука и студенти

Научноизледователски екип от ПУ „Паисий Хилендарски“ проведе двудневен научен форум „Иновации и конкурентоспособност“, който се състоя на 22 и 23 октомври 2020 г. в ПУ „Паисий Хилендарски“. Форумът е в рамките на изпълнението на дейностите по проект № КП-06-25/5/17.12.2018 “Концептуален модел за внедряване на иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприятия”, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН, с ръководител доц. д-р Мина Ангелова от катедра „Управление и количествени методи в икономиката“ при Факултета по икономически и социални науки. Фокус на проекта са винопроизводители, които са малки и средни предприятия. Съорганизатори на събитието са катедра "Управление и количествени методи в икономиката“ при ФИСН, екипът на проект  СП19-ФИСН-06  "Политически и икономически измерения на избирателните системи в страните от Европейския съюз", финансиран от фонд "Научни изследвания" към ПУ "Паисий Хилендарски", Студентски съвет към ПУ "Паисий Хилендарски", както и студентските клубове към ФИСН, а именно Клуб на мениджъра, Клуб "Маркетинг" и Клуб на политолога.

В рамките на форума на 22 октомври се състоя Първа национална научна конференция за студенти, докторанти и млади учени „Иновации и конкурентоспособност”, в която взеха участие студенти, докторанти, пост-докторанти и млади учени от университети от България и Русия. Поздравления към участниците отправиха ректори на университети, включително на УНСС, гр. София и Тракийски университет, гр. Стара Загора, както и декани на стопански факултети от университети от цялата страна. Основните разглеждани теми бяха дигиталните трансформации, конкурентоспособността и предизвикателствата, свързани с COVID-19, ролята на университетите за иновационната активност, както и политическите аспекти и тези на националната сигурност, които влияят върху иновационната и конкурентна среда.

Кръглата маса „Повишаване конкурентоспособността на винарската индустрия посредством иновации“ (23 октомври) беше посветена на взаимодействието между науката и бизнеса в сферата на иновациите във винопроизводството. Приветствие към участниците отправи областният управител на област Пловдив, д-р Дани Каназирева, което беше представено от г-н Петър Петров, заместник областен управител. Д-р Каназирева засвидетелства своята съпричастност към инициативата и обърна внимание, че „оптимизирането посредством иновации ще допринесе за нови икономически измерения и практически резултати за лозаро-винарската промишленост в нашия регион“. Доц. Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив, също поздрави организаторите и участниците във форума, като според него „всички бизнеси имат нужда от иновации и най-естествено е това да дойде от университета“. Ректорското ръководство на ПУ „Паисий Хилендарски“ в лицето на доц. д-р Надя Чернева, заместник ректор по международно сътрудничество, академична мобилност, връзки с обществеността и протокол засвидетелства удовлетворение от реализирането на научния форум, като акцентира върху необходимостта от интердисциплинарност на изследванията и фокусиране на научната парадигма върху проблемите на човека.

Освен екипът, работещ по проекта, във форума се включиха и доц. д-р Атанас Владиков, експерт по „Биоикономика“, Център по технологии, ПУ „Паисий Хилендарски“ и проф. д-р Илия Илиев, Директор на Център по технологии към ПУ „Паисий Хилендарски“ и ръководител на научния екип на Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина (ПЕРИМЕД)“. Доц. Владиков представи данни за процеса на трансформация на винарската индустрия в България към биоикономическата парадигма. Проф. Илиев запозна аудиторията с модерните биотехнологични процеси през призмата на „Зелената сделка“. Особен принос към кръглата маса има инж. Иван Н. Иванов, представител по индустриална собственост, управител на „Ай Пи Консултинг“ ЕООД, който предостави на участниците информация относно закрилата на интелектуална собственост в сферата на винопроизводството.

Винопроизводителите, участващи в кръглата маса, направиха обзор на общите тенденции в лозаро-винарския сектор през последните пет години, като също така споделиха своите собствени предизвикателства и добрите практики, които са използвали за преодоляването им. Акцент на кръглата маса беше и виненият туризъм, като винени експерти обърнаха внимание върху особеностите на този тип туризъм и потенциала му, както за повишаване конкурентоспособността на отделните винарски изби, така и за развитието на регионите като цяло. Винопроизводителите и винените експерти заявиха желание за продължаване и задълбочаването на сътрудничеството с академичната общност, а екипът на проекта получи покани да се включи със своята експертиза в предстоящи мероприятия на винения сектор.
Всички участници се съгласиха и обединиха около необходимостта за изграждане на трайни партньорства между бизнес и наука в сферата на винопроизводството и в частност за иновационната активност, което кореспондира с приоритетите, зададени от Министерство на образованието и науката и от директиви на Европейската комисия за фокус върху триъгълника на знанието – бизнес, наука и образование.

Екипът на проекта продължава да реализира съвместни научноизследователски инициативи, като резултатите от настоящия проект са публични и са видими на сайта prowis.online и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/prowis.online/

Одобрил: Веселина Балтова; Последна промяна на 2020-10-27 07:10:14
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол