уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за първи семестър на учебната 2020/2021г.

Стипендии за първи семестър на учебната 2020/2021г.

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2020/2021 г.

 

Приемът на документи за участие в класиране започва на 28.10.2020 г. Студентите могат да заявят участие на място, както следва:

 • Университетски информационен център (УИЦ), Зала 13 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на гр. Пловдив;
 • Стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на гр. Смолян.

Необходимите документите трябва да бъдат представени в срок до 11.11.2020 г. Документите може да се подават и чрез друго лице.

Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2020/2021г. ще бъде обявено след 13.11.2020 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/.

Право на стипендия имат всички действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка).

 

Студентите на ПУ „П. Хилендарски“ могат да кандидатстват за следните стипендии:

 1. Студенти от първи курс, които са от специалности от професионални направления Педагогика, Педагогика на обучението по..., Машинно инженерство, Електротехника, електроника и автоматика, придобили са средното си образование през 2020 г. и които отговарят на едно от следните две условия:

а) индивидуалните им резултати от държавните зрелостни изпити или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация са равни или по-високи от посочените в Таблица 1.

б) индивидуалните им резултати от държавните зрелостни изпити са равни или по-високи от посочените в Таблица 2.

Размерът на тази стипендия е 100 лв. и тя се получава от всеки кандидат, който отговаря на посочените условия.

Необходими документи за кандидатстване: IBAN - актуална лична сметка.

 

 1. Студенти с доказан успех 6.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ), заверили семестър на учебната 2020/2021 г. и положили всички изпити за целия период на обучение.

Размерът на стипендията е 150 лв. за месец и класирането е само по успех.

Студенти, които кандидатстват за тази стипендия, декларират успеха си устно при подаване на документите, след което успехът се потвърждава, променя или отхвърля (поради неиздържани изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор „Учебен отдел“. След подаване на документите кандидатът за стипендия получава служебна бележка, в която е посочен линк, на който той да проследи окончателно утвърдения си успех.

Необходими документи за кандидатстване: IBAN - актуална лична сметка.

 

 1. Студенти от специалности в приоритетни професионални направления

Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

Размерът на стипендията е 150 лв. за месец и класирането е само по успех.

Право за кандидатстване имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум Добър 4.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ) и са със заверен семестър за учебната 2020/2021 г.

При подаване на документите си кандидатът декларира успеха си устно, след което успехът се потвърждава, променя или отхвърля (поради неиздържани изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор „Учебен отдел“. След подаване на документите студентът получава служебна бележка, в която е посочен линк, на който той да проследи окончателно утвърдения си успех.

Необходими документи за кандидатстване: IBAN - актуална лична сметка.

Тази стипендия може да се получава едновременно и с друга стипендия по общия ред.

 

 1. Стипендия по успех и по доход

Размерът на тази стипендия е 150 лв.

Получава се върху основата на показателите „среден семестриален успех“ и „месечен доход на член от семейството на студента за предходните 6 месеца“. Коефициентът се изчислява по следната формула:

Кандидатите за тази стипендия трябва да имат доказан среден успех от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ) минимум Добър 4.00, да са заверили семестър на учебната 2020/2021 г. и да са положили всички изпити за целия период на обучение.

Този успех се декларира устно от кандидата при подаване на документите, след което успехът се потвърждава, променя или отхвърля (поради неиздържани изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор „Учебен отдел“. Кандидатът получава служебна бележка, в която е посочен линк, на който той да проследи окончателно утвърдения си успех.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Документи за доход на всеки член от семейството (включително и на студента, ако получава доход) за предходните 6 месеца (последните шест получени брутни заплати). Указания за тези документи са посочени тук.
 • IBAN - актуална лична сметка.

 

 1. СТИПЕНДИИ от социален характер

Право на тези стипендии имат:

 • несемейни студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания до 70%;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания;
 • студенти с един родител, който е с трайни увреждания;
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с дете до 6-годишна възраст;
 • бащи с дете до 6-годишна възраст, ако упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

Необходимите документи за кандидатстване са посочени в таблицата.

Забележка: Студентките майки и бащите с присъдени родителски права на деца до 6-годишна възраст представят и уверение за заверен семестър на учебната 2020/2021 г.

 

 1. Стипендии за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби

Необходими документи за кандидатстване:

 • IBAN - актуална лична сметка
 • Уверение за заверен семестър на учебната 2020/2021 г., като за студентите от втори, трети и четвърти курс е посочен и средният успех от предходната учебна година (или брой невзети изпити за целия период на обучение).

 

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, УИЦ, Зала 13

Тел. 032/ 261 329 – Виктория Палигорова

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

 

Последна промяна на 2020-11-13 12:49:13
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол