уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Подбор на преподаватели по български език и литература в Сърбия, Украйна, Италия и Полша

Подбор на преподаватели по български език и литература в Сърбия, Украйна, Италия и Полша

Процедура за подбор на преподаватели по български език и литература за академичната 2020/2021 година в следните чуждестранни висши училища:

1. Белградски университет Белград, Сърбия
2. Киевски национален университет Киев, Украйна „Тарас Шевченко“
3. Университет „Болоня“ Форли, Италия
4. Познански университет „Адам Мицкевич“ Познан, Полша


I. Изисквания към кандидатите
I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища:
1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България или в научен институт с акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:
1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
1.1.4. Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”
1.1.6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките
1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките
1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“.
1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) във висше училище.
1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:
1. Белградски университет, Белград, Сърбия – преподавателско място за специалист по български език:
- специалист по българска или славянска филология;
- теоретични и практически знания;
- защитен докторат в съответната област;
- да бъде университетски преподавател;
- препоръчително е да разбира сръбски език и да притежава опит в преподаването на български език, тъй като ще има контакт със студенти първи и втори курс, които все още не владеят български език в достатъчна степен.

Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя по български език за академичната 2020/2021 година:
- лекции и упражнения по българска фонетика – два семестъра по два часа седмично;
- лекции и упражнения по български синтаксис – два семестъра по два часа седмично;
- лекции и упражнения по съвременен български език – два семестъра по осем часа седмично.
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
- специалист по история на българската литература;
- докторска степен;
- преподавателски опит в университет;
- интерес към изучаване на украинско-българските културни връзки (желателно);
- владеене на украински език (желателно).

Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2020/2021 година:
- 1 семестър: „Българска драматургия и театър ХХ в.“ (образователна степен „Магистър“) – 180 ч. (лекции – 30 ч., семинари – 56 ч., самостоятелна работа – 94 ч.);
- 2 семестър: „История по българската литература: от началото до края на XVI в.“ (образователна степен „Бакалавър“) – 90 ч., (лекции – 30 ч., практически – 14 ч., самостоятелна работа – 46 ч.);
- „Българска литература и кинематография“ (образователна степен „Магистър“) – 180 ч. (лекции – 56 ч., семинари – 28 ч., самостоятелна работа – 96 ч.).
3. Университет „Болоня“, Форли, Италия
- образование – магистърска степен по българския език и литература и изследователски докторат по славянско езикознание;
- знания и компетентности:
- добро познаване на италиански език;
- многогодишен преподавателски опит по български език в чуждестранни университети;
- компетентност в областта на представяне на културни дейности за разпространение на българския език и култура.
Информация за преподаваните дисциплини и заетост на преподавателя за академичната 2020/2021 година:
- Основи на българския език, 40 часа, 6 кредити ECTS, тригодишен (бакалавърски) курс по интеркултурна езикова медиация (период на провеждане: втори семестър от 15.02.2021 г. до 14.05.2021 г.);
- Български език, 40 часа, 6 кредити ECTS, тригодишен (бакалавърски) курс по интеркултурна езикова медиация (период на провеждане: първи и втори семестър от 30.09.2020 г. до 22.12.2020 г. и от 15.02.2021 до 14.05.2021 г.);
- Български език и медиация, модул „Български език и култура“ и модул „Българска медиация“, по 40 часа за всеки модул, общо 10 кредити ECTS, тригодишен (бакалавърски) курс по интеркултурна езикова медиация (период на провеждане: първи и втори семестър от 30.09.2020 г. до 22.12.2020 г. и от 15.02.2021 до 14.05.2021 г.);
- Български език (курс за напреднали I) и/или български език (курс за напреднали ІІ) – тригодишен курс по интеркултурна езикова медиация, 40 часа (период на провеждане: първи и втори семестър от 30.09.2020 г. до 22.12.2020 г. и от 15.02.2021 до 14.05.2021 г.). Обучението се провежда след като предварително бъде установен интерес от страна на студентите;
- Упражнения по български език, 40 часа, тригодишен бакалавърски курс по интеркултурна езикова медиация (период на провеждане: първи и втори семестър от 30.09.2020 г. до 22.12.2020 г. и от 15.02.2021 до 14.05.2021 г.).
4. Познански университет „Адам Мицкевич“, Познан, Полша
- Кандидатът следва да има най-малко докторска степен
Информация за заетостта на преподавателя за академичната 2020/2021 година:
Предвижда се преподавателят да има пълно натоварване от 360 часа годишно в Института по славянска филология към университета.


II. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища или научен институт по т. 1.1
2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и подадените и подадените документи.
3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати.
6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I за съответното чуждестранно висше училище.
7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.
8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждане – от председателя на Комисията за подбор по т. II. 3.
9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при проявен интерес от тяхна страна.
10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше училище.


III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор
1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора на съответното висше училище или директора на научен институт по т. I.1. за участие в процедурата;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);
6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
8. Други документи по преценка на кандидата (описват се).


IV. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в срок до 21 август 2020 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:
1. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4. Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“;
5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
7. Институт по литература към Българската академия на науките.

 

ОБЯВА

ФОРМУЛЯР

ЗАЯВЛЕНИЕ

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2020-08-21; Последна промяна на 2020-08-07 07:27:32
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол