уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Необходими документи за класиране за общежитие 2020/2021

Необходими документи за класиране за общежитие 2020/2021

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

НА  ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2020/2021

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра.
  До кандидатсване за общежитие се допускат само студенти, положили всички изпити за целия период на обучение и заверили семестър на учебната 2020/2021 г.
  За студентите в първи курс се нанася успехът,  с който е класиран студентът.
 1. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД на членовете на семейството (домакинството) за шест месеца (последните получени брутни заплати), изписани помесечно и с идентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка, включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;  хонорари; за еднолични търговци и земеделски производители - последната подадена данъчна декларация (ксерокопие); за работещи в чужбина - доходите от страната, в която работят.
 2. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства).
 3. АКТ ЗА РАЖДАНЕ - ксерокопие (при неизвестни родители).
 4. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 5. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ (стипендията на учащите не се смята за доход).
 6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (при инвалидност над 70%).
 7. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители).
 8. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (за безработен родител).

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

       

 1. СЕМЕЙСТВА С НЕНАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и ал. 9 от ЗВО.
 2. БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 ЗВО ИЛИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 5 И АЛ. 9 ОТ ЗВО СА:
 3. a) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

          б) студенти с неизвестен или починал родител;

          в) студенти инвалиди над 70%  и военноинвалиди;

          г)  несемейни студенти - членове на многодетни семейства (учащи);

          д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени         от родителска грижа.   

 1. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ.

 

Прием на молби - от 01.09.2020 г. до 18.09.2020 г.

в стая № 133, сграда Ректорат.

Класиране на 21.09.2020  г.

Настаняване - от 23.09.2020 г.  до 28.09.2020 г.

 

Прием на молби за II –ро класиране –от 29.09.2020 г до 02.10.2020 г.

Класиране  на 05.10.2020 г

Настаняване  от 06.10.2020 г.

 

 

        Класирането за общежитие  се извършва по низходящ ред на базата на индекс, получен по формулата:

 

 МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА     х    УСПЕХ  
МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

         

 1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3), заверено от инспектор от отдел „Учебен“.
 2. ТРИ СНИМКИ.
 3. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ).
 4. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (при студенти инвалиди над 70%).
 6. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
 7. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД (издава се в стая № 133, сграда Ректорат, от инспектор „Социално-битови въпроси“).
 8. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ (при управителя на студентското общежитие).

 

       

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т. 9 ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!!!

 

  За контакт: Нина Странджева, стая № 133, сграда Ректорат, тел. 032/261 329

 

        Комисия по социално-битови въпроси към

       Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

 

Одобрил: Нина Странджева; Последна промяна на 2020-09-14 05:49:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол