уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията - 2019-nCoV

Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията - 2019-nCoV

Насоки на Европейския център по превенция и контрол на заболяванията, Стокхолм за наблюдение при лица, които са имали контакт със случай на нов коронавирус

 

 1. Определение за контактно лице: Контактно лице на случай с 2019-nCoV е лице, което към настоящия момент няма симптоми, и което е било или може да е било в контакт със случай с 2019-nCoV.

Рискът от заразяване зависи от нивото на експозиция (експозиция с висок/по-нисък риск), което определя и вида на необходимото проследяване.

Определянето на нивото на експозиция при контактните лица се установява чрез разговор със случая с 2019-nCoV и последващ разговор с контактните лица. 

 1. Типове контактни лица

          2.1. Контактни лица с близък контакт (експозиция с висок риск, група 1)

    Близък контакт с вероятен или потвърден случай на 2019-nCoV, съгласно дефиницията за случай, е наличен в следните случаи:

 • Лице, живеещо в едно и също домакинство със случай на 2019-nCoV;
 • Лице, разговаряло лице-в-лице или прекарало време в едно и също помещение/затворено пространство (напр. сухоземно транспортно средство) със случай на 2019-nCoV;
 • Лице, придружавало случай на 2019-nCoV при пътуване;
 • Здравен персонал или друго лице, предоставящо директна здравна грижа на случай на 2019-nCoV или лабораторен персонал, обработващ проби на 2019-nCoV;
 • В самолети: лице, седяло до две седалки отстояние от случай с 2019-nCoV; персонал, обслужващ частта на самолета, в която се е намирал случая. Ако по-тежката симптоматика или движението на случая предполагат по-широка експозиция, всички пътници в тази част на самолета или всички пътници в самолета могат да се считат за близки контакти.

           2.2. Контактни лица, при които е имало експозиция с по-нисък риск (група 2)

    Експозиция с по-нисък риск е налична в следните случаи:

 • Лице, което е имало краткотраен контакт със случай с 2019-nCoV;
 • Лице, пребивавало в зона, в коя се счита, че има продължаващо разпространение в общността.

(Забележка: зоните, в които се счита, че има продължаващо разпространение в общността, подлежат на постоянно обновяване. Актуални данни от Европейския център по превенция и контрол на болестите (ECDC) са налични и се обновяват постоянно на следния адрес: (https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov ).

 

 1. Експозиция на медицински персонал

Медицинският персонал, който се грижи за пациенти с 2019-nCoV в болници следва да бъде активно наблюдаван, навременно изследван и изолиран в случай на поява на симптоми, вероятно свързани с 2019-nCoV.

 

 1. Стъпки за проследяване на контактно лице, след установяване на случай на 2019-nCoV

Незабавно след потвърждаването на случай на 2019-nCoV:

 • Идентификация и класифициране на контактните лица като лица с висок риск от експозиция и лица с по-нисък риск от експозиция (разговор с пациента).
 • Издирване и оценка на контактните лица (разговор с контактните лица за допълнителна оценка на риска).
 • Предоставяне на информация и съвети на контактните лица относно провеждане на проследяване и медицинско наблюдение, термометриране, лабораторно изследване, ако е необходимо и др.
 • Съгласуване с контактните лица на подхода за проследяване на здравното им състояние в рамките на следващите 14 дни (трябва да се осигури възможност за лесна връзка с контактните лица)

 

Ежедневно до 14-тия ден след последния контакт на съответното контактно лице със случая на 2019-nCoV

 • проследяване на контактните лица, включително лабораторно изследване, при поява на индикация за това
 • мониториране на резултатите от проследяването на контактните лица от екип за контрол на взрива.

 

Проследяване на контактните лица

В зависимост от конкретната ситуация, освен проследяване, здравните власти могат да подкрепят, насърчат или изпълнят допълнителни ограничения (напр. доброволно ограничаване на контактите от страна на контактното лице, избягване на контакт с големи групи хора).

Проследяването на контактните се основава на най-новата налична информация, представена по-долу:

 • Инкубационният период на 2019-nCoV по последни данни е между 2 и 12 дни. За по-голяма надеждност на проследяването и практическо улеснение, се препоръчва проследяване в рамките на 14 дни (две седмици).
 • Счита се, че случаят е най-заразен, когато са налични симптоми.
 • Възможно е обаче случаят да е бил заразен и преди началото на симптомите.
 • Основният механизъм на предаване на инфекцията е по въздушно-капков път, чрез капчици при вдишване и издишване.

Проследяване на контактни лица с близък контакт (експозиция с висок риск – група 1):

 • Активно проследяване от здравните власти, продължаващо 14 дни след последния момент на контакт;
 • Ежедневна проверка за наличие на симптоми на 2019-nCoV, включително повишена температура (вкл. леко повишена), кашлица и затруднено дишане
 • Избягване на социални контакти
 • Избягване на пътувания
 • Необходимо е да се осигури ясен механизъм, по който да е възможна връзка с контактното лице за активно проследяване

Проследяване на контактни лица с по-нисък риск (група 2)

 • Самостоятелно проследяване от контактното лице за наличието на симптоми на 2019-nCoV, включително повишена температура (вкл. леко повишена), кашлица и затруднено дишане, в рамките на 14 дни след последния момент на контакт
 • Здравните власти могат да предвидят други мерки, в съответствие с конкретната ситуация.

 Отговорникът за проследяването на съответното контактно лице следва да събира информация за здравното състояние (наличие/отсъствие на симптоми и повишена температура) ежедневно до 14 ден, попълвайки формуляр 1).

Контактните лица следва:

 • да се изолират в дома си по собствена инициатива незабавно като ограничат собствените си контакти до минимум
 • при съжителство с други хора, да се отделят в пространството (при възможност престой в друга стая) и времето (напр. чрез ядене по различно време, отделно)
 • да не използват общи съдове, кърпи за баня и други предмети
 • да спазват добри практики за хигиена на ръцете и хигиена на кихане и кашляне
 • да проветряват редовно помещенията в дома си
 • редовно да почистват (напр. с дезинфектант на алкохолна основа) често докосвани повърхности в дома си
 • да си водят ежедневни бележки за лицата, с които са контактували, типа и продължителността на контактите си по време на периода на проследяване (контактите следва да са доведени до минимум)
 • да се свържат със здравните власти незабавно в случай на поява на каквито и да било симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт

 Ако не се появят симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт, се счита, че контактното лице е извън риск от развиване на 2019-nCoV заболяване.

 Ако се появят симптоми в рамките на 14 дни след последния контакт, контактното лице се третира като вероятен случай с 2019-nCoV и подлежи на изолация, лабораторно изследване и последващо идентифициране на контактните му лица (вторични контактни лица). За идентифициране на вторичните контактни лица ще са полезни ежедневните бележки на контактното лице, в случай, че то прояви симптоми. Ежедневните бележки от страна на контактното лице помагат да се осигури надеждност на данните, тъй като периода на проследяване е сравнително продължителен и без ежедневни бележки е възможно да се изпуснат вторични контактни лица.

 

 Примерна таблица за проследяване на контактни лица: ВИЖ ТАБЛИЦАТА ТУК

 

 Изпълнението на тези препоръки може да се измени, в съответствие с оценката на риска за отделни случаи с 2019-nCoV и техните контактни лица, по преценка на здравните власти.

 

Последна промяна на 2020-03-10 12:41:47
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол