уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


    Начало » Новини » Обява на МОН за преподаватели по български език и литература

Обява на МОН за преподаватели по български език и литература

О Б Я В A
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
гр. София 1000, бул. „Княз Дондуков” № 2А, www.mon.bg


На основание чл. 4, чл. 5 и чл. 7 от Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 година за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища и във връзка с международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката Министерството на образованието и науката ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР на преподаватели по български език и литература за академичната 2019-2020 година в следните чуждестранни висши училища:

Висше училище, Държава, населено място, Брой места
1. Белградски университет Сърбия, Белград 1
2. Киевски национален университет Киев, Украйна 1
„Тарас Шевченко“
3. Запорожки национален университет Запорожие, Украйна 1
4. Ереванския държавен университет Ереван, Армения 1
по лингвистика и социални науки
„В. Брусов”
5. Бердянски държавен педагогически Бердянск, Украйна 1
университет


I. Изисквания към кандидатите
I.1. Минимални изисквания, предвидени в Постановление № 237 от 24 септември 2019 година за изменение и допълнение на Постановление № 44 на Министерския съвет от 14 март 2019 г. за осигуряване на преподаватели по български език и литература в чуждестранни висши училища:
1.1. Да заемат към момента на кандидатстването академична длъжност по трудово правоотношение в държавно висше училище в България и научни институти, което има акредитация в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ и сключено споразумение с Министерството на образованието и науката:
1.1.1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”
1.1.2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
1.1.3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”
1.1.4. Шуменски университет “Еп. Константин Преславски”
1.1.5. Югозападен университет “Неофит Рилски”
1.1.6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките
1.1.7. Институт по литература към Българската академия на науките
1.2. Да имат най-малко образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Филология“ от област на висшето образование „Хуманитарни науки“.
1.3. Да имат най-малко три години преподавателски стаж (през последните пет години) във висше училище.
1.4. Да владеят английски, френски, немски или езика на страната, в която ще бъдат командировани, на ниво минимум B2 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
I.2. Изисквания към кандидатите, заявени от чуждестранните висши училища:
1. Белградски университет, Белград, Сърбия – преподавателско място по български език:
 Специалист по българска или славянска филология;
 Много добра теоретична и практическа подготовка;
 Опит в преподаването на съответните дисциплини;
 Да e защитил докторат в съответната област.
Изисквания за преподавателя по български език:
 Препоръчително да ползва сръбски език и да притежава опит в преподаването на български език като чужд.
Информация за преподаваните дисциплини от преподавателя по български език:
 Лекции и упражнения по българска фонетика – 2 семестъра по 2 часа седмично;
 Лекции и упражнения по български синтаксис – 2 семестъра по 2 часа седмично;
 Лекции и упражнения по българска лексикология – 2 семестъра по 2 часа седмично;
 История на българския език и диалектология – 2 семестъра по 2 часа седмично
 Упражнения по практически български език – 2 семестъра по 4 часа седмично;
2. Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Киев, Украйна
 Висше образование и докторска степен (PhD) по литературознание;
 Преподавателски опит във висши училища;
 Научен интерес към украинската култура и литература;
 Сертификат за ниво на владеене на украински език (не по-ниско от В1).
Информация за преподаваните дисциплини:
През академичната 2019/2020 година се предвиждат следните курсове:
За студентите от 4 курс в образователна степен “бакалавър”, специалност “Филология” (славянски езици и литература - включително превод), ОП “Славянски езици и литератури* и превод, украински език и литература: полски, български, сръбски”
“Българска литература в междуславянски диалог” (44 часа лекции);
“Авангардни течения и направления в българската литература” (80 чaса лекции и 84 часа практически занятия);
“Генеалогия и типология на българския модернистичен роман” (20 часа лекции).
За студенти от 2 година обучение в образователна степен „магистър“, специалност „Филология“ (славянски езици и литература - включително превод), ОП „Славистика на Централна и Източна Европа и Балкани: теоретични и приложни студии: полски и украински език и литература“ – 10 български и украински език и литератури“
„Славянска литература в сравнително отражение“ (30 часа лекции и 20 часа семестриални занятия);
„Славянска проза между ХХ-ХХІ век: национални проблеми в условията на глобализация“ (30 ч. лекции и 20 ч. семeстриални занятия);
Произведения на съвременната литература на славянските народи в контекста на изкуството“ (30 ч. лекции и 20 часа семестриални занятия).
3. Запорожки национален университет, Запорожие, Украйна
- Образователна и научна степен „доктор“ (PhD) или кандидат на филологическите науки.
Информация за преподаваните дисциплини:
Преподавателят ще преподава на студенти в образователна степен „бакалавър“ на следните специалности: „Филология“, програма „Славянски превод (български)“, български език като втори чужд език на магистърско образователно ниво по програма „Руски език и чужда литература. Втори език“, български език като избирателна дисциплина за бакалавърска степен по програми „Туризъм“, “Журналистика“, „Странознание“.
4. Ереванския държавен университет по лингвистика и социални науки
„В. Брусов”, Ереван, Армения
Владеене на английски или руски език на ниво С1 от Общоевропейската референтна езикова рамка.
5. Бердянски държавен педагогически университет, Бердянск, Украйна Висше образование и образователна и научна степен „доктор“.
Информация за преподаваните дисциплини:
Преподавателят ще преподава на студенти по специалност „Средно образование“ (език и литература - английски, български).


II. Начин на провеждане на процедурата за подбор:
1. Кандидатите подават заявление и формуляр за участие в процедурата за подбор и прилагат необходимите документи, посочени в обявата – във висшите училища по т. 1.1
2. Ректорът на съответното висше училище или директорът на научния институт представя в Министерството на образованието и науката поименен списък на кандидатите и подадените заявления в двуседмичен срок от изтичането на срока на обявата.
3. Подборът на кандидатурите за преподаватели в чуждестранни висши училища се извършва от Комисия за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети, определена със заповед на министъра на образованието и науката.
4. Всеки кандидат може да кандидатства за всички обявени преподавателски места. За всяко преподавателско място се подава отделен комплект от документи.
5. Комисията за подбор на преподаватели по български език и литература в чуждестранни университети провежда интервю с допуснатите кандидати в Министерството на образованието и науката.
6. До интервю не се допускат кандидати, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията по т. I – за съответното чуждестранно висше училище.
7. Кандидатите се уведомяват по електронна поща за датата, часа на започване и мястото на провеждане на интервюто в Министерството на образованието и науката.
8. Интервюто се провежда по график, който се обявява в деня на провеждане – от председателя на Комисията за подбор по т. II. 3.
9. В заседанията на Комисията за подбор може да участват представители на съответното чуждестранно висше училище или на дипломатическото представителство на държавата при проявен интерес от тяхна страна.
10. Избраният от Комисията кандидат се одобрява от съответното чуждестранно висше училище.


III. Необходими документи за участие в процедурата за подбор
1. Заявление и формуляр по образец, приложени към настоящата обява, до ректора или директора на съответното висше училище или научен институт по т. I.1. за участие в процедурата;
2. Автобиография;
3. Мотивационно писмо;
4. Копие на документ за придобито висше образование, научна степен и/или академична длъжност;
5. Списък с научните трудове и публикации (ако е приложимо);
6. Копие от трудова и/или осигурителна книжка, или друг документ, удостоверяващ изискуемия стаж;
7. Копие на документ, удостоверяващ владеенето на чужд език;
8. Други документи по преценка на кандидата (описват се).


IV. Срок и място за подаване на документите
Документите се подават в срок до 29 ноември 2019 г. (петък) в държавното висше училище или научния институт, в което кандидатът заема длъжност по трудово правоотношение към момента на кандидатстване:
1. Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”;
2. Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“;
3. Софийски университет “Св. Климент Охридски”;
4. Шуменски университет “Еп. Константин Преславски“;
5. Югозападен университет “Неофит Рилски”;
6. Институт по български език „Професор Любомир Андрейчин“ към Българската академия на науките;
7. Институт по литература към Българската академия на науките.

 

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Формуляр

Одобрил: Веселина Балтова; Валидност до: 2019-11-29; Последна промяна на 2019-11-13 10:51:58
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол