уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Конкурс за директор на „Университетски информационен център“

Конкурс за директор на „Университетски информационен център“

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор и назначаване на директор на „Университетски информационен център“ със срок 07.11.2019 г.

 

В изпълнение на Решение на Академичния съвет от 21.10.2019 г. и във връзка с чл. 70 ал. 2 от ПУД на ПУ Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор и назначаване на директор на „Университетски информационен център“.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 1. Ясно изразени добри комуникационни умения – способност да комуникира и влияе на всички оперативни и ръководни нива.
 2. Да работи на ОТД в ПУ „Паисий Хилендарски“ като хабилитирано лице.
 3. Да има опит с администрирането на информационни системи и основни програмни продукти в образователната и научна институция.
 4. Умения да разпределя задачи, да определя отговорности, да контролира изпълнението и качеството на получените решения.
 5. Да има административен и управленски опит в структурите на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
 6. Отлично владеене на английски език. Владеенето на допълнителни чужди езици е предимство.
 7. Умения за работа с информационни бази данни и наукометрични системи (Scopus, Web Of Science и др.)

 

ФУНКЦИИ (ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ)

 1. Представлява и ръководи Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски“.
 2. Организира и управлява цялостната дейност на УИЦ, която е свързана с информационното осигуряване на Университета по отношение на неговата учебна, научноизследователска и административна дейност.
 3. Определя правила и политики за използване, развитие и осигуряване на необходимото качество на основните информационни услуги, предоставяни от УИЦ.

Краен срок за подаване на документите (професионално CV, копия на документи за образователна степен и квалификация): 07.11.2019 г., кабинет 32 - Ректорат, г-жа Ненка Пъкова, тел. 032 / 261 315.

 

Одобрил: проф д-р Антон Илиев; Последна промяна на 2019-10-25 11:28:14
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол