уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  Начало » Новини » Необх. документи за класиране за общежитие (уч. 2019/2020г.)

Необх. документи за класиране за общежитие (уч. 2019/2020г.)

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

НА  ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

ЗА КЛАСИРАНЕ ЗА ОБЩЕЖИТИЕ 2019/2020

 

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра, платена семестриална такса. За студентите в първи курс се нанася успехът,  с който е класиран студентът.
 2. ДОКУМЕНТИ ЗА БРУТЕН ДОХОД на членовете на семейството (домакинството) за шест месеца (последните получени брутни заплати изписани помесечно и с идентификационен номер на фирмата, която издава служебната бележка., включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;  хонорари; за еднолични търговци и земеделски производители - последната подадена данъчна декларация (ксерокопие); работещи в чужбина - доходите от страната, в която работят.
 3. АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК (за студентски семейства).
 4. АКТ ЗА РАЖДАНЕ - ксерокопие (при неизвестни родители).
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 6. УВЕРЕНИЯ ЗА БРАТЯ И СЕСТРИ, АКО СА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ (стипендията на учащите не се смята за доход).
 7. КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ТЕЛК (при инвалидност над 70%).
 8. КСЕРОКОПИЕ ОТ СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ (при разведени родители).
 9. ДОКУМЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА И ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ОБРАЗЕЦ (за безработен родител).

 

 

БЕЗ КЛАСИРАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ СЕ НАСТАНЯВАТ:

  

 1. СЕМЕЙСТВА С НЕНАВЪРШИЛО ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕТЕ, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през текущата учебна година, заплаща такса по чл. 95, ал. 2 от ЗВО или е освободен от такси по чл. 95, ал. 5 и ал. 9 от ЗВО.
 2. БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ЗАПЛАЩАТ ТАКСИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 2 ЗВО ИЛИ СА ОСВОБОДЕНИ ОТ ТАКСИ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 5 И АЛ. 9 ОТ ЗВО СА:

          a) несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;

          б) студенти с неизвестен или починал родител;

          в) студенти инвалиди над 70%  и военноинвалиди;

          г)  несемейни студенти - членове на многодетни семейства;

          д) студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени от родителска грижа.   

 1. ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ.

 

 

Прием на молби - от 28.08.2019 г. до 18.09.2019 г.

в стая № 133, сграда Ректорат.

Класиране на 20.09.2019 г.

Настаняване - от 24.09.2019 г. до 27.09.2019 г.

 

 

Класирането за общежитие  се извършва по низходящ ред на базата на индекс получен по формулата:

 

  (МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА   х   УСПЕХ) / МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО

 

 

НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ

ПРИ НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩЕЖИТИЕ

         

 1. УВЕРЕНИЕ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 3), заверено от инспектор от отдел „Учебен“.
 2. ТРИ СНИМКИ.
 3. ДОКУМЕНТ ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР - издава се по местоживеене
 4. ЛИЧНА КАРТА (ПАСПОРТ).
 5. КСЕРОКОПИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ (при починали родители).
 6. КСЕРОКОПИЕ ОТ ТЕЛК (при студенти инвалиди над 70%).
 7. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
 8. НАСТАНИТЕЛНА ЗАПОВЕД (издава се в стая № 133, сграда Ректорат, от инспектор „Социално-битови въпроси“).
 9. ПЛАТЕН МЕСЕЧЕН НАЕМ И ДЕПОЗИТ (при управителя на студентското общежитие)

 

       

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ!

 

ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО Т. 9 ОТ НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК!!!

 

 

Комисия по социално-битови въпроси към

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”

Телефони за връзка: 032/261 329 и 032/261 385 Нина Странджева

Одобрил: Нина Странджева; Последна промяна на 2019-09-09 14:14:41
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол