web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Стипендии за втори семестър на учебната 2017/2018 г.

Стипендии за втори семестър на учебната 2017/2018 г.

 СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА   

                            

        ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2017/2018 г.

        Право на стипендия имат всички действащи студенти, както и студенти, обучаващи се в  приоритетни професионални направления държавна поръчка редовна форма на обучение и:

 • имат среден успех от предходните два семестъра 4.00 и по-висок
 • за първи курс успех от зимен семестър
 • попадат в някои от изброените долу групи, които кандидатстват с предимство.

ВАЖНО: Студент от приоритетна специалност може да кандидатства  веднъж по общия ред и веднъж по приоритетни професионални направления.

Приемът на документи за участие в класиране започва на 19.03.2018 г. Студентите могат да заявят участие в класирането ОНЛАЙН на интернет страницата https://peuportal.uni-plovdiv.bg или на място, както следва:

 • Стая 133 (Ректорат, ул. „Цар Асен“ 24) за студентите, обучаващи се на територията на град Пловдив;
 • Стая ФСО (гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28) за студентите, обучаващи се на територията на град Смолян.

       Онлайн сайтът за кандидатстване ще бъде отворен от 19.03.2018 до 31.03.2018 г.

       Хартиен носител на необходимите документите трябва да бъде представен в стая 133 или стая ФСО до 02.04.2018 г. с актуална лична сметка /IBAN/, където се издава Уверение за подадени документи за стипендия.

       Студенти, които не притежават Уверение за подадени документи за стипендия, няма да участват в класирането.

       Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2017/2018 г. ще бъде обявено на 03.04.2018 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/

Необходими документи

 За кандидатстване с предимство

Предимство

Документи

Сирак

(1)Смъртен акт на двамата родители или

(2)Документ от дом за деца лишени от родителска грижа

Инвалид

(1)Документ за решение на ТЕЛК с над 70% на студента

Чужденец

(1)Документ от комисията

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

(1)Акт за раждане на детето

Един родител инвалид

(1)Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1)Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2)Решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител

Пълен отличник (6.00)

 Документ от комисията

Приоритетни професионални направления

Документ от комисията

За кандидатстване без предимство е необходимо:

Документи за доход на всеки член от семейството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца.

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки и др.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като се изчислява и сумата от издръжката за 6 месеца.

В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права, се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

Собствениците на фирми и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечният брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния, се декларира (взема) осигурителният доход.

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, а  ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:     

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици или студенти редовна форма на обучение.

АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи - до 6 годишна възраст.

КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

 

 За въпроси и информация:

 Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24, стая 133

 Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

 Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

  

 Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

 Тел. 0878503004 – Милка Димова

 Email: tk_sm_milka@abv.bg

 

Последна промяна на 2018-03-22 13:57:17
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg