web accessibility bulgarian flag english flag

Водещи новини


  Начало » Новини » Удължаване срока за подаване на документи за стипендии за II сем. – 2016/2017 г.

Удължаване срока за подаване на документи за стипендии за II сем. – 2016/2017 г.

Срокът за подаване на документи за стипендии е удължен: онлайн формата за кандидатстване до 07.03.2017 г. , подаване на хартиен носител на документите до 09.03.2017 г. и класирането ще бъде обявено на 11.03.2017 г.

Документи за стипендии за II  сем. – 2016/2017 г.   

                            

       ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2016/2017 г. Приемът на документи за участие в класирането започва на 20.02.2017 г. Студентите трябва да заявят участие в класирането чрез ОНЛАЙН формуляр за кандидатстване на интернет страницата: https://peuportal.uni-plovdiv.bg     

ВНИМАНИЕ!!! Могат да кандидатсват само студенти, които са платили втора семестриална такса за учебната 2016/2017 година.

       Онлайн формата за кандидатстване ще бъде отворена до 07.03.2017 г.

       Хартиен носител на документите  трябва да представите заедно с останалите документи в стая 133 (Ректорат) до 09.03.2017 г.

       Студентите, чиито документи не са одобрени, могат да реагират (т.е. редактират онлайн формата и представят новия хартиен носител) до 07.03.2017 г.

       Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2016/2017 г. ще бъде обявено на 11.03.2017 г.

 

Необходими документи

 

За кандидатстване с предимство:

Предимство

Документи

Сирак

(1)Смъртен акт на двамата родители или

(2)Документ от дом за деца лишени от родителска грижа

Инвалид

(1)Документ за решение на ТЕЛК с над 70% на студента

Чужденец

(1)Удостоверение от инспектор учебен отдел

Майка/ Баща (с деца до 6 години)

(1)Акт за раждане на детето

Един родител инвалид

(1)Смъртен акт за единия родител и (2)решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител или

(1)Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и (2)Решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% на другия родител

Двама родители инвалиди

(1)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на единия родител и (2)Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия родител

Пълен отличник (6.00)

(1)Удостовенерие за успех

 

За кандидатстване без предимство е необходимо:

Документи за доход на всеки член от семейството (вкл. и на студента, ако има такъв) за предходните 6 месеца.

В документите за доход се включват суми от:

 • брутни заплати;
 • хонорари;
 • пенсии;
 • търговия;
 • продажба на селскостопанска продукция;
 • занятие;
 • свободни професии;
 • дивиденти от акции и други доходи;
 • наеми;
 • обезщетения за временна нетрудоспособност;
 • обезщетения за безработица и социални помощи;
 • месечни добавки и месечни помощи за деца;
 • присъдени издръжки.

 

В документите за доход не се включват:

 • пари за командировки на работещите в страната и допълнителните плащания по чл. 19, ал. 2, т. 4 от Закона за облагане доходите на физически лица;
 • добавките за чужда помощ на хората с трайни увреждания;
 • стипендии, получавани от декларатора и членове на неговото семейство по силата на постановлението и ученическите стипендии.

 

*Когато е ползван неплатен отпуск или лицето работи на непълно работно време, или по-малко от 8 часа на ден, то в документа за доход това изрично се посочва. В документите за доход трябва да са посочени и сумите за изплатени болнични от работодателя и НОИ.

Работещите в чужбина представят документ от работодателя за получени доходи в съответната валута, а в електронната форма попълват превърнатата в лева сума.

Пенсионерите представят документ от пенсионен отдел за получените през периода пенсии по месеци.

При разведени родители се представя  доходът на родителя, на когото са присъдени родителските права и ксерокопие от съдебно решение за другия родител, като в полето „Доход“ се попълва сумата от издръжката за 6 месеца.

В случай на следващ брак на родителя, на когото са присъдени родителските права се представят и доходите на настоящия съпруг/а.

Безработните представят документ за регистрация от бюрата по труда, документ за получените обезщетения от НОИ и Декларация по образец, собственоръчно написана от безработния.

Собствениците на фирми  и свободните професии представят данъчна декларация за предходната година (или документ за разпределение на печалбата и получения дивидент), откъдето се установява средно месечния брутен доход на лицето. Когато той е по-нисък от осигурителния,  се декларира (взема) осигурителният доход.

Когато родителите се занимават с търговия, продажба  на селскостопанска продукция, занятия и т.н.,  представят данъчна декларация за предходната година, а  ако не са подали такава в НАП - декларират получения доход от тази дейност за наблюдавания период.

Други документи, удостоверяващи членство на домакинството:     

УВЕРЕНИЕ за братя и сестри, ако са ученици, или студенти в редовна форма на обучение.

АКТ ЗА РАЖДАНЕ за братя и сестри неучащи - до 6 годишна възраст. В този случай в полето „От дата“ трябва да се попълни датата на раждане на детето, а в полето „До дата“ – датата, на която детето ще навърши 6 години.

КСЕРОКОПИЕ ОТ СМЪРТЕН АКТ при починал родител.

ВАЖНО!!!

Студентите от първи курс имат право на стипендия за втори семестър на учебната 2016/2017г.

Минималният среден успех за кандидатстване за стипендия е 4.00. Студентите трябва да са взели всички изпити до момента.

 

ИНСТРУКЦИЯ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

Декларация по образец

 

 

За въпроси и информация:

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

 

Одобрил: Нина Странджева; Последна промяна на 2017-02-27 10:44:18
PU-logo

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg