уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за зимен семестър

Трета фаза на проект „Студентски стипендии” за зимен семестър

 

От 22 октомври 2015 г. започва кандидатстването за зимен семестър на учебната 2015/2016 година за стипендии за успех и за специални стипендии по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии” – 3 фаза. Студентите могат да подават формуляри за кандидатстване чрез интернет страницата на проекта до 12 ноември 2015 г.

ИНСТРУКЦИЯ
ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И СПЕЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.06 „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“, ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”:

 Кандидатстването се извършва единствено чрез попълване на формуляр в интернет страницата на проекта и генериране на документи (в PDF формат), които се разпечатват, подписват и подпечатват от съответната инспекторка и подават във висшето училище. Така попълнените формуляри съдържат уникален национален входящ номер и баркод.

 чл. 7 (5) Превеждането на стипендиите се извършва по банкови сметки на студентите, разкрити в посочена/и от висшето училище банка/и:

  • УНИКРЕДИТ БУЛБАНК (във всички клонове)- Пловдивски университет
  • ОББ - Филиал в гр. Кърджали
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Филиал в гр. Смолян
  • СЖ ЕКСПРЕСБАНК - Технически колеж в гр. Смолян

Служебна бележка за специална стипендия!!!

ВАЖНО!!!!! Служебните бележки за специална стипендия трябва да бъдат в 2 екземпляра (оригинал) - единият остава в деловодството на ПУ "Паисий Хилендарски", а вторият екземпляр остава при студента (с който той кандидатства за специална стипендия).

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на кампания за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 г. по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии”, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ДЕЙНОСТ СРОК
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии през интернет страницата на Проекта 22 октомври 2015 г.
Начало на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване и съпътстващите ги документи във висшите училища 26 октомври 2015 г.
Начало на потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 26 октомври 2015 г.
Въвеждане на разпределението на стипендиите в интернет страницата на Проекта по висши училища (по специалности - за стипендиите за успех и по факултети - за специалните стипендии) въз основа на данните за броя на студентите в редовна форма на обучение за летния семестър на учебната 2014/2015 година в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти до 30 октомври 2015 г.
Край на подаване от студентите на формуляри за кандидатстване през интернет страницата на Проекта 12 ноември 2015 г., четвъртък, 23:59 ч.
Край на подаване от студентите на формулярите за кандидатстване (подадени през интернет страницата на Проекта до 12 ноември 2015 г.) и съпътстващите ги документи във висшите училища 17 ноември 2015 г., вторник, според работното време на висшето училище
Краен срок за потвърждаване от висшите училища на подадените от студентите формуляри 20 ноември 2015 г.
Срок за подаване на възражения от студентите пред висшите училища по повод технически пропуски и несъответствия и тяхното отстраняване в подадените и потвърдени формуляри  23-25 ноември 2015 г.
Заключване на програмния продукт и невъзможност за повече корекции по формулярите от страна на висшите училища 26 ноември 2015 г.
Публикуване на класирането за стипендии в интернет страницата на Проекта и по висши училища 1 декември 2015 г., вторник
Краен срок за подаване на IBAN номера на сметки за класираните студенти, които не са посочили такъв при кандидатстване (само чрез сайта на Проекта) 4 декември 2015 г.,
23:59 часа
Срок за висшите училища за подаване в МОН на подписаните и подпечатани рамкови формуляри за изплащане на стипендиите до 8 декември 2015 г.
Проверка на рамковите формуляри и изготвяне на платежни документи до 10 декември 2015 г.
Преводи от МОН към висшите училища на средствата за стипендии за три месеца от зимния семестър на учебната 2015/2016 година от 11 декември 2015 г.
Преводи на стипендиите от висшите училища към сметките на студентите до 18 декември 2015 г.
Отчети за изплатените стипендии от висшите училища към МОН до 10 януари 2016 г.

  За повече информация и запознаване с инструкцията относно условията за кандидатстване за стипендия и специална стипендия на: eurostipendii.mon.bg

Последна промяна на 2015-10-21 11:42:11
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол