уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Условия и документи за кредитиране на студенти и докторанти

Условия и документи за кредитиране на студенти и докторанти

На основата на сключено споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката и четири банки - Банка "ДСК" ЕАД, „Алианц Банк България“ АД, „Юробанк България“ АД  и Райфайзенбанк ЕАД от учебната 2010/2011 годинасе въвежда студентско кредитиране. 

При него поръчител и гарант е българската държава.

 

Кредитите са :

  • кредит за заплащане на таксата за обучение;
  • кредит за издръжка.

Лихвата по кредитите е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта. Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни и други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

 

Размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния  план на съответната специалност и ОКС. Той се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.

 

Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и ОКС или ОНС. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър. Той се усвоява чрез преводи в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

 

Студентите и докторантите, които имат желание да сключат договор за студентски кредит с посочените банки, трябва да представят в банката:

Ако кредитополучателят е в Първи курс, средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението за придобиване на ОКС, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

С тези документи  се сключва договор с една от двете банки. Може да се сключат двата кредита с различни банки.

 

За справки и информация:

ПУ "Паисий Хилендарски"

Румен Киров - пом.- ректор, ст.117, Ректорат; kirov@uni-plovdiv.bg

Министерство на образованието, младежта и науката

Отдел "Студентско кредитиране"

 

 

 

 

 

Георги

Панчев

началник на отдел

618

g.panchev@mon.bg

Емилия

Тошева

държавен експерт

617

e.tosheva@mon.bg

Кина

Карайчева

старши експерт

516

k.karaicheva@mon.bg

 

Последна промяна на 2019-10-01 11:49:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2023 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол