уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Стипендии за втори семестър на учебната 2023/2024 г.

Стипендии за втори семестър на учебната 2023/2024 г.

 

Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява началото на кампанията за кандидатстване за стипендии за втори семестър на учебната 2023/2024 г.

 

 1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 

Приемът на документи за участие в класирането ще се проведе от 1 март 2024 г. до 14 март 2024 г. (до 17:00 часа). Студентите заявяват участието си онлайн чрез e-portal на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Право да кандидатстват за стипендии имат действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка).

Кандидатстването се извършва само по показател „среден семестриален успех“ от предходните два семестъра (за 1 курс - от 1 семестър).

Студенти, които кандидатстват за стипендия по успех и приоритетна стипендия, трябва да са положили всички изпити успешно от началото на обучението си.

 

След изпращане на информацията за кандидатстване студентите ще получат на студентската си поща автоматично генерирано съобщение с информация за кандидатстването.  АКО ТОВА ПОТВЪРЖДЕНИЕ НЕ БЪДЕ ПОЛУЧЕНО, ЗАЯВЛЕНИЕТО НЕ Е ИЗПРАТЕНО УСПЕШНО И ТРЯБВА ДА СИГНАЛИЗИРАТЕ ЧРЕЗ НЯКОИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ  ПО-ДОЛУ ФОРМИ ЗА КОНТАКТ  ПРЕДИ КРАЯ НА ОБЯВЕНАТА КАМПАНИЯ!

 Класирането за стипендии за втори семестър на учебната 2023 / 2024 г. ще бъде обявено на 21 март 2024 г. на сайта на университета:https://uni-plovdiv.bg/

Документи, подадени извън срока на обявената кампания, НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ!

 

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

 А.   ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“.

Полето „Среден успех“ се попълва само когато кандидатът кандидатства за:

 • Стипендия по успех;
 • Стипендия от специалности в приоритетни професионални направления;
 • Стипендия от социален характер, в случай че студентът кандидатства и за приоритетна стипендия;
 • Стипендия за ДЗИ.

Успехът се декларира от кандидата, след което се потвърждава, променя или отхвърля (поради неположени изпити, невзети изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор от „Учебен отдел“.

 

Б.   СТИПЕНДИЯ ОТ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“.

За тазистипендия НЕ се изисква „Среден успех“. Въведете IBAN от актуална и лична банкова сметка! (За необходимите документи вижте т. 3. Г – „Стипендии от социален характер“).

 

В.  СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС , ПРИЕТИ  ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ 103 И 228 ПМС

Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“.

В полето „Стипендия“ се отбелязва графата „С предимство“. В полето „Вид стипендия“ се отбелязва графата „Чужденец“. Не се изисква „Среден успех“. Въведете IBAN от актуална и лична банкова сметка. Студентите, които нямат лична банкова сметка, въвеждат 22 произволни символа, с което заявяват, че стипендията им ще се изплаща на каса.

 

 1. ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ 

 

А. Стипендия по успех 

    Размерът на тази стипендия е 180 лв. Кандидатите трябва да имат успех минимум „Добър 4.00“, да са заверили текущия семестър и да са положили всички изпити успешно.

Кандидатстването за стипендия по успех не гарантира класиране, независимо от това, че кандидатът отговаря на горепосочените условия!

 

Б. Стипендии от специалности в приоритетни професионални направления 

Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

 Размерът на тази стипендия е 180 лв. Право да кандидатстват имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум „Добър 4.00“ и със заверен семестър за учебната 2023/2024 г.

Тази стипендия може да се получава от студентите едновременно и с друга стипендия – по успех или със социален характер (ако са налице необходимите условия).

 

В. Стипендии за ДЗИ

  Размерът на тази стипендия е 140 лв. Кандидатите трябва да имат успех минимум „Добър 4.00“, да са заверили текущия семестър и да са положили всички изпити успешно. Всички студенти, които имат право да получават стипендия въз основата на резултатите си от ДЗИ, виждат отметка  „Желая да кандидатствам за стипендия  ДЗИ“, която НЕ трябва да премахват!

Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", получават стипендии в размер на 140 лв., когато отговарят на едно от следните условия:

* Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 1 за положените ДЗИ: 2019-2020 г.2020-2021 г.2021-2022 г.; 2022-2023 г.).

* индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Математика“, „Физика и астрономия“ или „Химия и опазване на околната среда“ е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 2 за положените ДЗИ: 2019-2020 г.2020-2021 г.2021-2022 г.; 2022-2023 г.)

 

Г. Стипендии от социален характер

Размерът на стипендията от социален характер (кандидатстване с предимство) е 180 лв. Право да кандидатстват имат следните студенти, приложили долупосочените документи:

           - несемейни студенти без двама родители - смъртни актове или препис–извлечения от актовете за смърт на двамата родители;

           - студенти с трайни увреждания - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК със 70% или над 70%;

           - студенти с двама родители с трайни увреждания - копия от решенията на ТЕЛК/НЕЛК на двамата родители със 70% или над 70%;

           - студенти с един родител, който е с трайни увреждания, когато другият е починал или неизвестен - копие на решение от ТЕЛК/НЕЛК със 70% или над 70% за единия родител и копие на Акт за смърт или препис-извлечение от Акт за смърт на другия родител;

           - студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа - служебна бележка от дома;

           - студенти (майки / бащи) с дете до 6-годишна възраст - копие от акт за раждане на дете, което не е навършило 6-годишна възраст и декларация от баща с родителски права (само за бащите).

          - Декларация от баща с родителски права

 

Позволени формати и размер на файловете са: JPG, JPEG, PNG, PDF с размер до 5MB.

 

 Д. Стипендии за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби 103 и 228 ПМС

Студентите от първи курс получават стипендия без оглед на успеха (чл. 3, ал. 3, т. 2 ПМС 90/200).

Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само ако са положили успешно всички изпити от началото на обучението си до момента и имат среден успех не по-нисък от 4.00 за предходните два семестъра. 

 

 

 

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24,  стая “Стипендии“ Ректорат /южен двор/

Тел. 032/ 261 329 – Анелия Терзиева и Виктория Палигорова

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Email: milka_dimova@uni-plovdiv.bg

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2024-02-27 16:41:29
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол