уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Седем от факултетите на ПУ „Паисий Хилендарски“ избраха своите декани

Седем от факултетите на ПУ „Паисий Хилендарски“ избраха своите декани

В 7 от 9-те факултета на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ приключиха изборите на деканско ръководство. Трима от деканите са новоизбрани, а четирима ще продължат да ръководят факултетите си за втори мандат, стана ясно след проведените Общи събрания.

За втори мандат начело на Факултета по математика и информатика е преизбран проф. д-р Ангел Голев. Той е завършил висшето си образование във ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски“, където от есента на 1989 г. досега е преподавател по информатика. През 2011 г. защитава докторската си дисертация по информатика, през 2012 г. придобива академичната длъжност доцент, а от октомври 2018 г. е професор в ПУ. Преди да бъде избран за първи път за декан през 2019 г., проф. Голев е заместник-декан на факултета. Научните му интереси са в областта на алгоритмите, приложението им в обучението и в математиката.

Проф. д-р Владимира Ангелова също започва втори мандат като декан на Педагогическия факултет. Нейните научни интереси са в областта на методиката на обучение по математика в началния етап на средното училище. През 2006 г. защитава дисертация, през 2014 г. придобива академичната длъжност доцент, а през 2019 г. – професор. Била е ръководител на катедра „Начална училищна педагогика“, директор на Център, за електронно обучение, води 10 лекционни курса  в бакалавърската и магистърската степен в Педагогическия факултет. Автор е на повече от 40 книги и на над 50 статии, публикувани в специализирани научни издания в страната и чужбина.

Доц. д-р Даниела Дончева беше преизбрана за декан на Юридическия факултет. След като завършва висшето си образование в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1997 г., започва работа във факултета, а от 2006 г. практикува и като адвокат към Пловдивската адвокатска колегия. Има специализация по наказателно право от Юридическия факултет на Университета „Йоханес Кеплер“ в гр. Линц – Австрия, както и в Georgetown University и Columbia University в САЩ. През 2010 г. защитава докторска дисертация в Института за държавата и правото при БАН. През 2016 г. е хабилитирана на академичната длъжност доцент по Наказателно право в ЮФ на ПУ.

Втори мандат като декан на Филологическия факултет започва и доц. д.ф.н. Константин Куцаров. Почти целият му съзнателен живот е свързан с Пловдивския университет. В него той завършва магистърска степен по „Българска филология“, след това е докторант към катедра „Български език“ и защитава докторска степен по филология. От 2012 г. е доцент, а от 2019 г. – доктор на филологическите науки. През 2019 г. е избран за първи път за декан на ФФ. Преди това е бил заместник-декан по учебната дейност, в момента е и ръководител на катедра „Български език“.

За декан на Биологическия факултет беше избран проф. д-р Велизар Гочев. Той е магистър по биотехнология и доктор по научната специалност „Технология на биологично активните вещества“ (вкл. ензими, хормони и белтъци). През 2010 г. се хабилитира като доцент, а през 2016 – като професор по Микробни биотехнологии. Заемал е различни управленски позиции: ръководител на катедра „Биохимия и микробиология“, заместник-декан на БФ, заместник-директор на Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали, председател на Контролния съвет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Автор е на 4 учебника,120 научни публикации, от тях 80 са в списания, индексирани в базите данни Scopus и Web of science, и имат над 1000 цитирания. Участвал е в 20 научни проекта, на 6 от които е бил ръководител.

Проф. д-р Илиян Иванов бе избран единодушно за декан на Химическия факултет. Той завършва през 1990 г. специалност „Химия“ в Пловдивския университет, където започва академичната му кариера през същата година. През 2003 г. защитава докторска дисертация, през 2007 г. е избран за доцент, а от 2016 г. е професор. Автор е на повече от 80 научни публикации в специализирани научни списания по органичен синтез с над 400 цитирания. Ръководител е на поредица успешни национални и университетски научноизследователски проекти. Проф. Иванов притежава дългогодишен административен опит като ръководител на катедра, декан и директор на филиал.

Доц. д-р Маргарита Русева оглави Факултета по икономически и социални науки, в който е завършила бакалавърска и магистърска степен. Тя е част от академичната общност на ПУ от 2008 г. Научните ѝ интереси са в областите на приложението на аналитични методи в бизнес изследванията, статистико-демографските методи за анализ на динамични редове и макроикономическия анализ. Автор и съавтор е на над 40 публикации в национални и чуждестранни издания, взела е участие в 19 научноизследователски проекти, от които 4 международни. Полезен административен опит придобива през периода, в който е част от ръководството на ФИСН – първо като научен секретар, а след това и като заместник-декан.

В два от факултетите избори не се проведоха, тъй като имат действащи декански ръководства.

Доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова оглави Физико-технологичния факултет през юли тази година. Научната ù дейност е в сферата на: e-Learning, проектно-базирано обучение, обучение с мобилни устройства (m-Learning). Защитила е докторска дисертация по научната специалност „Автоматизация на области от нематериалната сфера (просвета, наука)“. Тя е член на Съюза на учените и Съюза на физиците в България. Автор е на учебници и учебни помагала, както и на десетки научни публикации. Участник е в множество международни проекти.

Доц. д-р Стойка Пенкова е начело на Философско-историческия факултет от 2021 г. Целият ѝ образователен и научен път преминава в ПУ „Паисий Хилендарски“. През 2001 г. придобива магистърска степен по социология, а през 2009 г. – образователната и научна степен „Доктор по научна специалност социология“. От 2008 г. е главен асистент в катедра „Социология“, а през 2013 г. заема академичната длъжност доцент. Последователно е ръководител на катедра и заместник-декан на ФИФ. Доц. Пенкова има над 90 публикации (монографии, студии, статии, доклади) и е участвала в над 25 международни и национални проекта в областта на неравенствата, социалното страдание и уязвимостта, социоанализата и социалната експертиза.

Последна промяна на 2023-12-15 18:47:16
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол