уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Стипендии за първи семестър на учебната 2023/2024 г.

Стипендии за първи семестър на учебната 2023/2024 г.

 

 

 

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ обявява началото на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2023/2024 г.

 1. ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ 

Приемът на документи за участие в класирането ще се проведе от 23 октомври 2023 г. до 31 октомври 2023 г. (до 17:00 часа). Студентите заявяват участието си онлайн чрез e-portal на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Право да кандидатстват за стипендии имат действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка).

Кандидатстването се извършва само върху основата на показателя „среден семестриален успех“ от предходните два семестъра.

След изпращане на информацията за кандидатстване, студентите ще получат на студентската си поща автоматично генерирано съобщение с информация за кандидатстването.  Ако това потвърждение не бъде получено, заявлението не е изпратено успешно.

 Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2023 / 2024 г. ще бъде обявено след 7 ноември 2023 г. на сайта на университета:https://uni-plovdiv.bg/

 

 1. ПРОЦЕДУРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

АЗА СТУДЕНТИ ОТ ПЪРВИ КУРС

Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“.

Студентите от първи курс (първи семестър), могат да кандидатстват само за:

- СТИПЕНДИЯ ОТ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

За нея не се изисква „Среден успех“. Въведете IBAN от актуална и лична банкова сметка! (За необходимите документи вижте т. 3. Г – „Стипендии от социален характер“);

 - СТИПЕНДИЯ ЗА ДЗИ

Полетата „Стипендия“ и „Вид стипендия“ не се попълват. Отметката „Желая да кандидатствам за стипендия за ДЗИ“ е отбелязана автоматично. Уверете се, че не сте я премахнали! Въведете IBAN от актуална и лична банкова сметка!/

Забележка: Полето „Желая да кандидатствам за стипендия за ДЗИ“ се вижда само от кандидатите, които имат право да получават стипендии въз основа на резултатите си от ДЗИ.

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ, ПРИЕТИ  ПО МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНИ СПОГОДБИ 103 И 228 ПМС

В полето „Стипендия“ се отбелязва графата „С предимство“. В полето „Вид стипендия“ се отбелязва графата „Чужденец“. Не се изисква „Среден успех“. Въведете IBAN от актуална и лична банкова сметка. Студентите, които нямат лична банкова сметка, могат да кандидатстват в стая “Стипендии и Общежития“, Ректорат (южен двор), ул. „Цар Асен“ № 24.

 

Б.   ЗА СТУДЕНТИ ОТ ВТОРИ И ПО-ГОРЕН КУРС

Кандидатите трябва да влязат в e-portal, секция „Стипендии“.

Полето „Среден успех“ се попълва само когато кандидатът кандидатства за:

 • Стипендия по успех (студенти от втори или по-горен курс);  
 • Стипендия от специалности в приоритетни професионални направления (студенти от втори или по-горен курс);
 • Стипендия от социален характер, в случай че студентът се обучава в приоритетна специалност и е във втори или по-горен курс;
 • Стипендия за ДЗИ за студенти от втори или по-горен курс.

Успехът се декларира от кандидата, след което се потвърждава, променя или отхвърля (поради неположени изпити, невзети изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор от „Учебен отдел“.

 

 1. ВИДОВЕ СТИПЕНДИИ 

 

А. Стипендия по успех (за студенти във втори или по-горен курс)

Кандидатите трябва да имат успех минимум „Добър 4.00“, да са заверили текущия семестър и да са положили всички изпити успешно.

Кандидатстването за стипендия по успех не гарантира класиране, независимо от това, че кандидадът отговаря на горепосочените условия!

 

Б. Стипендии от специалности в приоритетни професионални направления (за студенти във втори или по-горен курс)


Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

Право да кандидатстват имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум „Добър 4.00“ и със заверен семестър за учебната 2023/2024 г.

Тази стипендия може да се получава от студентите едновременно и с друга стипендия – по успех или със социален характер (ако са налице необходимите условия).

 

В. Стипендии за ДЗИ

Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", получават стипендии в размер на 100 лв., когато отговарят на едно от следните условия:

* Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 1 за положените ДЗИ: 2019-2020 г.2020-2021 г.2021-2022 г.; 2022-2023 г.); 

* индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет „Български език и литература“ е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет „Математика“, „Физика и астрономия“ или „Химия и опазване на околната среда“ е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 2 за положените ДЗИ: 2019-2020 г.2020-2021 г.2021-2022 г.2022-2023 г.).

 

Г. Стипендии от социален характер

Право да кандидатстват имат следните студенти, приложили долупосочените документи:

           - несемейни студенти без двама родители - смъртни актове или препис–извлечения от актовете за смърт на двамата родители;

           - студенти с трайни увреждания - копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК със 70% или над 70%;

           - студенти с двама родители с трайни увреждания - копия от решенията на ТЕЛК/НЕЛК на двамата родители със 70% или над 70%;

           - студенти с един родител, който е с трайни увреждания, когато другият е починал или неизвестен - копие на решение от ТЕЛК/НЕЛК със 70% или над 70% за единия родител и копие на Акт за смърт или препис-извлечение от Акт за смърт на другия родител;

           - студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа - служебна бележка от дома;

           - студенти (майки / бащи) с дете до 6-годишна възраст - копие от акт за раждане на дете, което не е навършило 6-годишна възраст и декларация от баща с родителски права (само за бащите).

          - Декларация от баща с родителски права

 

Позволени формати и размер на файловете са: JPG, JPEG, PNG, PDF с размер до 5MB.

 

 Д. Стипендии за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби 103 и 228 ПМС

Студентите от първи курс получават стипендия без оглед на успеха (чл. 3, ал. 3, т. 2 ПМС 90/200 )

 
Студенти от втори и по-горен курс по ПМС 103 и 228 могат да кандидатстват за стипендия само ако са положили всички изпити по учебен план от предходните два семестъра и имат среден успех не по-нисък от добър 4.00.

 

Важно: Документи, подадени извън обявения срок за кандидатстване, няма да бъдат разглеждани.

 

 

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ № 24,  стая “Стипендии“ Ректорат /южен двор/

Тел. 032/ 261 329 – Анелия Терзиева

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Email: milka_dimova@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 2023-10-16 10:05:45
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол