уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


  1. Начало
  2. »
  3. Новини
  4. »
  5. Стипендии за студенти магистри от Пловдивския университет

Стипендии за студенти магистри от Пловдивския университет

Между Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД се сключи договор относно пет стипендии за студенти магистри. Стипендиите се предоставят от „ИНСА ОЙЛ“ ЕООД и са предназначени за студенти от следните факултети:

- Юридически факултет – един студент;

- Химически факултет - двама студенти;

- Факултет по икономически и социални науки - двама студенти.

Всяка стипендия е в размер на 2000 лв. и се предоставя за срок от осем месеца – по 1000 лева за всеки семестър. След като стипендиантът завърши обучението си, може да му бъде предложен стаж в ИНСА ОЙЛ“ ЕООД.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

Кандидатите за стипендии трябва да отговарят на следните условия:

- да са български граждани;

- към датата на подаване на документите за кандидатстване да са записани като студенти (редовна или задочна форма на обучение) от изброените по-горе факултети в професионалните направления: 3.6. „Право”; 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“;

- обучаващите се в професионално направление 3.6. „Право“ да са студенти от трети или по-горен курс и да имат среден семестриален успех от предходната година на обучението си най-малко „много добър 5.00“;

- обучаващите се в професионалните направления 4.2. „Химически науки“; 3.8. „Икономика“ и 3.7. „Администрация и управление“ да имат среден успех от предходната завършена образователно-квалификационна степен най-малко „много добър 5.00“ или семестриален успех от първия семестър на своето обучение като магистри най-малко „много добър 5.00“;

- да не са служители на ИНСА ОЙЛ“ ЕООД, роднини по права линия, съпрузи, братя, сестри с членове на ръководния екип на фирмата.

 

Необходими документи за кандидатстване:

1) Уверение от висшето училище за статута на студента и семестриалния успех от предходните години;

2) Автобиография, в която да се акцентира  на дейността и активността на студента;

3) Декларация за обстоятелствата, изключващи наличието на свързаност с фирмата и членовете на ръководния й екип;

4) Мотивационно писмо;

5) Препоръка от хабилитирано лице в съответната област и от съответния факултет.

 

ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРЕДСТАВЯТ В ДЕКАНАТА НА СЪОТВЕТНИЯ ФАКУЛТЕТ.

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2023-02-01 09:46:17
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол