уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Студентски общежития - 2022/2023 Г.

Студентски общежития - 2022/2023 Г.

ГРАФИК за подаване на документи за настаняване на студентите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в студентски общежития за учебната 2022/2023 г.

Приемането на документите е в следните ДВА ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП  - ЗА СТУДЕНТИ С ПРЕДИМСТВО (БЕЗ КЛАСИРАНЕ)

от 29.08.2022 г. до 04.09.2022 г. (включително) – онлайн чрез Електронния портал на университета в секция "Кандидатстване за общежития"

Без класиране в общежитие се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. година (държавна поръчка).
 2. Български студенти:
 • несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • студенти с неизвестен или починал родител;
 • студенти с трайни увреждания 70% и над 70% и военноинвалиди;
 • несемейни студенти - членове на многодетни семейства, в които има трима или повече учащи;
 • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени от родителска грижа.

       3. Чуждестранни студенти в първи курс, обучаващи се в Република България на основание на актове на Министерския съвет (чл. 15., ал. 5. от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове).

Чуждестранните студенти във втори, трети или четвърти курс кандидатстват на общо основание чрез класиране (на втори етап).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за студентите, които се настаняват в общежитие без класиране:

 1. Ксерокопие на акт за раждане(при неизвестни родители).
 2. Ксерокопие на акт за смърт (при починал родител).
 3. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (когато в семейството има трима или повече учащи).
 4. Ксерокопие от документ за ТЕЛК (при трайни увреждания – 70% и над 70%).

 

ВТОРИ ЕТАП – ЗА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ

от 01.09.2022 г. до 09.09.2022 г. включително ( не се приемат документи през почивните дни и националните празници през този период).
Документите се приемат
в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив ул. "Цар Асен" 24) на едно от следните две места по избор на студента:

 • в Университетския информационен център;
 • в стая „Стипендии и общежития“ (южен двор).

 

Класирането за настаняване на студенти от Пловдивския университет в общежития ще бъде само едно – общо за всички желаещи студенти.    
          
                                                                                                                                                                              

Право да участват в класирането имат студенти на Пловдивския университет, които:

- се обучават в редовна форма на обучение (държавна поръчка) през учебната 2022-2023  година;

- са със заверен семестър за учебната 2022-2023 г.

- са с установени жилищни нужди в гр. Пловдив;

нямат наложено наказание „отстраняване от общежитие“.

 

Класирането е върху основата на:

1) успеха от последната успешно завършена учебна година, а за новоприетите студенти – по състезателния бал, с който са записани като студенти в Пловдивския университет;

2) средния доход от предходните 6 месеца на член от домакинството.

То се извършва по низходящ ред въз основа на коефициент, получен по формулата:

 

 МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА     х    УСПЕХ  
МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО (домакинството)

 

При изчисляване на успеха за кандидатстване за студентски общежития невзетите изпити се равняват на Слаб (2).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за участие в класирането:

 1. Заявление-декларация (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра (включително и слабите оценки при невзети изпити). За студентите в първи курс се нанася състезателният бал, с който е класиран студентът.
 2. Документи за брутен доход на членовете на семейството (домакинството) за последните шест получени брутни заплати, изписани по месеци и с идентификационен номер на работодателя, който издава служебната бележка, включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;  хонорари; 
 • за еднолични търговци и земеделски производители – ксерокопие на последната подадена данъчна декларация; 
 • за работещи в чужбина - доходите от страната, в която работят.
 1. Акт за граждански брак (за студентски семейства).
 2. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (стипендията на учащите не се смята за доход), ксерокопие на актовете за раждане на братя и сестри, които не се навършили 7-годишна възраст.
 3. Ксерокопие от съдебно решение (при разведени родители).
 4. Документ от Агенция по заетостта или декларация по образец (за безработен родител).

 

 

За контакт:

тел. 032/261-329; 0700/20 008
имейл: hostels@uni-plovdiv.bg

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2022-07-18 13:06:18
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол