уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Студентски общежития - 2022/2023 Г.

Студентски общежития - 2022/2023 Г.

ГРАФИК за подаване на документи за студенти обучаващи се в редовна форма на обучение (държавна поръчка) в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ за настаняване в студентски общежития за учебната 2022/2023 г.

Приемането на документите е в следните ДВА ЕТАПА:

ПЪРВИ ЕТАП  - ЗА СТУДЕНТИ С ПРЕДИМСТВО (БЕЗ КЛАСИРАНЕ)

от 29.08.2022 г. до 04.09.2022 г. (включително) – онлайн чрез Електронния портал на университета в секция "Кандидатстване за общежития"

Без класиране в общежитие се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете, ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през учебната 2022-2023 г. година (държавна поръчка).
 2. Български студенти:
 • несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • студенти с неизвестен или починал родител;
 • студенти с трайни увреждания 70% и над 70% и военноинвалиди;
 • несемейни студенти - членове на многодетни семейства, в които има трима или повече учащи;
 • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени от родителска грижа.

       3. Чуждестранни студенти в първи курс, обучаващи се в Република България на основание на актове на Министерския съвет (чл. 15., ал. 5. от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове).

Чуждестранните студенти във втори, трети или четвърти курс кандидатстват на общо основание чрез класиране (на втори етап).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за студентите, които се настаняват в общежитие без класиране:

 1. Ксерокопие на акт за раждане(при неизвестни родители).
 2. Ксерокопие на акт за смърт (при починал родител).
 3. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (когато в семейството има трима или повече учащи).
 4. Ксерокопие от документ за ТЕЛК (при трайни увреждания – 70% и над 70%).

 

ВТОРИ ЕТАП – ЗА СТУДЕНТИ ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ

от 01.09.2022 г. до 09.09.2022 г. включително ( не се приемат документи през почивните дни и националните празници през този период).
Документите се приемат
в Ректората на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив ул. "Цар Асен" 24) на едно от следните две места по избор на студента:

 • в Университетския информационен център;
 • в стая „Стипендии и общежития“ (южен двор).

 

Класирането за настаняване на студенти от Пловдивския университет в общежития ще бъде само едно – общо за всички желаещи студенти.    
          
                                                                                                                                                                              

Право да участват в класирането имат студенти на Пловдивския университет, които:

- се обучават в редовна форма на обучение (държавна поръчка) през учебната 2022-2023  година;

- са със заверен семестър за учебната 2022-2023 г.

- са с установени жилищни нужди в гр. Пловдив;

нямат наложено наказание „отстраняване от общежитие“.

 

Класирането е върху основата на:

1) успеха от последната успешно завършена учебна година (не се допускат студенти с невзети изпити от минали години), а за новоприетите студенти – по състезателния бал, с който са записани като студенти в Пловдивския университет;

2) средния доход от предходните 6 месеца на член от домакинството.

То се извършва по низходящ ред въз основа на коефициент, получен по формулата:

 

 МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (650 лв.)     х    УСПЕХ  
МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО (домакинството)

 

При изчисляване на успеха от последната завършена учебна година за кандидатстване за студентски общежития невзетите изпити се равняват на Слаб (2).

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за участие в класирането:

 1. Заявление-декларация (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра (включително и слабите оценки при невзети изпити). За студентите в първи курс се нанася състезателният бал, с който е класиран студентът.
 2. Документи за брутен доход на членовете на семейството (домакинството) за последните шест получени брутни заплати, изписани по месеци и с идентификационен номер на работодателя, който издава служебната бележка, включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;  хонорари; 
 • за еднолични търговци и земеделски производители – ксерокопие на последната подадена данъчна декларация; 
 • за работещи в чужбина - доходите от страната, в която работят.
 1. Акт за граждански брак (за студентски семейства).
 2. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (стипендията на учащите не се смята за доход), ксерокопие на актовете за раждане на братя и сестри, които не се навършили 7-годишна възраст.
 3. Ксерокопие от съдебно решение (при разведени родители).
 4. Документ от Агенция по заетостта или декларация по образец (за безработен родител).

 

 

За контакт:

тел. 032/261-329; 0700/20 008
имейл: hostels@uni-plovdiv.bg

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2022-09-05 15:03:51
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол