уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г.

Стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г.

Заповед за условията и реда на предоставяне на стипендии

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява начало на кампанията за кандидатстване за стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г. Кандидатстването се извършва само върху основата на показателя „среден семестриален успех“ от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ).

 

Право да кандидатстват за стипендии имат действащи студенти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (държавна поръчка).

 

Приемът на документи за участие в класиране ще се проведе от 02.11.2021 г. до 12.11.2021 г. (включително). Студентите заявяват участието си онлайн (чрез e-portal на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“), а именно:

 • Кандидатите трябва да влязат в e-portal на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“;
 • Влизат в секция „Стипендии“;
 • Полето "Среден успех" (за последните 2 семестъра, а за ФМИ последните 3 триместъра) се попълва, когато кандидатът кандидатства:
 1. За стипендия без предимство;
 2. За стипендия от приоритетна специалност;
 3. За стипендия от социален характер и се обучава в приоритетна специалност.

   Полето "Среден успех" не се попълва, когато кандидатът кандидатства САМО за стипендия от социален характер:

 1. Сирак;
 2. Инвалид;
 3. Майка/Баща;
 4. Един родител инвалид;
 5. Двама родители инвалиди.
 6. Баща с дете до 6-годишна възраст, ако упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.
 • Студентите посочват IBAN от своя актуална лична сметка.
 • Студентите посочват актуален личен телефонен номер за връзка.
 • В полето „Молба“ студентите посочват характера на стипендията/ите, за които кандидатстват;
 • Студентите, които кандидатстват за стипендия от социален характер, прикачват съответния файл:
  1. Сирак – копие от Акт за смърт или Препис-извлечение от акт за смърт;
  2. Инвалид - копие от Решение на ТЕЛК / НЕЛК;
  3. Майка/Баща - копие от Акт за раждане на дете, което не е навършило 6-годишна възраст;
  4. Един родител инвалид - копие на Решение на ТЕЛК/НЕЛК за единия родител и копие на Акт за смърт или Препис-извлечение от акт за смърт на другия родител;
  5. Двама родители инвалиди – копия от Решенията на ТЕЛК / НЕЛК.
  6. Декларация от баща с родителски права.

Позволени формати  и размер на файловете са: JPG, JPEG, PNG, PDF с размер до 5MB.

 • Студентите се информират и приемат условията за кандидатстване.
 • След изпращане на информацията за кандидатстване, студентите ще получат имейл на студентската си електронна поща за потвърждение на кандидатстването.

 

Класирането за стипендии за първи семестър на учебната 2021/2022 г. ще бъде обявено след 22.11.2021 г. на сайта на университета https://uni-plovdiv.bg/.

 

 

Студентите на ПУ „П. Хилендарски“ могат да кандидатстват за следните стипендии:

 

 1. Студенти с доказан успех от 4.00 до 6.00 (за студенти във втори или по-горен курс):, заверили семестър на учебната 2021/2022 г. и положили успешно всички изпити за целия период на обучение. Успехът се декларира от кандидата при подаване на документите, след което се потвърждава, променя или отхвърля (поради неиздържани изпити или незаверен семестър) от съответния инспектор от „Учебен отдел“.

 

 1. Студенти от специалности в приоритетни професионални направления (за студенти във втори или по-горен курс):

Списък на специалностите от приоритетните професионални направления в Пловдивския университет

Право за кандидатстване имат студенти от посочените специалности, положили всички изпити за целия период на обучение, с доказан успех минимум Добър 4.00 от предходните два семестъра (три триместъра за ФМИ) и със заверен семестър за учебната 2021/2022 г.

Тази стипендия може да се получава едновременно и с друга стипендия по общия ред.

 

 1. Стипендии за ДЗИ: Студентите, приети за обучение в годината на придобиване на средно образование в държавни висши училища по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква "а" от Закона за висшето образование по специалности от професионални направления "Педагогика", "Педагогика на обучението по ...", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Материали и материалознание", "Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металургия", "Химични технологии", "Общо инженерство", както и по защитената специалност "Хидростроителство" от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия", получават стипендии в размер 100 лв., когато отговарят на едно от следните условия:

* Индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е в 10 на сто от най-високите резултати за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит или от задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация е равен или е над средния за страната резултат от съответния изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 1); 

* индивидуалният резултат от държавния зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература е равен или е над средния за страната за учебната година на придобиване на средно образование и индивидуалният резултат от втория задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Математика, Физика и астрономия или Химия и опазване на околната среда е в 30 на сто от най-високи резултати за страната от съответния държавен зрелостен изпит за учебната година на придобиване на средно образование (виж Таблица - приложение 2).

 

 1. Стипендии от социален характер:

Право на тези стипендии имат:

 • несемейни студенти без двама родители;
 • студенти с трайни увреждания - 70% или над 70%;
 • студенти с двама родители с трайни увреждания;
 • студенти с един родител, който е с трайни увреждания (когато другият е починал или неизвестен);
 • студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за лица, лишени от родителска грижа;
 • студентки майки с дете до 6-годишна възраст;
 • бащи с дете до 6-годишна възраст, ако упражняването на родителските права е предоставено на бащата студент.

 

 1. Стипендии за чуждестранни студенти, приети по междуправителствени спогодби.

 

За въпроси и информация:

Гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,  стая “Стипендии“ Ректорат /южен двор/

Тел. 032/ 261 329 – Нина Странджева

Email: stipendii@uni-plovdiv.bg

 

Гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ 28, стая ФСО

Тел. 0878503004 – Милка Димова

Email: tk_sm_milka@abv.bg

Email: milka_dimova@uni-plovdiv.bg

 

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2021-11-12 15:04:34
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол