уеб достъпен сайт български език английски език

Водещи новини


 1. Начало
 2. »
 3. Новини
 4. »
 5. Студентски общежития - 2021/2022 г.

Студентски общежития - 2021/2022 г.

ГРАФИК за подаване на документи, класиране и настаняване на студентите от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в студентски общежития за учебната 2021/2022 г.

 

Първо класиране

Приемане на документи

от 01.09.2021 г. до 15.09.2021 г. (включително) - в Спортната зала на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив, бул. „България“ 236А)

 

Обявяване на класирането - на 17.09.2021 г.

(резултатите от класирането и списъкът на студентите, които се настаняват без класиране, ще бъдат обявени в интернет страницата на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“)

 

Настаняването в общежитията ще бъде на 23, 24 и 27 септември по определен график.

 

Второ класиране

 

Приемане на документиот 28.09.2021 г. до 30.09.2021 г. (включително) - в Университетски информационен център на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (гр. Пловдив ул. "Цар Асен" 24)

 

Обявяване на класирането - на 04.10.2021 г.

Настаняване - от 06.10.2021 г. до 08.10.2021 г. (включително)

 

На първо и второ класиране за настаняване в студентски общежития имат право да участват студенти на Пловдивския университет, които:

- се обучават в редовна форма на обучение (държавна поръчка) през учебната 2021-2022  година;

- са със заверен семестър за учебната 2021-2022 г.

- са с установени жилищни нужди в гр. Пловдив;

- нямат наложено наказание „отстраняване от общежитие“.

 

В студентски общежития се настаняват студенти:

А) чрез класиране по общия ред – успех и доход

Б) без класиране

 

А) ЧРЕЗ КЛАСИРАНЕ

Класирането е върху основата на:

1) успеха от последната успешно завършена учебна година, а за новоприетите студенти – по състезателния бал, с който са записани като студенти в Пловдивския университет;

2) средния доход от предходните 6 месеца на член от домакинството.

 

То се извършва по низходящ ред въз основа на коефициент, получен по формулата:

 

 МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА     х    УСПЕХ  
МЕСЕЧЕН ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО (домакинството)

 

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за участие в класирането:

 1. Заявление-декларация (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ с нанесен успех за последните два семестъра и успешно положени изпити през целия период на обучение. За студентите в първи курс се нанася състезателният бал, с който е класиран студентът.
 2. Документи за брутен доход на членовете на семейството (домакинството) за последните шест получени брутни заплати, изписани помесечно и с идентификационен номер на работодателя, който издава служебната бележка,включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии, без добавките за чужда помощ на хора с трайни увреждания; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки;  хонорари; 

за еднолични търговци и земеделски производители – ксерокопие на последната подадена данъчна декларация; за работещи в чужбина - доходите от страната, в която работят.

 1. Акт за граждански брак (за студентски семейства).
 2. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (стипендията на учащите не се смята за доход), ксерокопие на актовете за раждане на братя и сестри, които не се навършили 7-годишна възраст.
 3. Ксерокопие от съдебно решение(при разведени родители).
 4. Документ от Агенция по заетостта или декларация по образец (за безработен родител).

 

Б) БЕЗ КЛАСИРАНЕ

Без класиране в общежитие се настаняват:

 1. Семейства с ненавършило пълнолетие дете,ако единият съпруг е в редовна форма на обучение през учебната 2021-2022 г. година (държавна поръчка).
 2. Български студенти:
 • несемейни, разведени или овдовели студенти, които сами се грижат за отглеждането и възпитанието на детето си, ненавършило пълнолетие;
 • студенти с неизвестен или починал родител;
 • студенти с трайни увреждания 70% и над 70% и военноинвалиди;
 • несемейни студенти - членове на многодетни семейства, в които има трима или повече учащи;
 • студенти, отглеждани до пълнолетието си в домове  за деца, лишени от родителска грижа.
 1. Чуждестранни студенти, обучаващи се по международни спогодби.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ за студентите, които се настаняват в общежитие без класиране:

 1. Заявление-декларация (закупува се от Университетската книжарница), заверено от съответния инспектор от отдел „Учебен“ за заверен семестър на настоящата учебна година.
 2. Ксерокопие на акт за раждане (при неизвестни родители).
 3. Ксерокопие на акт за смърт (при починал родител).
 4. Служебни бележки или уверения за братя и сестри, ако са ученици или студенти (когато в семейството има трима или повече учащи).
 5. Ксерокопие от документ за ТЕЛК (при трайни увреждания – 70% и над 70%).

 

 

За контакт:

тел. 032/625 000; 032/635 049
имейл: hostels@uni-plovdiv.bg

Одобрил: проф. д.п.н. Румяна Танкова; Последна промяна на 2021-09-28 09:22:42
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2022 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол