уеб достъпен сайт български език английски език

Филологически факултет

 

   Всички специалности във Филологическия факултет са акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация с много висока оценка – 9,12 за направление Филология и 9,16 за направление Педагогика на обучението по… (при максимална оценка 10).

  Специалностите с изучаване на чужд език са осигурени с възможности за обучение в съответната страна за период от един семестър по програмата „Еразъм“ или по двустранни междууниверситетски договори за обмен на студенти.

   Учебните планове на специалностите в професионалното направление Педагогика на обучението по... са прагматично насочени в съответствие с изучаваната в училище проблематика. При кандидатстването за тях (без специалността „Български език и английски език“) се допуска балообразуване само с оценки от изпити или състезания по български език, като е възможно изучаването на чуждия език да започва от нулево равнище (за подробности вж. по-долу описанието на специалностите и Приложение № 1).

   Нова специалност във Филологическия факултет (от учебната 2018 година) е „Български език, гражданско образование и философия“ (вж. описанието ѝ по-долу), която е съобразена с въвеждането на дисциплината „Гражданско образование“ в българските училища от учебната 2020/2021 година.

     От 2022 година успешно беше рестартиран приемът в специалността „Английски език и културно наследство“, отговаряща на увеличаващото се търсене на специалисти в образователния, културния и туристическия сектор.

     В рамките на специалността „Приложна лингвистика“ от 2019 г. се предлага нов избор на първи чужд език – испански език, който може да се комбинира с втори чужд език, избиран между английски, френски, немски или руски език.

   Нови възможности за избор на втори чужд език в рамките на специалността „Приложна лингвистика“ са и комбинациите „Английски език и чешки език“, „Английски език и полски език“, „Английски език и сръбски език“, „Английски език и новогръцки език“, „Английски език и турски език“, а също така „Немски език и китайски език“.

   При специалността „Лингвистика с бизнес администрация“ нови варианти за комбиниране са „Английски език и чешки език с бизнес администрация“, „Английски език и полски език с бизнес администрация“, „Английски език и сръбски език с бизнес администрация“, „Английски език и новогръцки език с бизнес администрация“, „Английски език и турски език с бизнес администрация“.

   При специалностите „Лингвистика с маркетинг“ и „Лингвистика с информационни технологии“ нови варианти за избор на втори чужд език са чешки език, полски език и сръбски език.

  За поредна година се предлага актуализираната магистърска програма „Славистика“, чийто учебен план съчетава най-доброто от академичната традиция в България и модерните тенденции в европейското образователно пространство.

  При кандидатстване за специалности, в които приемът е с оценки по български език, английски език, руски език или китайски език, могат да се използват резултатите от предварителните кандидатстудентски изпити по български език и по английски език, както и от националните състезания по български език и литература, по китайски език и по руски език „Я знаток русского языка“, организирани от Факултета (вж. Приложение № 1).

 

Българска филология

Славистика (Полски език, Чешки език и Сръбски език)

Английска филология

Руска филология

Френска филология

Приложна лингвистика

Лингвистика с информационни технологии

Лингвистика с маркетинг

Лингвистика с бизнес администрация

Български език и история

Български език, гражданско образование и философия

Български език и английски език

Български език и френски език

Български език и немски език

Български език и италиански език

Български език и руски език

Български език и испански език

Български език и новогръцки език

Български език и турски език

Български език и китайски език

Български език и корейски език

Английски език и културно наследство

Последна промяна на 13 Февруари 2024
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол