уеб достъпен сайт български език английски език

Начална училищна педагогика и чужд език

Професионално направление: Педагогика

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: педагог, начален учител и начален учител по чужд език (английски език)

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

вж. Приложение № 2 за филиала в гр. Кърджали

вж. Приложение № 3 за филиала в гр. Смолян

   

     Основните образователни цели на специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ са:

  • Подготовка на висококвалифицирани педагогически кадри за нуждите на началното училищно образование и други образователни институции;
  • Осигуряване на задълбочена общообразователна, чуждоезикова, психолого-педагогическа и методическа подготовка.

     Завършилите специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ имат правоспособност да провеждат обучение по всички учебни предмети в началния етап на основното образование. Те могат да работят като учители по чужд език в началния етап на основното образование, в школи, курсове и алианси за ранно и начално езиково обучение. Подготвени са да извършват и други научно-методически и организационно-управленски дейности в системата на образованието, както и в институции, имащи образователно-просветни функции.

    Чуждият език, по който се формират групи в курса на обучение, е английски език.

    По време на следването си и при определени условия студентите имат право да запишат втора специалност в същия или в друг факултет на университета.

    Завършилите бакалавърската програма могат да продължат обучението си по избрани от тях магистърски програми съобразно с реда, установен от закона и описан в справочника за магистратурите.

    Забележка: Не се приемат документи на кандидатстващите за специалността „Начална училищна педагогика и чужд език“ без удостоверение за предварително издържан изпит, издадено от комисията за проверка на говорните и комуникативните способности.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол