уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


България е 21-ва в Европа по отношение на равнопоставеност на жените и мъжете

Global Gender Gap Index сравнява текущото състояние и развитието на дръжавтие по отношение на равнопоставеността на жените и мъжете в 4 ключови измерения, а именно Икономическо участие и възможности, Образователни постижения, Здраве и оцеляване и Политическа власт.

Глобалният индекс за 2022 г. сравнява постиженията на 146 държави и дава основа за анализ на резултатите на отделните държави. Сравненията между отделните държави имат за цел да подпомогнат идентифицирането на най-ефективните политики за премахване на различията между жените и мъжете. Според публикувания доклад за неравество на жените и мъжете към момента не е постигнато равно съотношение между половете и са необходими спешни колективни, координирани и всеобхватни действия за създаване на устойчиви подобрения.

Като цяло България е понижила своите резултати в сравнение с проведеното през 2021 г. изследване с 0.006. В класацията за 2022 г. страната ни е на 42-то място в света и 21-во място в Европа с резултат 0.74.

Страната показва много високи резултати в области Образователни постижения (0.995) и Здраве и оцеляване (0.979). В тези области България се е изкачила с 24-ри и 4-ри места и в текущата класация заема съответно 58-мо и 30-то място. Най-слаби са оценките в област Политическа власт, където страната е понижила постиженията си с 0.025 и се нарежда на 56-то място с резултат 0.25.

Повече за резултатите на България можете да прочетете тук

Пълният доклад е достъпен на адрес https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2022.pdf

 

 

Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 20 Февруари 2023
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол