уеб достъпен сайт български език английски език

Европейски политики

Европейски политики за равенство между жените и мъжете

Равнопоставенността между жените и мъжете е основна ценност в ЕС и двигател за икономически растеж. Поради това ЕС се стреми да насърчава  равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои дейности в  държавите-членки. С течение на времето законодателството, съдебната практика и измененията в Договорите спомагат за засилването на този принцип и неговото прилагане в ЕС.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена и в официални документи на ЕС, сред които:

 • Римски договор (1957г.) - принцип на равно заплащане за еднаква работа;
 • Директива 76/207/ЕИО на ЕС относно равното третиране на жените и мъжете (1976г.) - насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете, напредъка в образованието на жените и напредъка към преодоляване на разликите в заплащането и заетостта при жените и мъжете.
 • Европейски пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г. - Съветът на ЕС потвърждава ангажимента си да изпълни амбициите на ЕС за равнопоставеността между жените и мъжете, по-специално да премахне различията между половете в заетостта и социалната защита, вкл. разликата в заплащането на жените и мъжете; да насърчи по-доброто равновесие между професионалния и личния живот на жените и мъжете; и да се бори с всички форми на насилие срещу жените.
 • Стратегически ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете за периода 2016—2019 г. - подчертава необходимостта от повишени усилия за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете и предлага широк спектър от дейности, които подчертават необходимостта от включване на аспекта на равенството между половете във всички политики на ЕС, както и в програмите финансирани от ЕС. Дейностите са насочени към
  • икономическа независимост на жените и мъжете;
  • намаляване на разликите в заплащането, доходите и пенсиите по пол;
  • равенство във вземането на решения;
  • прекратяване на насилието, основано на пола;
  • насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете извън ЕС.
 • Римска декларация (25 март 2017 г.) - ръководителите на 27 държави-членки и на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия обещават да работят за изграждането на социална Европа: съюз, който насърчава равнопоставеността между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички.
 • Пекинската декларация и платформа за действие - 12 критични проблемни области и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, и резултатите от техните конференции за преглед.
 • Програма на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. - очертава набор от 17 цели за устойчиво развитие, сред които е и равнопоставеността между жените и мъжете.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена във всички политики на ЕС, включително и в програми за финансиране. Така например, програмата „Права, равенство и гражданство“ финансира проекти, насочени към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете и прекратяване на насилието срещу жените. 

Равнопоставеността между жените и мъжете в страните членки на Европейския съюз се насърчава и от редица европейски организации. Европейският институт за равенство между половете (EIGE) (създаден през 2006 г.) насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете, вкл. интегрирането на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете във всички политики на ЕС и всички национални политики, бори се срещу дискриминацията, основана на пола, и повишава осведомеността относно равнопоставеността между жените и мъжете, като оказва техническо съдействие на европейските институции посредством събиране, анализ и разпространение на данни и методологични инструменти. Основната дейност на Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете (създадена през 2012 год.) е да подпомага прилагането на стандартите по равнопоставеността на жените и мъжете в ЕС.  Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеност на половете към Европейската комисия (създадена през 2001г.) е основният форум за стратегическо планиране на изпълнението на Пекинската платформа за действие. Сред задачите на Групата е подпомагане на Триото председателства при определяне на области и теми от политиката по равнопоставеност на половете, които да залегнат в съответната програма, подпомагане на ЕК при формулиране и прилагане на дейности на общоевропейско ниво, целящи насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, стимулиране на постоянния обмен на опит, политики и практики в тази област между държавите членки и различните заинтересовани страни.

На Конгрес на EКП, проведен в Париж през 2015 год., всички организации-членки на ЕКП потвърждават решимостта си да поставят равенството между половете сред основните си приоритети. Предложената Програма за действия за равенство между половете (2016-2019год.) има за цел да насърчи и координира действията на членове на ЕКП "за постигане на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и в обществото като цяло”.

Последна промяна на 08 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол