уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Европейски политики

Европейски политики и инциатини за равнопоставеност между жените и мъжете (2020-2021)

 • Gender equality plans to be mandatory for Horizon Europe - на конференцията на Европейската комисия „Дни на научните изследвания и иновациите“, 22 септември 2020, генералният директор на дирекция „Научни изследвания и иновации“ съобщи, че всички публични институции ще трябва да разработят и прилагат планове за равнопоставеност между половете, за да отговарят на условията за финансиране по новата програма „Хоризонт Европа“. Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-2027) е амбициозна програма за научни изследвания и иновации на стойност 100 милиарда евро, която е приемник на „Хоризонт 2020“.  (Източник:  https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2020-9-gender-equality-plans-to-be-mandatory-for-horizon-europe/)
 • Horizon Europe guidance on gender equality plans - ръководството подкрепя организациите да изпълнят критерия за допустимост на Плана за равнопоставеност между половете (GEP) на Рамковата програма за изследвания и иновации Horizon Europe 2021-2027. За поканите за предложения „Хоризонт Европа“ със срокове до 2022 г. и след това, кандидатстващите публични органи, изследователски организации и институции за висше образование от държави-членки на ЕС и асоциирани страни, трябва да имат GEP или еквивалентна стратегия, за да отговарят на условията за финансиране. Ръководството предоставя конкретни практически примери, надграждащи съществуващите материали, добри практики и различни ресурси, които подкрепят равнопоставеността между половете в научните изследвания и иновациите на национално и институционално ниво. (Източник: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-232129669)
 • Gender Equality Strategy 2020-2025, European Commission - стратегията представя политически цели и действия за постигане на значителен напредък до 2025 г. към Европа с равнопоставеност между половете. Целта е EU, в който жените и мъжете, момичетата и момчетата, са свободни да следват избрания от тях път в живота, да имат равни възможности за процъфтяване и да могат еднакво да участват и водят европейското общество. (Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152)
 • 2021 report on gender equality in the EU, European Commission - докладът прави равносметка на позицията на ЕС и неговите държави-членки по отношение на равнопоставеността между половете. Той подчертава постиженията на ЕС в петте ключови области (ЕС – свободен от насилие и стереотипи, процъфтяване в икономика на равнопоставеността, ръководене на обществото на базата на равнопоставеността, обезпечаване на равнопоставеността на половете, насърчаване на равнопоставеността на половете и овластяването на жените в цял свят), обхванати от стратегията, и дава вдъхновяващи примери от държавите-членки и финансирани от ЕС проекти в тези области. (Източник: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en#thestrategicengagementforgenderequality)
 • European Women on Boards Gender Diversity Index, 2020 - докладът анализира участието на жените в корпоративното управление в най-големите европейски компании, които са изброени в Европейския индекс STOXX 600 или в някои национални борсови индекси. През 2020 г се вижда, че равнопоставеността между половете в корпоративното лидерство все още е далеч от реалността: 28% от бизнес лидерите в 668 анализирани компании са жени; жените представляват само 34% от всички членове на бордове в анализираните компании. Ситуацията е най-лоша на ниво изпълнителна власт, където жените представляват само 17% от всички лидери. Само 42 (6%) от 668 анализирани компании имат жена главен изпълнителен директор. Само 130 (19%) от компании имат жена в поне една от тези роли: главен изпълнителен директор, главен оперативен директор или финансов директор. Броят на компаниите в извадката с високо участие на жените в вземането на решения производството се е удвоило за една година. Това е измерено чрез Gender Diversity Index, представен в този доклад. Броят на компании, които достигат индекс от 0,8 или повече се е увеличил от 30 на 62 за една година, като идеалният резултат на индекса е 1. (Източник: https://europeanwomenonboards.eu/wp-content/uploads/2021/01/Gender-Equality-Index-Final-report-2020-210120.pdf)
 • Gender Equality Index, EIGE - Gender Equality Index е инструмент за измерване на напредъка на равнопоставеността между половете в ЕС, разработен от EIGE. Той дава по-голяма видимост на областите, които се нуждаят от подобрение, и в крайна сметка подкрепя политиците да проектират по-ефективни мерки за равнопоставеността между половете. Той изследва как елементи като увреждане, възраст, ниво на образование, страна на раждане и тип семейство се пресичат с пола, за да създадат различни пътища в живота на хората. (Източник: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2021/BG)

 

Европейски политики за равенство между жените и мъжете (до 2020 година)

Равнопоставенността между жените и мъжете е основна ценност в ЕС и двигател за икономически растеж. Поради това ЕС се стреми да насърчава  равнопоставеността между жените и мъжете във всички свои дейности в  държавите-членки. С течение на времето законодателството, съдебната практика и измененията в Договорите спомагат за засилването на този принцип и неговото прилагане в ЕС.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена и в официални документи на ЕС, сред които:

 • Римски договор (1957г.) - принцип на равно заплащане за еднаква работа;
 • Директива 76/207/ЕИО на ЕС относно равното третиране на жените и мъжете (1976г.) - насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете, напредъка в образованието на жените и напредъка към преодоляване на разликите в заплащането и заетостта при жените и мъжете.
 • Европейски пакт за равенство между половете за периода 2011—2020 г. - Съветът на ЕС потвърждава ангажимента си да изпълни амбициите на ЕС за равнопоставеността между жените и мъжете, по-специално да премахне различията между половете в заетостта и социалната защита, вкл. разликата в заплащането на жените и мъжете; да насърчи по-доброто равновесие между професионалния и личния живот на жените и мъжете; и да се бори с всички форми на насилие срещу жените.
 • Стратегически ангажимент на Европейската комисия за равенство между половете за периода 2016—2019 г. - подчертава необходимостта от повишени усилия за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете и предлага широк спектър от дейности, които подчертават необходимостта от включване на аспекта на равенството между половете във всички политики на ЕС, както и в програмите финансирани от ЕС. Дейностите са насочени към
  • икономическа независимост на жените и мъжете;
  • намаляване на разликите в заплащането, доходите и пенсиите по пол;
  • равенство във вземането на решения;
  • прекратяване на насилието, основано на пола;
  • насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете извън ЕС.
 • Римска декларация (25 март 2017 г.) - ръководителите на 27 държави-членки и на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия обещават да работят за изграждането на социална Европа: съюз, който насърчава равнопоставеността между жените и мъжете, както и правата и равните възможности за всички.
 • Пекинската декларация и платформа за действие - 12 критични проблемни области и Програмата за действие на Международната конференция за населението и развитието, и резултатите от техните конференции за преглед.
 • Програма на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. - очертава набор от 17 цели за устойчиво развитие, сред които е и равнопоставеността между жените и мъжете.

Равнопоставеността между жените и мъжете е заложена във всички политики на ЕС, включително и в програми за финансиране. Така например, програмата „Права, равенство и гражданство“ финансира проекти, насочени към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете и прекратяване на насилието срещу жените. 

Равнопоставеността между жените и мъжете в страните членки на Европейския съюз се насърчава и от редица европейски организации. Европейският институт за равенство между половете (EIGE) (създаден през 2006 г.) насърчаване равнопоставеността между жените и мъжете, вкл. интегрирането на принципа на равнопоставеност между жените и мъжете във всички политики на ЕС и всички национални политики, бори се срещу дискриминацията, основана на пола, и повишава осведомеността относно равнопоставеността между жените и мъжете, като оказва техническо съдействие на европейските институции посредством събиране, анализ и разпространение на данни и методологични инструменти. Основната дейност на Комисията по равнопоставеността на жените и мъжете (създадена през 2012 год.) е да подпомага прилагането на стандартите по равнопоставеността на жените и мъжете в ЕС.  Групата на високо ниво по въпросите на равнопоставеност на половете към Европейската комисия (създадена през 2001г.) е основният форум за стратегическо планиране на изпълнението на Пекинската платформа за действие. Сред задачите на Групата е подпомагане на Триото председателства при определяне на области и теми от политиката по равнопоставеност на половете, които да залегнат в съответната програма, подпомагане на ЕК при формулиране и прилагане на дейности на общоевропейско ниво, целящи насърчаване на равните възможности на жените и мъжете, стимулиране на постоянния обмен на опит, политики и практики в тази област между държавите членки и различните заинтересовани страни.

На Конгрес на EКП, проведен в Париж през 2015 год., всички организации-членки на ЕКП потвърждават решимостта си да поставят равенството между половете сред основните си приоритети. Предложената Програма за действия за равенство между половете (2016-2019год.) има за цел да насърчи и координира действията на членове на ЕКП "за постигане на равенство между жените и мъжете на пазара на труда и в обществото като цяло”.

Европейски политики (систематизирани в HORIZON EUROPE GUIDANCE ON GENDER EQUALITY PLANS)

Повечето министерства имат отдели или звена, които отговарят за насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете, напр. Отдел за жените и науката в испанското министерство на изследванията и иновациите (Испания) и Отдел за стратегии за човешки ресурси, паритет и борба срещу дискриминацията във френското министерство за висше образование, изследвания и иновации (Франция).

В резултат на съвместната работа на Министерството на висшето образование, изследвания и иновации (MESRI) и Министерството на националното образование, младежта и спорта във Франция е приет Национален план за действие за професионално равенство между жените и мъжете 2021-2023 г., който е публично достъпен.

В Чехия отдел Висше образование, изследвания и наука към Министерството на образованието, младежта и спорта въвежда директива за осигуряване на баланс между жените и мъжете в консултативните съвети и комисиите за оценка (вж. Horizon 2020 project GENDERACTION’s 2020 policy brief on Disrupting measures for gender equality in research and innovation).

На 28 март 2019 г. португалското правителство приема Закон за увеличаване на квотите за жени в публичната администрация (вкл. висши учебни заведения) от 33% на 40%, с минимален дял от 40% от лицата от всеки пол в списъците с кандидати за избиране за членове на колегиалните органи на правителството и сред ръководството на ВУ и съответните звена.

През 2008 г. германското федерално министерство на образованието и научните изследвания (BMBF) инициира програма за жени професори, която цели да насърчи разработването и изпълнението на планове за равнопоставеност между жените и мъжете  във висшите учебни заведения и да се увеличи броя на жените професори. Ако предложението на институцията за GEP получи положителна оценка, на институцията може да бъде предоставено финансиране за до три професорски места, заемани от жени в продължение на пет години. Въздействието на Програмата за жени професори е оценено и анализирано многократно, вкл. в скорошен доклад на BMBF.

В Ирландия, Higher Education Authority разработва План за действия за равнопоставеност между жените и мъжете за периода 2018-2020 г., който препоръчва на висшите учебни заведения да гарантират, че моделите за разпределение на натовареността са прозрачни, ежегодно се наблюдават за полови пристрастия и са включени в мониторинга на изпълнението на мениджърите и надзорните органи. От 2016 г. във всичките 7 ирландски университета съществуват прозрачни модели на работното натоварване. Университетите гарантират, че принципите, които са в основата на техните модели, и начинът, по който те се прилагат, не са пристрастни към пола. Всеки университет проучва как данните за разпределението на работното натоварване могат да бъдат анализирани и обобщени, за да се следи за пристрастия към пола.

 

Последна промяна на 21 Януари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол