уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Добри практики на европейски университети и изследователски организации (систематизирани в Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans)

В издадения през 2021г. от Европейската комисия наръчник "Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans" са систематизирани примери за действия в областта на равнопоставеността между жените и мъжете в университети и научни организации.

Таблицата представя извадка на добри практики на 39 европейски университета и организации.

Университет

Държава

Практика

Xarxa Vive

 

Мрежата Xarxa Vives от 22 висши учебни заведения от Испания, Франция, Андора и Италия създава серия от наръчници, които задълбочено изследват как полът може да бъде включен в учебните програми по различни предмети. Наръчниците са публикувани на множество езици и обхващат природни и физически науки, медицина, социални и хуманитарни науки. Те разглеждат как полът може да бъде разгледан или представен в университетското обучение по начини, които са специфични за различните предмети, и различните ресурси, които академичните среди могат да използват в своето преподаване.

University of Graz

 

Австрия

Като част от вътрешната програма за обучение за лидерство, Офисът за равнопоставеност между жените и мъжете и равни възможности в университета организира семинари за чувствителност към пристрастия, разглеждащи пола и други форми на дискриминация в процедурите за подбор на персонал и как тези пристрастия могат да понижат качеството на резултати от набирането. Обучението се провежда в рамките на две полудневни сесии и се подпомага от вътрешни и външни експерти, както и от експерти по равнопоставеност между жените и мъжете. Участниците придобиват знания за проблемите на многообразието, обществените неравенства и процедурите за академична оценка. За да се инициира размисъл върху собствените критерии за подбор и пристрастия на участниците в рамките на обучението се организира фиктивна процедура за подбор на персонал и дискусии за академични автобиографии. Обучения се предлагат и чрез Координационния център на университета за изследвания на половете и равни възможности. За повече информация: GEAR tool.

Ghent University

Белгия

За да отговори на законовите изисквания за осигуряване на баланс между жените и мъжете при вземане на решения в университетите, през 2014 г. университетът променя своите процедури за избор на членове на управителния съвет. Изборните процедури изискват 40/60 балансирано по пол представителство на членовете, а факултетите са задължени да предложат поне по 1 мъж и 1 жена за кандидат. Когато изборите не отговарят на минималния баланс между половете 40/60, кандидатът с най-малко гласове от свръхпредставения пол (в сравнение с други факултети) се заменя с кандидата на факултета от другия пол с най-голям брой гласове. Тази процедура доведе до баланс между половете в Управителния съвет за първи път в историята на университета. За повече информация: GEAR tool

KU Leuven

 

Белгия

След приемане на Плана за действие за равнопоставеност между жените и мъжете за периода 2014-2017 г. в комисиите за оценка и повишение участват лица, които наблюдават броя на кандидатите от женски и мъжки пол във всеки конкурс за набиране на персонал/повишение, обръщат внимание на имплицитните пристрастия и гарантират, че обратната връзка е конструктивна, неутрална и недвусмислена независимо от пола.

ПУ „Паисий Хилендарски“

България

За да подпомогне разработването на устойчив подход към равнопоставеност между жените и мъжете, ПУ създава локална общност на практици. Тази мрежа допринася за изграждане на силно чувство за общност, солидарност и подкрепа. 

Oxford Brookes University

Великобритания

В рамките на финансирания по Хоризон 2020 проект GEARING ROLES, университетът разработва Контролен списък за диагностика и самооценка за пола в учебната програма. Списъкът съдържа въпроси към академичния персонал и други служители, които проучват как и къде полът е интегриран в учебните програми и предоставя предложения и опции за разглеждане на потенциални подходи.

Freie Universität Berlin

Германия

Университетът има дългогодишна политика за увеличаване на броя на жените с академична длъжност професор. Тази политика включва ясни и строги официални правила за процеса на набиране на персонал, напр. половината от членовете на комисиите за подбор трябва да бъдат жени (една от тях да заема академична длъжност професор). Ако сред кандидатите няма жени, отделът е длъжен да обясни защо и да предостави информация за направени опити за кандидатстване от жени, дали са били извършени консултации със служителят по равенство между половете и как отделът планира да увеличи броя на жените в бъдеще. За да постигне по-висок процент преподаватели, университетът активно консултира членовете на комисиите за подбор и се ангажира с активно търсене на таланти сред жените. В целия процес участват и служителите по въпросите на равнопоставеност между жените и мъжете. В резултат на това делът на жените преподаватели в периода 2008-2017г. нараства от 24% на 32%, а през 2019 г. достига 37%. За повече информация: EUA report on Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions

German Environment Agency

Германия

Като част от своя План за равнопоставеност, агенцията изпълнява програма за интегриране на половете в изследователски дейностите. Стъпките включват процес на оценка на въздействието на пола при одобрението на изследователските проекти, подкрепа за интегрирането на пола в дизайна на изследването, както и стъпки за гарантиране на ефективно представяне на специфични резултати.

German Research Foundation (DFG)

Германия

Главният офис на фондацията има звено, посветено на равните възможности, почтеността на научните изследвания и междупрограмното развитие, което чрез своите дейности насърчава равнопоставеността между жените и мъжете.

Leibniz Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (IOW)

Германия

Институтът управлява схема за финансиране „Върнете се обратно към изследванията“, която предлага 3-6 месечни безвъзмездни средства за подкрепа на млади изследователки, които искат да се върнат обратно към науката след семейна почивка. По схемата имат право да кандидатстват бивши служители на IOW, докторанти или изследователи, които биха искат да продължат да работят в IOW. Програмата е насочена към жени, които са ползвали родителски отпуск или са се грижили за членове на семейството през последните две години, но се разглеждат и кандидатури на мъже (докторанти и пост-докторанти). Тази програма се разработва в рамките на проект Baltic Gender, финансиран по Хоризон 2020.

Volkswagen Foundation

Германия

Частната организация за финансиране на научни изследвания разработва цялостна схема за финансиране за родители (вкл. осиновители), която има за цел да намали тежестта и разходите за родителски грижи на младите изследователи. Предлаганото  финансиране е за мъже или жени изследователи, които отглеждат едно или повече деца. За повече информация: GEAR tool

University of Southern Denmark (SDU)

Дания

За да гарантира, че SDU е разнообразен работодател с иновативна и креативна изследователска среда и приобщаваща работна среда университетът създава Комитет за равнопоставеност между жените и мъжете и Екип за равнопоставеност между жените и мъжете (GET). GET се създава от Изпълнителния съвет на SDU, а организационната дейност е делегирана на член на Изпълнителния съвет на SDU. Председателят на централния комитет за равнопоставеност между жените и мъжете на SDU, в който участват представители на всички факултети и централната администрация, действа като ръководен комитет на GET. GET е част от звеното за развитие на човешките ресурси и работи в тясно сътрудничество с факултетите, органите и звената, вкл. с централните и местните съвети за равнопоставеност между жените и мъжете. SDU е партньор в проекта SPEAR, финансиран по Хоризон 2020.

Estonian Research Council

Естония

Планът за равнопоставеност между жените и мъжете за периода 2020-2027 г. е одобрен от ръководството на организацията и публикуван на нейния уебсайт. Предвижда се поне веднъж годишно да се извършва преглед на плана. Чрез този план  изследователския съвет подчертава своите цели за отделяне на внимание на аспектите на пола във всички свои дейности и допринасяне за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете сред изследователските среди в Естония. Сред стратегическите приоритети на съвета е да се стреми към баланс между жените и мъжете на позиции за вземане на решения и на законодателно ниво в Комитета за оценка на Естонския изследователски съвет (RFO), който оценява заявленията за финансиране на научни изследвания. Препоръчва се, когато е възможно, при сформирането на комисията да се вземе предвид балансът между половете, като се дава предимство на кандидати от пола, който е по-слабо представен в комисията. Препоръчва се също така в комисията да бъдат включени изследователи с различен академичен стаж. Съветът е партньор в проекта GEARING ROLES. За повече информация: ERAC SWG GRI Report on the Implementation of Targets: Follow-Up on the 2018 Guidance Recommendations

Irish Research Council (IRC)

Ирландия

IRC е първата организация за финансиране на научни изследвания в Ирландия, която публикува Стратегия за равнопоставеност между жените и мъжете, която има за цел да подкрепи равенството между половете в изследователската кариера във всички дисциплини, както и интегрирането на пола и анализа на пола в изследванията. Стратегията и действията за прилагането й са публикувани на уебсайта на IRC, заедно с доклади за напредъка като Насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете и интегриране на анализа на половете в научните изследвания. IRC е и партньор в съфинансирането на GENDER-NET Plus ERA-NET и съфинансира транснационални изследователски проекти, интегриращи измерението на половете в свързаните с SDG области.

Trinity College Dublin

Ирландия

Ректорът и президент на колежа има активна роля за насърчаване на равнопоставеността, разнообразието и приобщаването. Бордът на университета, с председател ректорът, преглежда годишните доклади за наблюдение на равнопоставеността, в които са представени широк спектър от данни за всички основания за разнообразие, обхванати в ирландското законодателство. След като получат одобрение годишните доклади са публично достъпни. Колежът има Политика за равенство, която определя ангажимента за липсва на дискриминация за персонала, студентите и посетителите (последно актуализирана през 2016 г.), както и Стратегия за разнообразие и приобщаване (публикувана за първи път през 2017 г.) с конкретни действия за изпълнение на целите на колежа за Равенство, разнообразие и приобщаване, както е посочено в Стратегическия план на колежа за периода 2014-2019. Работата в областта е инициирана като част от финансирания от FP7 проект INTEGER и продължава в рамките на проект SAGE, финансиран по Хоризон 2020. Колежът инициира серия от обучение за предразсъдъци, свързани с пола и тяхното разпространение, предназначено за различни лица - от ръководния екип на университета до ръководителите на катедри и факултети. От 2015 г. членовете на всички комитети за повишение са задължени да присъстват на поне една сесия. В рамките на финансирания по Хоризон 2020 проект SAGE TCD разработва и онлайн модул за несъзнателно пристрастие.

University of Iceland

Исландия

В рамките на проекта GARCIA, финансиран по  FP7, университетът разработва инструмент за бюджетиране на половете и развива дейността си чрез създадената в рамките на проект ACT,  финансиран по Хоризонт 2020, мрежа за практици GenBUDGET. Университетът поставя акцент върху управленски механизми, основани на пола, чрез които организациите формулират бюджети и разпределят ресурси.

Open University of Catalunya (UOC)

Испания

През 2008 г. е създадено Звено за равнопоставеност, което отговаря за разработване на политики за равнопоставеност между жените и мъжете в университета. Звеното е орган, който се отчита пред кабинета на вицепрезидента по глобализация и сътрудничество на университета. Основната функция на отдела е да гарантира спазването на действащото законодателство за равнопоставеност между жените и мъжете и да повиши осведомеността на университетската общност за важността на включване на въпроси за равнопоставеността във всички 22 редовни дейности. Звеното е оказвало съдействие и при разработването на Плана за равнопоставеност за периода 2020-2025г..

Research Centres of Catalonia (CERCA)

Испания

CERCA разработва серия от видеоклипове по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете в научноизследователските организации, вкл. видеоклип за пристрастия за наемане на персонал в изследователски институти, който критикува комисията за подбор на преподаватели, като подчертава ключови поведения, пристрастни към пола, които могат да бъдат проявени.

Universitat Politècnica de Catalunya

Испания

В оценяването на кандидатурите на жени за повишение в длъжност професор е включен коефициент за пол. За повече информация: Horizon 2020 project GENDERACTION’s 2020 policy brief on Disruptive measures for gender equality in R&I

University of Deusto

Испания

Университетът има публична уеб страница, посветена на ангажиментите, целите и действията за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете. В страницата са публикувани Одити за равнопоставеността (извършени през 2014 и 2020 г.), настоящият План за равнопоставеност между жените и мъжете (2020-2022г.) на испански, баски и английски език, предходният план за периода 2017-2018 г., както и други подходящи документи. Планът за равнопоставеност между жените и мъжете е разработен от работна група в университета и е одобрен от управителния орган на университета. Инициативата за неговото разработване е предприета в рамките на финансирания по Хоризонт 2020 проект GEARING ROLES.

University of Milan

Италия

В рамките на проект STAGES – Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science, университетът организира курсове за обучение за ефектите от стереотипите за половете върху кариерното развитие и изследванията между 2012 и 2015 г. Курсовете са насочени към висшето ръководство на университета (управителен съвет, академичен сенат, ръководители на отдели и административни служби) и избрани катедри. Курсовете се фокусират върху стереотипи, свързани с пола при оценяването, кариерното развитие и вземането на решения. Университетът също така запознава студенти и бъдещи студенти с редица дейности, които се извършват в университета за борба с всички форми на дискриминация.

University of Padova

Италия

През 2017 г. университетът публикува първия си годишен доклад за половете (с данни за 2016 г.). От 2017 г. университета извършва ежегоден мониторинг на показатели и данни във връзка с ключови въпроси, свързани с персонала, сред които неравенство между жените и мъжете, заплащане и други важни въпроси. Докладите разглеждат и разликите в представянето на студентите от мъжки и женски пол по отношение на кариера в университета, заетост и доходи след завършване. За повече информация: Diversity, Equity and Inclusion in European Higher Education Institutions

University of Trento

Италия

Това е първият италиански университет, който се стреми да получи Сертификат за семейния одит. Осъществените действия за удовлетворяване на изискванията за одит, включват фокусиране върху повишаване на гъвкавостта на работното време. Въведена е „банка за часове“ за административния персонал, която служителите могат да използват, за да напуснат работното място в случай на спешни случаи или специфични нужди. Университетът провежда акция за академичния персонал университетът провежда акция, за да насърчи зачитането на семейните и личните нужди при организацията на уроците и планирането на процесите в катедрата. Това действие също така цели да бъдат идентифицирани и адресирани всякакви асиметрии на пола по отношение на преподавателската, изследователската и организационна работа. Тези дейности са извършени в рамките на проект GARCIA, финансиран по FP7.

Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)

Нидерландия

NWO провежда пилотно обучение за оценители с цел да се избегнат неявни пристрастия към пола при решенията за финансиране. В рамките на обучението се провежда имплицитен тест за асоцииране, базиран на действителни материали за оценка, както и други дейности за повишаване на грамотността относно пристрастията към пола (напр. несъзнателно пристрастие при оценка на автобиографията и по време на интервюта). Модулът за електронно обучение дава възможност за проследяване на участието и въздействието върху процедурите за оценяване, включително анализиране на процентите за възлагане. (Източник: Implicit Gender Biases during Evaluations: How to Raise Awareness and Change Attitudes report from the 2017 European Commission workshop). NWO подготвя и два видеоклипа за рецензенти и членове на комисиите, посветени на имплицитните пристрастия, в които оспорва идеалния образ за това какво е добър изследовател или добро предложение и предоставя конкретни предложения за оптимизиране на процеса на оценка, базирани на научни изследвания.

Kilden genderresearch.no

Норвегия

Независимото подразделение на Изследователския съвет на Норвегия Kilden разработва серия от казуси, които изследват как полът се свързва с различни дисциплини и области на изследване. Наръчникът предоставя примери, идеи и насоки за изследователи, които искат да повишат осведомеността си по темата.

Research Council of Norway (RCN)

Норвегия

Програмата Balanse има за цел да насърчи равнопоставеността между жените и мъжете и баланса между половете, с особен акцент върху увеличаването на дела на жените на висши академични и изследователски ръководни позиции, вкл. чрез създаването на национална учебна арена на програмно ниво, насочена към лидери в изследователския сектор.

University of Agder

Норвегия

Планът за действие за равни възможности, приобщаване и разнообразие на университета включва отчитане на пола по роли и отдели в университета. Този анализ позволява да се формулират ясни цели за университета и да се извършва мониторинг на напредъка спрямо плана за действие.

Jagiellonian University

Полша

В началото на 2020 г. университетът създава Отдел по безопасност, сигурност и равно третиране, който, наред с други отговорности, свързани с физическото и психологическото благополучие на университетската общност, отговаря и за гарантирането на равнопоставеността между жените и мъжете. Отделът се занимава с идентифициране на неравенството между жените и мъжете, повишаване на осведомеността и предоставяне на съвети и насоки относно дискриминацията и насилието, основано на пола. Отделът отговаря за разработване на Политика за равнопоставеност и Процедура за борба с дискриминацията и свързаните с нея действия за осигуряване на равенство и безопасност на жените и мъжете в  университета. Работата се извършва в рамките на проекта MINDtheGEPs, финансиран по Хоризонт 2020.

University of Warsaw

Полша

Университетът разработва публична уеб страница за своя План за равнопоставеност между жените и мъжете, в която представя ключовите цели и ангажименти на институцията и пълно описание на плана на английски език и полученото през 2016 г. признание от Европейската комисия HR Excellence.

University of Belgrade

Сърбия

През 2018 г. университетът публикува първия си План за равнопоставеност между жените и мъжете въз основа на проведен в рамките на проект TARGET, финансиран по Хоризон 2020, Одит на равнопоставеността между жените и мъжете. Одитът е фокусиран върху три основни измерения на равнопоставеността между жените и мъжете в университета: управление на човешките ресурси, вземане на решения и учебни програми и научноизследователско съдържание. Този одит дава информация за дългосрочен план за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете на всички нива в организацията. Одитът показва, че е необходимо да се обърне внимание на имплицитните пристрастия водещи до недостатъчното представяне на жените на ръководни позиции и на системата за мониторинг, така че тя да позволява да се проследяват данни за изследователските кариери и напредъка на мъжете и жените.

Özyeğin University

Турция

Университетът създава Звено за равнопоставеност между жените и мъжете, което е пряко подчинено на Ректора. Основната цел за неговото създаване е да се осигури необходимия за изпълнението на GEP административния капацитет. Планът за равнопоставеност между жените и мъжете се изпълнява чрез постоянна комуникация и дискусии със съответните университетски органи, като ректорското ръководство и координационното звено на Националния съвет за висше образование. Звеното е създадено в рамките на проект PLOTINA, финансират по Хоризонт 2020.

Academy of Finland (AKA)

Финландия

AKA назначава работна група за равнопоставеност и елиминиране на дискриминацията, в която участват представители на работодателя и персонала. Работната група подкрепя и наблюдава изпълнението на Плана за равнопоставеност и недискриминация 2019-2021 на академията, който се занимава с равнопоставеността между жените и мъжете и елиминирането на дискриминацията в рамките на академията и програмите за финансиране.

Hanken School of Economics

Финландия

От 2010 г. Hanken School of Economics автоматично удължава временните договори на преподавателски и изследователски персонал при отсъствие поради отпуск по майчинство или бащинство или родителски отпуск. Целта за насърчаване на баланса между работата и личния живот е един от приоритетите в Плана за равнопоставеност  и равно третиране на жените и мъжете. Политиката е приета, за да подкрепи дългосрочната изследователска работа и да гарантира, че изследователските проекти ще бъдат финализирани, както и да насърчи кариерното развитие на жените изследователи. За повече информация: GEAR tool

National Centre for Scientific Research (CNRS)

Франция

Изследователските и висшите учебни заведения във Франция са задължени да публикуват социални доклади и данни и анализи за равнопоставеността между жените и мъжете. Годишният доклад, публикуван от CNRS, е един от най-пълните и анализира данни за персонала и пола, вкл. по ниво и възнаграждение, и тенденциите във времето. От 2001 г. CNRS разполага и със звено Мисията за ролята на жените в CNRS, което се занимава с насърчаването на равнопоставеността между жените и мъжете в организацията и извън нея. В съответствие с изискванията за разрешаване на отпуск за научни изследвания или тематични преориентирания за университетите във Франция, CNRS предлага да покрие финансово шестмесечно облекчение от преподавателски задължения за академичен персонал, работещ в съвместни лаборатории на CNRS, който се връща на работа след отпуск по майчинство/бащинство/осиновяване.

Sciences Po Bordeaux

Франция

Като част от изпълнението на своя GEP през 2018 г. в рамките на проекта SAGE институтът създава звено за наблюдение на сексуален тормоз. В звеното работят  служител по равнопоставеност между жените и мъжете, професионален психолог, правен служител и служител по превенция. Институтът създава и Комисия за сексуално и основано на пола насилие (SGBV), в която участват членове на академичния състав и студенти. През януари 2021 г. в направен доклад се препоръчва да бъде увеличена подкрепата на жертвите на тормоз и насилие, да бъде подобрена превенцията за тормоз чрез засилено обучение и да се повиши яснотата на дисциплинарните процедури.

Technical University of Delft

Холандия

Стратегическата рамка на университета гласи, че за високи постижения и иновации е необходимо разнообразие. Сред основните пет цели на стратегията за управление на човешките ресурси е да бъдат привлечени разнообразни таланти. Конкретните действия включват създаването на мрежа Delft Women in Science (DEWIS), участие в програмата Westerdijk Talent Impuls за увеличаване на дела на жените професори в академичните среди, създаването на Delft Technology Fellowship, обучение за повишаване на осведомеността по на членовете на комисиите за подбор на професори. За повече информация: EUA report on Universities’ Strategies and Approaches towards Diversity, Equity and Inclusion

Masaryk University

Чехия

Университетът разглежда с преференции проекти с участието на изследователи, които се завръщат от родителски отпуск. Тази мярка е насочена към лица, които ще играят ключова роля в проекта и се изпълнява като част от вътрешен конкурс за финансиране на интердисциплинарни проекти чрез Агенцията за университетски грантове. За повече информация: Horizon 2020 project GENDERACTION’s 2020 policy brief on Disruptive measures for gender equality in R&I

Technology Agency of the Czech Republic (TA CR)

Чехия

Агенцията предоставя насоки на изследователи и кандидати за разработването на проекти и предложения чрез своя наръчник ‘Gender Dimension in the content of research: When and how to take it into account in projects’ и специален уебсайт, в който са публикувани видеоклипове, разработени по проект GEECCO, финансиран по Хоризон 2020.

Swedish Research Council

Швеция

Шведският съвет за научни изследвания извършва редовни прегледи на процедурите за вземане на решения, за да идентифицира потенциални пристрастия към половете в процесите и резултатите на финансиране. За повече информация: A gender-equal process – a qualitative investigation of the assessment of research grant applications 2019

Източник: Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, ISBN 978-92-76-39184-5, DOI 10.2777/876509, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ffcb06c3-200a-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

Одобрил: доц. д-р Силвия Гафтанджиева; Последна промяна на 06 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол