уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Документи за кандидатстване и срокове за подаване

Документи за кандидатстване и срокове за подаване

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление до ректора (по образец на ПУ).
 2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието.
 3. Кандидат-студенти, завършващи средно образование през 2022 г.които нямат в дипломата оценка по балообразуващ учебен предмет за съответната специалност, задължително представят и удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средното образование (оригинал и копие).

Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение за завършено средно образование с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

       ЗАБЕЛЕЖКА

       Завършващите през 2022 г. кандидат-студенти с неиздадени дипломи за средно образование до момента на подаване на кандидатстудентски документи могат да кандидатстват с разпечатка от страницата на МОН, в която са отразени оценките от положените ДЗИ. Кандидатите се задължават да представят оригинал и ксерокопие на дипломата не по-късно от 30 юни 2022 г.

Непредставилите дипломата си в указания срок не участват в класирането!

 

 1. Картон за класиране (по образец на ПУ). 
  Плик-заявление и състезателен картон се закупуват в комплект при подаване на документите (за Пловдив – САМО ОТ СПОРТНА ЗАЛА ИЛИ ОТ КНИЖАРНИЦАТА ВЪТРЕ В СГРАДАТА НА РЕКТОРАТА НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“).
 2. Документ за платена такса за кандидатстване (таксата не се възстановява при отказ от кандидатстване или при отказ от явяване на конкурсен изпит).

Таксата за кандидатстване е 30 лв. и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ изпит се заплащат по 20 лв. Таксата за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит е 30 лв.

Таксата за кандидатстване се внася, както следва:

 • в Спортната зала на Пловдивския университет непосредствено при подаване на кандидатстудентските документи (Пловдив, бул. „България“ № 236);
 • по банков път – по банкова сметка на ПУ „Паисий Хилендарски“:

„Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF;

 • през e-pay при подаване на документи по интернет.

 

 1. Документ за лауреат на национална олимпиада или състезания и форуми с конкурсен характер (ако има такъв).
 2. Копие от документите за гражданство - за кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско;
 3. Лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалидите, военнопострадалите, кръглите сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, лицата, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция, майките с три и повече деца до 6 години и близнаците, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета, представят документ, удостоверяващ тези обстоятелства.

ВАЖНО!

 • При подаване на кандидатстудентски документи длъжностното лице след проверка отбелязва един и същи входящ номер на заявлението, на състезателния картон и на компютърната разпечатка, която се връща на кандидата подписана и подпечатана.
 • При подаване на документи по електронен път кандидатите разпечатват генерирания от системата за онлайн кандидастване документ с входящ номер.
 • Не се приемат кандидатстудентски заявления, към които не са приложени всички необходими документи или не са попълнени точно и четливо, както и изпратените по пощата или чрез куриерски фирми.
 • Не се правят промени и допълнения във вече подадени документи и генериран входящ номер. Изключения се допускат само при допуснати технически грешки и в рамките на обявения срок за прием на кандидатстудентски документи.
 • Кандидатстудентски документи не се приемат след определените в справочника срокове.
 • Подадените документи важат за кандидатстване едновременно за обучение в редовна и задочна форма по държавна поръчка и за обучение срещу заплащане и кандидатът отговаря на необходимите условия за класиране.

 

СРОКОВЕ И НАЧИНИ ЗА ПОДАВАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ

Кандидат-студентите подават документи (лично или чрез друго лице) в посочените срокове по един от следните начини:

 1. В Спортната зала на Пловдивския университет: бул. „България“ № 236 – Пловдив от 8 до 21 юни 2022 г. (вкл. в съботите и неделите) от 08:30 до 17:00 часа. За кандидатстващите само с оценки от ДЗИ срокът за подаване на документи е от 8 до 27 юни 2022 г. (вкл. в съботите и неделите) от 08:30 до 17:00 часа.

За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“ от Физико-технологичния факултет кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в гр. Смолян, ул „Дичо Петров“ № 28, каб. 203 от 8 до 21 юни 2022 г. (без съботите и неделите).

 1. Документи за кандидатстване могат да се подават и онлайн в сайта на университета: http://www.uni-plovdiv.bg от 3 до 17 юни 2022 г.

 

 1. В бюрата на ЦКПИ по градове от 8 до 21 юни 2022 г. (вкл. в съботите и неделите). За кандидатстващите само с оценки от ДЗИ срокът за подаване на документи е от 8 до 27 юни 2022 г.

 

За кандидатстващите онлайн или в бюрата на ЦКПИ за специалности, изискващи изпит по говорни и комуникативни способности, същият ще се провежда в Пловдив след всеки кандидатстудентски изпит от 14.00 до 17.00 часа в допълнително посочена зала или онлайн.

Информация за начините и сроковете за подаване на документи за специалностите във филиалите на ПУ е посочена в Приложение № 2 (за филиал –гр. Кърджали) и Приложение № 3 (за филиал – гр. Смолян).

Последна промяна на 16 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол