уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Проверка и оценка на писмените работи

Проверка и оценка на писмените работи

  1. Писмените работи се проверяват и оценяват анонимно от двама проверители, независимо един от друг, по ред и критерии, определени от ПУ „Паисий Хилендарски“. Всеки екзаминатор оценява работата с точност до 0,10.
  1. При разлика в оценките на двамата проверители до 0,50 включително, крайната оценка е средноаритметична от двете оценки.
  1. Когато разликата в оценките на двамата преподаватели е повече от 0,50, работата се дава за арбитриране. Оценката на арбитъра е окончателна, но тя не може да бъде по-ниска от най-ниската оценка на двамата проверители. Задължително се арбитрират и работите, получили средноаритметична оценка от 2,50 до 2,90 и от 5,50 до 6,00 (вкл.).
  1. След оповестяване на резултатите от писмените изпити кандидатите лично могат в обявения срок да идентифицират писмените си работи и да проверят дали не е допусната техническа грешка при разсекретяването на работата или при пренасянето на оценката. Ако смятат, че е допусната техническа грешка, те могат да подадат молба до ректора за нейното отстраняване преди обявяване на първото класиране.
  1. Писменият изпит по химия и тестът със събеседване по физика са явни. Комисията проверява и съобщава резултатите на кандидат-студентите непосредствено след приключването на изпита/теста със събеседване. Това се отнася и за устния изпит по теология.
  1. Обявените оценки на писмените работи са окончателни, работите не се преразглеждат и не се преоценяват.

Проверка и оценка на практическите изпити

  1. Практическите изпити се провеждат от комисии, в чийто състав влизат най-малко трима членове. Знанията и уменията се оценяват по шестобалната система.
  1. Резултатите от практическите изпити се оценяват с точност до 0,10. Оценката на комисията е окончателна.
Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол