уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022 » Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване

  1. За обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват следните лица, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряваща им достъп до обучение във висши училища:
  •   Български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
  •   Чуждестранни граждани:

            –  на държави – членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

            –  имащи статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

            –  със статут на бежанци; статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

            –  от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

  1. Кандидат-студенти, които нямат в дипломата за средно образование оценка по учебен предмет, участваща в образуването на състезателния бал за съответната специалност, трябва да положат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН).
  2. Чуждестранните граждани кандидатстват по реда и при условията, установени за българските граждани.
  3. Граждани на държави извън ЕС и ЕИП, които не отговарят на условията по т. 1, могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

ЗАБЕЛЕЖКА

Семестриално завършилите и завършилите висше образование, субсидирано от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалифи­кационна степен само срещу заплащане (в платена форма на обучение).

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол