уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Условия за кандидатстване

Условия за кандидатстване

 1. За обучение в ПУ „Паисий Хилендарски“ могат да кандидатстват следните лица, притежаващи диплома за завършено средно образование, осигуряваща им достъп до обучение във висши училища:
 •     Български граждани, в т.ч. лица с двойно гражданство, едното от които е българско;
 •     Чуждестранни граждани:

–  на държави – членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП);

–  имащи статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България, удостоверено с документ за самоличност, издаден от МВР на Р България;

–  със статут на бежанци; статутът на бежанец се удостоверява с документ, издаден от Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет;

–  от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

 1. Български граждани, завършили средно образование в чуждестранни училища, могат да кандидатстват след признаване на средното им образование в съответствие с чл. 165 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Кандидатстващите лица не трябва да имат заболявания, противопоказни за обучение и за упражняване на професията по специалността, за която кандидатстват.
 3. Кандидат-студенти, които нямат в дипломата за средно образование оценка по учебен предмет, участваща в образуването на състезателния бал за съответната специалност, трябва да положат изпит по този учебен предмет в училище, определено от началника на съответното Регионално управление на образованието на Министерството на образованието и науката (МОН).
 4. Чуждестранните граждани кандидатстват по реда и при условията, установени за българските граждани.
 5. Граждани на държави извън ЕС и ЕИП, които не отговарят на условията по т. 1, могат да кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 8 от ЗВО и се приемат за студенти в ПУ „Паисий Хилендарски“ в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.
 6. Семестриално завършилите и завършилите висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, субсидирано от държавата (т.нар. държавна поръчка), могат да кандидатстват за придобиване на същата или по-ниска образователно-квалифи­кационна степен само срещу заплащане (т.нар. платено обучение).
Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол