уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Записване на новоприети студенти

Записване на новоприети студенти

 1. Приетите за студенти се записват в ПУ „Паисий Хилендарски“ в определени срокове (в работните дни от 8:30 до 16:00 ч.), както следва:

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ – от 6 до 8 ЮЛИ 2022 г. (включително);

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ – от 13 до 15 ЮЛИ 2022 г. (включително);

ЗА ПРИЕТИТЕ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ – от 20 до 28 ЮЛИ 2022 г. (включително).

ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА – до 30.09.2022 г.

 

За специалността „Актьорство за драматичен театър“ класирането ще се обяви ден след обявяването на резултатите през месец септември.

 1. Студентите, приети по първа желана специалност, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят право на участие в следващо класиране. Записването става при инспектора по съответната специалност.
 2. Студентите, приети по втора, трета и т.н. специалност, желаещи да участват в следващо класиране, следва лично или чрез друго лице да подадат декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента.

 

Декларации в свободен текст могат да се подават и по електронна поща на адрес ksk@uni-plovdiv.bg, като в писмото задължително се посочва:

 1. Трите имена на кандидат-студента
 2. Входящ номер
 3. Телефонен номер
 4. Наименование на специалността и формата на обучение, в която сте приети на второ класиране.

Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в определения за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети. Ако бъдат приети в по-предна желана специалност, освобождават мястото си в тази от предходното класиране.

 

 1. Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации.
 2. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права.
 3. Приетите студенти, които не са се записали в ПУ „Паисий Хилендарски“ или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права. Техните места се обявяват за попълване при следващото класиране.
 4. Допълнително класиране (след трето) се прави, ако бъдат обявени незаети места. Неприетите кандидат-студенти, които желаят да участват в разпределението на тези места, задължително подават в Университетския информационен център молби по образец до председателя на кандидатстудентската кампания.

Кандидат-студенти, неподали молби, не участват в разпределението на незаетите места.

 1. Кандидат-студенти, успешно положили конкурсен изпит в други висши училища, които желаят да участват в разпределението на незаетите места, задължително подават плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положен(и) изпит(и) и квитанция за платена такса за кандидатстване.
 2. При обявяване на допълнителни изпитни процедури кандидатите, които не са подавали кандидатстудентски документи, подават в Университетския информационен център посочените в т.1 от Раздел III документи. Лицата, които са подавали кандидатстудентски документи, но не са приети, подават заявление за участие в допълнителен изпит в Университетския информационен център и квитанция за внесена такса за явяване на изпит.
 3. На кандидат-студенти, класирани и записани в специалност (форма на обучение), която не се попълва с определен от съответния факултет/филиал минимален брой студенти за настоящата учебна година, се предоставя възможност за записване в друга специалност (форма на обучение) от същото професионално направление.
 4. Служебни бележки за оценки от кандидатстудентски изпити, проведени след изпитната сесия (след 30 юни 2022 г.), не се издават.

Приетите студенти представят при записването си следните документи:

 • диплома оригинал (и ксерокопие) за завършено средно образование, която веднага след снемане на необходимите данни се връща на кандидата, а ксерокопието се съхранява в Учебния отдел на съответната специалност до края на следването;
 • лична карта (паспорт), която след проверка се връща на кандидата;
 • три снимки с формат 3,5/4,5 см;
 • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
 • документ за владеене на български език, издаден от висше училище в
  Република България – за чуждестранни граждани.

 

Документите за записване на нови студенти (студентска книжка,
именници, уверения) са по образец на ПУ, ЗАКУПЕНИ САМО ОТ
КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТА!

ТАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ СЕ ВНАСЯТ, КАКТО СЛЕДВА:

 • За специалностите, записването в които се извършва в Ректората: в Университески информационен център, зала 13.
 • За специалностите, записването в които се извършва в Новата сграда на Университета: в стая 123 на Нова сграда, бул. „България“ № 236 А.
 • Плащането на всички такси може да става и по банков път:
  „Уникредит Булбанк“, клон „Батенберг“, гр. Пловдив,
  Получател: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
  IBAN: BG33 UNCR 7527 3154 6320 00, UNCRBGSF
  BIC CODE: UNCRBGSF.
 • При плащане по банков път задължително се посочват:
 • Основание: семестриална такса;
 • Трите имена и ЕГН на кандидат-студента;
 • Входящият номер при кандидатстването;
 • Специалността и формата на обучение, в която е приет към момента на записване.

При отписване от университета след започване на учебната година внесена семестриална такса не се възстановява.

Последна промяна на 13 Юли 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол