уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Конкурсни изпити

 1. Кандидатстудентските изпити за съответните специалности се организират и провеждат от ПУ „Паисий Хилендарски“.
 2. Конкурсните изпити се провеждат по програми, обявени от ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на изучавания в средното училище материал.
 3. Вариантите за конкурсните изпити се подготвят от комисии, назначени със заповед на ректора на ПУ „Паисий Хилендарски“, на базата на програмния материал за всеки конкурсен изпит. Изпитният вариант се изтегля лотарийно преди началото на всеки изпит в една от залите за провеждане на изпитите.
 4. Кандидат-студенти, които са се явили след изтегляне на изпитния вариант, не се допускат до участие в изпита.
 5. Писмените конкурсни изпити са анонимни с изключение на изпита по химия и теста със събеседване по физика. Кандидат-студентите са длъжни да пишат само със СИН химикал.
 6. При доказано преписване или опит за преписване, носене на техника с мобилна връзка, както и при неспазване на указанията на квесторската комисия по изпитната процедура, писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на квесторската комисия. Писмената работа заедно с всички материали, иззети като доказателство за преписването, се запечатват и върху плика с анулираната работа задължително се записват мотивите за анулирането на работата и се подписват от кандидат-студента и от членовете на квесторската комисия.
 7. При нарушаване на анонимността на конкурса чрез отбелязване с идентификационен знак, данни за самоличност, особен цвят на химикала и др. писмената работа на кандидат-студента се анулира от председателя на изпитната комисия.
 8. Кандидати с анулирани работи по т. 6 и 7 се лишават изцяло от правото на по-нататъшно участие в конкурса и не участва в класирането, независимо от получените оценки от кандидатстудентските изпити и оценките от дипломата.
 9. До половин час след започване на изпита кандидат-студентите нямат право да напускат залата.
 10. Кандидат-студентът предава писмената си работа на председателя на квесторската комисия, който в негово присъствие проверява документа с входящия номер. Кандидатът лично запечатва малкия плик с талона с входящия номер и изчаква запечатването на големия плик с поставени в него запечатан малък плик и писмената му работа. След като предаде писмената си работа и се разпише в изпитния протокол, кандидат-студентът е длъжен да напусне залата и сградата.
 11. В деня преди изпита кандидат-студентът е длъжен да провери за мястото на провеждане на изпита, на което е разпределен да се яви. На изпита всеки кандидат-студент е задължен да носи документ за самоличност и компютърната разпечатка с входящия номер за явяване на изпити.
 12. При наличие на свободни места се признават оценките от конкурсни изпити, положени през 2022 г. в други висши училища, срещу представяне на издаден по съответния ред документ с резултата от изпита.
Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол