уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Класиране на кандидат-студентите

Класиране на кандидат-студентите

 1. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон.
 2. Кандидатите ще се класират съгласно с утвърдените от Министерството на образованието и науката места по специалности, които ще бъдат обявени след публикуване на решението на Министерския съвет, утвърждаващо броя на студентите за учебната 2022/2023 година.
 3. Получилите оценка Отличен 6,00 на конкурсния(-те) изпит(-и), имащи
  състезателен бал, по-нисък от този на последния класирал се, се приемат в рамките на обявените места в специалности, които се определят от ПУ.
 4. Кандидат-студентите, класирани с еднакъв бал на последното планово
  място за специалността, се приемат в рамките на утвърдения брой по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от ЗВО.
 5. В рамките на утвърдените места за прием на студенти университетът ще приема успешно положилите кандидатстудентски изпити, но неприети по общия ред лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%, военноинвалиди, военнопострадали, кръгли сираци до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването, майки с три и повече деца и близнаци, които кандидатстват едновременно в едно и също професионално направление в университета и единият от тях е приет. Кандидат-студенти, които желаят да ползват посочените привилегии, подават молба до ректора по образец в срок до 22 юли 2022 г. Молбата се удовлетворява според нормите, определени в Закона за висшето образование, и според държавните изисквания, а при отсъствие на подобен регламент – по възможност при всяко класиране, следващо момента на подаване на молбата.
 1. Класирането се извършва на три етапа:

        ПЪРВО КЛАСИРАНЕна 5 ЮЛИ 2022 г.

        ВТОРО КЛАСИРАНЕ  – на 12 ЮЛИ 2022 г.

        ТРЕТО КЛАСИРАНЕ   – на 19 ЮЛИ 2022 г.

Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол