уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


 1. Начало
 2. »
 3. Прием
 4. »
 5. Предходни кампании
 6. »
 7. КСК 2022 г.
 8. »
 9. Общи положения за прием на студенти през учебната 2022/2023 година

Общи положения за прием на студенти през учебната 2022/2023 година

 1. Приемането на студенти в университета се извършва на основание на Закона за висшето образование (ЗВО), Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България и съгласно с условията, посочени в настоящия справочник.
 2. Кандидатстването се извършва чрез:
 • полагане на конкурсни изпити;
 • с оценки от държавни зрелостни изпити (ДЗИ), положени не по-рано от 2008 г.;
 • с оценки от сертификати за владеене на чужд език, които се признават за кандидатстудентски изпит по приравнителна скала за съответния език;
 • с оценки от олимпиади или състезания (международни, национални, регионални, вкл. организирани и от факултетите на ПУ) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности при определени условия.
 1. Местата за прием на студенти по професионални направления и образователно-квалификационни степени се утвърждават от Министерския съвет. Обявяват се по специалности, форма на обучение (редовна и задочна), основание за прием (държавна субсидия и обучение срещу заплащане) и категории (мъже и жени) за определени специалности.
 2. Всеки кандидат-студент има право да кандидатства за всички обявени от университета специалности, форми на обучение и основания за прием, но може да бъде приет и записан само в една специалност и форма на обучение.
 3. Класирането се извършва по низходящ ред на бала и по реда на посочените от кандидата желани специалности, форми на обучение и основание за прием в състезателния картон, съгласно обявените места.
 4. Приетите студенти ще се обучават срещу годишни такси, които се заплащат на две равни вноски в началото на всеки семестър.
 • От заплащане на такси (кандидатстудентски и семестриални) се освобождават лицата, които са: кръгли сираци – до 26-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстването; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70% и над 70%; военноинвалиди, военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; майки с три и повече деца.
 • Право на намалена семестриална такса, равняваща се на 50% от семестриалната такса за всяка специалност, имат вторият и всеки следващ член на едно семейство (братя, сестри, родители, деца и съпрузи), ако се обучават едновременно в ПУ с държавна субсидия. Тези студенти пред­ставят документи, удостоверяващи семейната връзка между тях, и уверение за актуалния студентски статус на първия член на семейството.
 • Намалена такса (50%) за кандидатстване заплащат кандидат-студенти близнаци.
Последна промяна на 01 Февруари 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол