уеб достъпен сайт български език английски език

Подстраници


    Начало » Обучение » Кандидат-студенти 2021/2022

Кандидат-студенти 2021/2022

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР"

Изпитът ще се проведе на 16 и 17 октомври 2021 г. от 10 часа в Учебния театър на Пловдивския университет (ул. Цар Асен №24)

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  1. Плик-заявление и състезателен картон - закупуват се в комплект  САМО ОТ КНИЖАРНИЦИТЕ ВЪТРЕ В СГРАДИТЕ НА ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“;
  2. Оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование.

Оригиналната диплома се връща на кандидата веднага след сверяване с копието. Завършилите средно образование              в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети и средния успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене;

  1. Документ за платена такса за кандидатстване – 70 лева (заплащат се и трите кръга едновремено).

 

Кандидатите, които се явяват за втори път на изпита за специалността, подават заявление за участие в изпита  и документ за платена такса за кандидатстване.

 

Документи се подават в Университетския информационен център (ул. Цар Асен 24, Ректорат) от 5.10.2021 г. до 15.10.2021 г.

 

 

 

Допълнителен прием на кандидат-студенти по факултети и специалности

    

 

 

Телефон за кандидатстудентска информация:  032/625 000; 032/635 049

  

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ

ВАЖНО

Записване на новоприети студенти  

Такси за обучение на студенти (държавна поръчка, I курс, 2021/2022 г.)

Такси за обучение на студенти (платено обучение, I курс, 2021/2022 г.)

 
 Общи положения за прием на студенти през учебната 2021/2022 година Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка
 Усповия за кандидатстване Отпада провеждането на кандидатстудентски изпит по български език за прием в специалностите, обучението по които се провежда в Пловдивския университет.
 Документи за кандидатстване и срокове за подаване

За промените в балообразуването по специалности провери тук

 Такси за кандидатстване Промени в програми на изпити и продължителност на изпити
 Конкурсни изпити

Приемът в специалност Право ще е без полагане на конкурсни изпити по български език и по история, а само с оценка от държавен зрелостен изпит по Български език и литература и оценката по История на България (задължителна
подготовка) от дипломата за средно образование.

Kогато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по История на България, като едната от тях е от ДЗИ, а другата - от задължителната подготовка, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит.

 Дати за провеждане на кандидатстудентските изпити  
 Проверка и оценка на писмените работи  
 Образуване на бала за класиране  
 Класиране на кандидат-студентите  
 Допълнителни разпоредби  
 Специалности 2021/2022 г.  
 Специалности, при които оценката от ДЗИ заменя оценката от конкурсен изпит  
 Места за прием по специалности  

Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани

 
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ
 БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ФИ­ЛО­СОФ­СКО-ИС­ТО­РИ­ЧЕ­СКИ ФА­КУ­ЛТЕТ
 ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  ХИМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ  ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
 ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА  ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ  ФИЛИАЛ – СМОЛЯН
 ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ  
ПРОГРАМИ И ПРИМЕРНИ ВАРИАНТИ ЗА СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИЗПИТИ
 АКТЬОРСТВО ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР  КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  МАТЕМАТИКА
 БИОЛОГИЯ  МУЗИКА
 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  НЕМСКИ ЕЗИК
 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ  ТЕОЛОГИЯ
 ГОВОРНИ И КОМУНИКАТИВНИ СПОСОБНОСТИ  ФИЗИКА
 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  ФРЕНСКИ ЕЗИК
 ИНФОРМАТИКА  ХИМИЯ
 ИСПАНСКИ ЕЗИК  
 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ  
ПРИЛОЖЕНИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 1: БАЛООБРАЗУВАНЕ ПО ФАКУЛТЕТИ, СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЛИАЛ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КЪРДЖАЛИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ФИЛИАЛ – СМОЛЯН

 

Телефон за кандидатстудентска информация:  032/625 000; 032/635 049

 

Последна промяна на 07 Октомври 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол