уеб достъпен сайт български език английски език

Обществени поръчки - обяви

 1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП- ДОСТАВКА НА 40 000 ЛИТРА ГАЗЬОЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ ДО 0,1% S ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2016/2017 ГОДИНА ЗА ПУ" ПАИСИЙ хИЛЕНДАРСКИ"  

2. Декларация- обр.1

3. Проект за договор - обр.2

4. Техническо предложение- обр.3

5. Ценово предложение - обр.4

6. Декларация по чл.97, ал.5 - обр.5

 7. Информация за публикуване в АОП на Обява за ОП на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

Декларация -DOC

Проект на договор - OC

Техническо предложение- DOC

 Ценово предложение- DOC

Декларация по чл. 97, ал.5

 Протокол №1

Съобщение

Протокол 2


 

1. Обява за обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП- ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

2. Техническо предложение - пр.1

3. Ценова оферта - пр.2

4. Проект за договор- пр.3

5.Списък по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП- пр.4

6. Декларация по чл.3 и чл.5,т.3 от ЗИФО-пр5

7. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-пр.6

8. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП/ липса на обстоятелства по чл.54,ал.1,т.1,т.1,2 и 7 от ЗОП/- пр.7

9.Декларация за съгласие с клаузите на проекто- договора-пр.8

10.Обява за обществена поръчка

11.Техническо предложение/DOC/

12.Ценова оферта/DOC/

13. Проект на договор/DOC/

14. Списък по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП/DOC/

15. Декларация по чл.3и чл.5т.3 от ЗИФО/DOC/

16. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП/DOC/

17. Декларация по чл.97, ал.5 за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ППЗОП/DOC/

18. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора

19. Протокол

20. Писмо

21. Договор

 


 

 

2. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал3 от ЗОП- ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА КОНСУМАТИВИ ЗА ОФИС ТЕХНИКА ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" ЗА 12 МЕСЕЦА/ изпратена в АОП/

2.1 Техническа оферта- пр.1

2.2 Ценова оферта-пр.2

2.2 Проект за договор-пр.3

2.3 Списък по чл.64, ал.ал.1,т.2 от ЗОП-пр.4

2.4 Декларация по.3 и чл.5,т.3 от ЗИФО- пр5

2.5 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП-пр.6

2.6 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП/ липса на обстоятелства по чл.54, ал.1т.1,2 и 7 от ППЗОП-пр.7

2.7 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора- пр.8

2.8 Обява за обществена поръчка

2.9 Техническо предложение/DOC/

2.10 Ценова оферта/DOC/

2.11 Проект за договор/DOC/

2.12 Списък по чл.64,ал.1т.2 от ЗОП/DOC/

2.13 Декларация по чл.3 и чл.5т.3 от ЗИФО/DOC/

2.14 Декларация по чл.97,ал5 от ППЗОП/DOC/

2.15 Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП/DOC/липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,2 и 7 от ППЗОП/DOC/

2.16 Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора

2.17 Протокол

2.18 Договор

2.19 Писмо

 


 

3. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП-ДОСТАВКА НА 30 000 ЛИТРА ГАЗЪОЛ ДО 0,1%S ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2017/2018 ГОДИНА ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

3.1 Техническо предложение

3.2. Декларация

3.3 Ценово предложение

3.4 Обява

3.5 Договор

3.6 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

3.7 Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1,т.3-5 от ЗОП

3.8 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП

3.9 Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка

3.10 Декларация за подизпълнител

3.1 Техническо предложение/DOC/

3.2 Декларация/DOC/

3.2 Ценово продължение/DOC/

3.3 Обява/DOC/

3.4 Договор/DOC/

3.5 Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП/DOC/

3.6 Декларация по чл. 97,ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1,т.3-5 от ЗОП/DOC/

3.7 Техническо предложение/DOC/

3.8 Декларация/DOC/

3.9 Декларация за подизпълнител/DOC/

4.0. PROTOKOL

 


 

 

  Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП- Периодична доставка чрез закупуване на канцеларски материали за ПУ"Паисий Хилендарски"- 2018 година

1.Образец 1- Списък на документите

2. Образец 2-Представяне на участника

3. Образец 3- Декларация по чл. 54, ал.1,т.1,2и 7 от ЗОП

4. Образец 4- Декларация по чл.54, ал.3-5 от ЗОП

5. Образец 5

6. Образец 6

7. Образец 7

8. Образец 8

9. Образец 9- Техническа оферта

10.Образец 10- Ценова оферта

11. Образец 11

12. Образец 12

13. Образец 13

14. Образец 14

15. Образец 15- Проект на договор

16. Документация поръчка

17. Обява

18. Информация до АОП

19. Протокол

 


 

 

 Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП- Периодична доставка чрез закупуване на консумативи за офистехника за нуждите на ПУ"Паисий Хилендарски" за 2018 година

1. Образец 1 - Списък на документите

2. Образец 2- Представяне на участника

3. Образец 3-Декларация по чл.54, ал.1,т.1,2 и 7 от ЗОП

4. Образец 4- Декларация по чл.54, ал.3-5 от ЗОП

5. Образец 5

6. Образец 6

7. Образец 7

8. Образец 8

9. Образец 9- Техническа оферта

10. Образец 10- Ценова оферта

11. Образец 11

12. Образец 12

13. Образец 13

14. Образец 14

15. Образец 15 - Проект на договор

16. Документация поръчка

17. Обява

18. Информация до АОП

ОТГОВОР НА ВЪПРОС:

т.44 CD-R 700 MB са 3185 бр. дискове

19. Протокол


 

 

Обява за обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА ПРОСТРАНСТВО ОКОЛО СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ- СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ НА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР №56784.502.624, ПО ПЛАНА НА К-С "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ", ПАРЦЕЛ I-502.614

1. Образец 1- Списък на документите

2. Образец 2- Представяне на участника

3. Образец 3- Декларация по чл.54,ал1,т1,2 и 7 от ЗОП

4. Образец 4-Декларация па чл.54, ал.1т.3-5 от ЗОП

5. Образец 5-Декларация по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата...

6. Образец 6- Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

7. Образец 7а- Декларация за съгласие за участие като подизпълнител

8. Образец 7- Декларация за използване на подизпълнител

9. Образец 8- Декларация за съгласие

10. Образец 9-Декларация по чл.39, ал.3,т.1,б"г" от ППЗОП

11. Образец 10- Декларация по чл.39, ал.3,т.1б. "д" от ППЗОП

12. Образец 11- Декларация за липса на свързаност с друг участник

13. Образец 12- Декларация от членовете на обединението

14. Образец 13- Списък по чл.64, ал.1,т.1 от ЗОП

15. Образец 14-Списък по чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП

16. Образец 15- Списък по чл.64,ал.1,т.3 от ЗОП

17. Образец 16- Техническо предложение

18. Образец 17-Ценово предложение

19. Образец 17.1- Количествена сметка

20. Образец 18 - Проект за договор

21. Документация

22. Информация до АОП

23. Разяснение- отговор на въпрос

24. Промяна на дата за конкурс

25.Протокол

26.Писмо

 

 ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3-ДОСТАВКА НА 25 ТОНА ТЕЖКО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2019 ГОДИНА ЗА ПУ"ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"- ПЛОВДИВ

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОП ПО ЧЛ.20, АЛ.3

2. ОбЯВА

3. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ КЛАУЗИТЕ НА ДОГОВОРА

7. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.97, АЛ.5 ОТ ППЗОП ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.54 АЛ.1,Т.1,2 И 7 ОТ ЗОП

8. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.97, АЛ.5 ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.54, АЛ.1, Т.3-5 ЗОП

9. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

10. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

СЪОБЩЕНИЕ

 ПОРАДИ ПОЛУЧЕНИ ПО-МАЛКО ОТ ТРИ ОФЕРТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.188 АЛ.2 ОТ ЗОП СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОДАВАНЕ С ТРИ ДНИ.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ НА 21.01.2019 Г. ОТ 10.00 В ЗАС ЗАЛА НА УНИВЕРСИТЕТА.

 

Последна промяна на 15 Януари 2019
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол