уеб достъпен сайт български език английски език

Психология

Професионално направление: Психология

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: психолог

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна и задочна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

 

    Завършилите специалността „Психология“ са подготвени за работа в образователната сфера като училищни психолози, в здравеопазването и в институции и организации за психологическо подпомагане, в правозащитните и правораздавателните органи, в армията, в социалните грижи, социалното подпомагане и в бюрата по труда, както и за консултантска практика.

    Изучават се широк спектър от основни дисциплини: когнитивна психология, психология на личността, социална психология, психология на развитието, специална психология, клинична психология, консултативна психология, юридическа психология, педагогическа психология, психолингвистика и др. Предвидена е обширна и задълбочена практическа подготовка, улесняваща бъдещата професионална реализация. Студентите имат възможност да избират според своите интереси избираеми и факултативни дисциплини, като психология на здравето, невербална комуникация, теории за привързаността, стрес и стратегии за справяне със стреса, транзакционен анализ, теория на конфликтите, психология на креативността и др.

    В края на обучението си завършилите бакалаври познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване.

    При определени условия завършилите могат да продължат обучението си не по-малко от една година за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“, чрез която получават по-тясна специализираща подготовка по определени програми в областта на приложната психология, училищната психология, позитивната психология, психология на управлението.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Телефакс: 032/628 390

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

Перимед

Перимед лого
2020 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол