уеб достъпен сайт български език английски език

Съседни


Българско законодателство

Политика за равнопоставеност между жените и мъжете в Република България

България провежда последователна политика по равнопоставеност на жените и мъжете, която е съобразена с националната специфика и ангажиментите по международни договори, по които е страна, вкл. като членка на ЕС.

Стратегическа цел на политиката е да насърчава равнопоставеност на жените и мъжете, предотвратяване и премахване на дискриминация, основана на пола. Политиката по равнопоставеност на жените и мъжете се основава на принципите на:

 • равни възможности за жените и мъжете във всички сфери на обществения, икономическия и политическия живот;
 • равен достъп на жените и мъжете до всички ресурси в обществото; равно третиране на жените и мъжете и недопускане на дискриминация и насилие, основани на пола;
 • балансирано представителство на жените и мъжете в органите, вземащи решения;
 • и преодоляване на стереотипите, основани на пола.   

Правовите гаранции за половата равнопоставеност се съдържат в действащото българско законодателство:

 • Конституция на Република България;
 • Кодекс на труда;
 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (2016г.);
 • Закон за защита от дискриминация (изм., ДВ бр. 105 от 30.12.2016 г. в съответствие с изискванията на Директива 2000/43/ЕО);
 • Закон за социално подпомагане;
 • Закон за насърчаване на заетостта;
 • Закон за борба с трафика на хора;
 • Закон за защита от домашното насилие;
 • и други специални и секторни закони.

От 2000 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП) организира и координира на национално ниво провеждането на държавната политика на Република България в областта на равнопоставеността между жените и мъжете (по силата на ПМС № 155 от 2000 г., обн., ДВ, бр. 65 от 2000 г.), в сътрудничество с множество институции и организации.

От 2004 г. в МТСП е обособено специализирано за целта звено. Понастоящем това е отдел “Равни възможности, антидискриминация и социални помощи” (РВАСП) в Дирекция “Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални помощи” (ПХУРВСП). Отделът е и Секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет.

През 2004 г. са поставени и основите на национална координационна структура на най-високо ниво на изпълнителната власт със създаването на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет (ПМС № 313 от 17.11.2004 г., обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г.).

Към настоящия момент във всички институции и организации се подбират и обучават експерти, които да координират политиката за половата равнопоставеност в съответния сектор и да поддържат контакт със секретариата на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете.

Политиката за полова равнопоставеност в Република България е определена в редица основни документи:

 • Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2009-2015 г. (приета от Министерския съвет на 10.12.2008 г. и съобразена с европейски стратегически документи) - основен стратегически документ за провеждане на политика за равнопоставеност на жените и мъжете;
 • Закон за равнопоставеност на жените и мъжете (обн. ДВ бр. 33 от 26 април 2016 г.) - урежда провеждането на държавната политика по равнопоставеност на жените и мъжете и създава нормативни предпоставки за провеждане на единна държавна политика в тази област;
 • Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2016 - 2020 г. (съобразена с публикувания през декември 2015 г. Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.) - допълнително укрепване на разпоредбите, свързани с равното третиране, равния достъп до ресурси и равното участие при вземането на решения, както и за гарантиране на равнопоставеността между половете във всички сфери на социалния, икономическия и политическия живот на страната;
 • Национален план за действие за изпълнение на Националната стратегия за равнопоставеност на жените и мъжете 2017 – 2019 г.

Предприети са необходимите действия за засилване на партньорството на България с Европейския институт за равенство между половете с оглед на предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз. Осигурено е участието на експерти в редица междуведомствени работни групи и подаването на информация и текстове по въпросите на равнопоставеността между жените и мъжете, антидискриминацията за изготвянето на стратегически и оперативни документи. Експерти от отдел „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“, определени за членове на различни комитети, комисии и работни групи по политиката по равнопоставеност взимат участие в заседания на:

Провеждането на националната политика по равнопоставеност на жените и мъжете се подпомага и от изпълнението на проекти, финансирани от държавния бюджет, европейски и други източници. МТСП, чрез дирекция ПХУРВСП, е контактна точка по направленията „Равенство на половете” и „Антидискриминация” на „Програма за заетост и социална солидарност ПРОГРЕС“ 2007-2013 г. и по цел „насърчаване на равенството между жените и мъжете и джендър мейнстрийминг“ на Програма „Права, равенство и гражданство“ 2014-2020 г. на Европейската комисия.

Последна промяна на 08 Април 2020
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2024 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол