уеб достъпен сайт български език английски език

Теология

Професионално направление: Теология и религия

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: теолог и преподавател по религия

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна

Балообразуване: вж. Приложение № 1

       

    Обучението по специалността „Теология“ в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ се осъществява в рамките на Катедрата по теология към Философско-историческия факултет. Тя стимулира възраждащата се духовност в региона и допринася за междукултурното, междуетническото и междурелигиозното съжителство.

    Православната теология обхваща четири основни дяла: библейски, исторически, систематически и практически. През четиригодишния бакалавърски курс се изучават основни богословски, исторически и философски дисциплини. През първите две години студентите имат възможност да слушат лекции по класическите езици – староеврейски, старогръцки, латински, църковнославянски, по руски и по западни езици. Изучава се музика, библейска и църковна археология, изкуство, реторика и други дисциплини, които формират у студентите широка богословска, историческа и философска култура.

    В специалността е включен блок от педагогически дисциплини, които дават възможност на студентите да придобият и педагогическа правоспособност.

    Завършилите специалността могат да продължат образованието си в хуманитарни магистърски и докторски програми, да работят в Българската православна църква като свещенослужители и църковни служители, да преподават религия в училище, да заемат определени длъжности в социалната сфера, в медиите, както и да бъдат преподаватели в богословски факултети и духовни семинарии.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол