уеб достъпен сайт български език английски език
  Начало » Прием » Кандидатстудентска кампания 2022 г. » Образуване на бала за класиране

Образуване на бала за класиране

 1. Начинът за формиране на бала за класиране на кандидат-студентите по отделните специалности е посочен в Приложение № 1 (за специалности в ПУ), Приложение № 2 (за специалности от филиал – гр. Кърджали) и Приложение № 3 (за специалности от филиал – гр. Смолян
 •    В случай че кандидатстващите с оценки от държавни зрелостни изпити положат и съответните конкурсни изпити, при образуването на бала се зачита оценката, формираща по-висок състезателен бал за съответната специалност.
 •    При полагане на повече конкурсни изпити за една специалност в балообразуването се включва най-високата оценка, получена от кандидата.
 •    При образуването на състезателния бал на кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (дипломи, издадени преди 2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език и литература или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература;
 •    Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като една от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата – от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка;
 •    Когато в образуването на състезателния бал участва оценка по учебния предмет български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето не е вписана такава, вместо нея за балообразуваща може да бъде взета оценката от успешно положен тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа.  Минималното ниво на теста не може да е по-ниско от В2. Оценката от успешно положения тест се приравнява към „отличен“ (6,00) и не може да замества оценката от държавен зрелостен изпит, ако тя участва в образуването на състезателния бал.
 •    За кандидат-студенти, които през последните години на обучението си са били ученици в чуждестранни училища не по-малко от 3 години, при кандидатстване за специалности, за които в образуването на състезателния бал участва оценката от държавен зрелостен изпит по български език и литература, но в дипломата за средно образование на лицето такава не е вписана, вместо нея за балообразуваща се взема средноаритметичната оценка от зрелостния изпит по съответния чужд език, изучаван в държавата, и оценката от успешно положения тест по български език, одитиран от европейска езикова организация – партньор на Съвета на Европа.  
 1. При липсваща компонента във формулата за балообразуване или при оценка от кандидатстудентски изпит, по-ниска от Среден 3,00, не се образува бал за участие в класирането.
 1. Не участват в класирането кандидат-студенти с бал, по-нисък от минималния за прием в университета (18,00).
 1. На лауреатите на национални и международни олимпиади по български език и литература, английски език, немски език, френски език, руски език, испански език, италиански език, математика, физика, астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, информатика, информационни технологии, лингвистика, история и цивилизация, география и икономика, философия и гражданско образование се признава оценка Отличен 6,00 за съответния конкурсен изпит, която участва при формиране на състезателния бал за специалностите съгласно с Приложение № 1.
 1. Оценката на участници в олимпиади, състезания, фестивали, форуми с конкурсен характер и др. (международни, национални, регионални, университетски) по предмет, съответстващ на конкурсен изпит в ПУ, както и оценки от международни изпити по чужд език се признават за резултат от кандидатстудентски изпит за определени специалности съгласно с Приложение № 1 и при условия, определени от съответните факултети. Сертификатите за владеене на чужд език трябва да са с валидни срокове към годината на кандидатстване.

Правата се ползват само за олимпиади и състезания, признавани от съответния факултет, и за лица, завършващи средно образование в годината, в която се провеждат олимпиадата и състезанието.

Последна промяна на 10 Юни 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми: 032/261 305

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

2020 - 2021 © Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Университетски информационен център, webmaster@uni-plovdiv.bg
скрол