уеб достъпен сайт български език английски език

Културен туризъм

Професионално направление: Социология, антропология и науки за културата

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионална квалификация: бакалавър по културен туризъм

Срок на обучение: 8 семестъра (4 години)

Форма на обучение: редовна 

Балообразуване: вж. Приложение № 1

    

   Специалността „Културен туризъм“ има за задача да даде теоретични и практически познания за туризма и културата, за характера на културното наследство на България и Европа и тяхното използване като ресурс за устойчиво развитие. Програмата дава знания и умения за работа в областта на културния туризъм. Заедно с това се предлага и обучение по два чужди езика: английски и втори език по избор.

  С тази бакалавърска програма студентите придобиват широкопрофилна фундаментална подготовка на професионални, адаптивни и мобилни специалисти с теоретични знания, практически умения и компетенции за осъществяване на самостоятелна професионална работа и работа в екип в сферата на културния туризъм.

  Характерна особеност на учебния план е неговата практическа насоченост. Интегрална част от обучението са пътуващите семинари за изучаване на културното наследство на терен, практикумите за усвояване на умения и стажът за прилагане на придобитите компетенции в реална среда.

  Завършилият специалността и може да работи като специалист по културен туризъм, позиция, която от 2016 г. е включена в Националния класификатор за професиите и длъжностите. Той може да работи още като: експерт, изследовател, консултант в областта на културния туризъм, автор на проекти за културен туризъм и туристически продукти, организатор на събития, специалист по PR, реклама и маркетинг в сферата на културния туризъм, туристически агент, туроператор, екскурзовод, интерпретатор и аниматор на културно наследство.

  Последващо обучение:

  Придобилият ОКС „бакалавър“ в специалността „Културен туризъм“ може:

  • да завърши друго висше образование;
  • да продължи образованието си в ОКС „магистър“;
  • да участва в различни форми на продължаващо обучение през целия живот.
Последна промяна на 07 Юни 2022
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол