уеб достъпен сайт български език английски език

Често задавани въпроси

Какво е ДФО?
ДФО е организация на учебния процес, при която в сравнително продължителни периоди и за относително голяма част от учебните дейности (вкл. преподаване, учене, оценяване, подпомагане и др.), студентите са дистанцирани (по местоположение, но не  непременно и по време) от останалите негови субекти (преподаватели, колеги, настойници, консултанти, администратори), обекти (учебни материали и ресурси) и обслужващи административни офиси.

Дистанционната форма на обучение равнопоставена ли е на редовната форма на обучение?
Да, дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма на обучение по отношение на съдържание на учебния план, изискван брой кредити за съответната ОКС, издавана диплома за завършена образователна и квалификационна степен и професионална квалификация.

Обучението изисква ли посещения „на място” в Пловдивския университет или е изцяло онлайн?
Обучението в ДФО може да включва и присъствени периоди, когато това съответства на спецификата на специалността и на потребностите на обучаваните. Присъствените периоди се провеждат в основни звена на Пловдивския университет, като те не могат да надвишават 30 на сто от аудиторната заетост, предвидена за редовната форма на обучение по дадената специалност в учебния план.

Как се извършва проверката и оценката на знанията на студентите?


Проверката и оценката на знанията на студентите се извършват в съответствие с формите на изпитване, предвидени в учебните планове и програми, като основна форма на изпитване е писменият изпит, вкл. провеждани със средства на ИКТ. Изпити се провеждат в периода на обучение (текущи изпити) и по време на редовни, поправителни и ликвидационни сесии (заключителни изпити) при осигурен контрол и прозрачност на изпитните процедури.

Къде са разположени учебните материали за студентите?
В помощ на студентите се издава Справочник за достъп до учебни материали и ресурси за ДФО. Той съдържа информация за достъп до необходимите учебните материали, вкл. Интернет базирани (учебници, пособия, тестове, софтуерни обучителни програми, видео и аудио касети).

 

За въпроси, на които не откривате отговор, може да се обърнете към проф. Росица Донева (rosi@uni-plovdiv.bg) и доц. Силвия Гафтанджиева (sissiy88@uni-plovdiv.bg)

Последна промяна на 28 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол