уеб достъпен сайт български език английски език

Дейности

Екипът на Регионалният център за дистанционно обучение извършва следните дейности:

 • Създаване на политики и стратегии за развитие на дистанционна форма на обучение;
 • Подпомагане на развитието на дистанционна форма на обучение и дистанционна форма на обучение в специалност:
  • изготвяне на доклади-самооценка за акредитиране на средата за провеждане на дистанционно обучение;
  • указване на съдействие при изготвяне на доклади-самооценка за акредитиране на специалности в дистанционна форма на обучение;
  • оказване на методическа подкрепа на обучаващи звена за изготвяне на учебна документация;
  • разработване на учебни е-ресурси (разработени над 185 е-ресурса за повече от 120 дисциплини);
  • поддържане на система за е-обучение - https://e-learning.uni-plovdiv.bg/);
  • осигуряване на пакети с учебно-методически материали по предлаганите специалности;
 • Разработване и актуализиране на нормативни документи:
  • пълен комплект вътрешно-нормативни документи, регламентиращи провеждането на ДФО с високо качество (Правилник за организация, провеждане и осигуряване на електронни и дистанционни форми на обучение в ПУ, Правилник за организацията на дейността на РЦДО към ПУ „П. Хилендарски“, Университетска система за управление на качеството на дистанционното обучение и др.);
  • пакет от методически стандарти за учебна документация за ДФО (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1489/), който включва 3 (три) основни групи задължителни или препоръчителни стандарти и шаблони (над 20 на брой): Стандарти за задължителната учебна документация за всички форми на обучение в съответствие с ЕСТК, Стандарти (6 бр.) за изготвяне на документация по изучаваната специалност и дисциплини за дистанционните студенти, стандарти в помощ на екипа;
  • регламенти за провеждането на ДФО с високо качество;
 • Осигуряване и оценяване на качеството на провежданото обучение:
  • разработване на инструменти за интелигентен анализ да данните от обучението за нуждите на дистанционните студенти при постигане на целите на обучение и подобряване на успеха, чрез следене на активността в учебните дейности, успеваемостта, спазването на учебния график и др.
  • разработване на инструменти за интелигентен анализ да данните от обучението за нуждите на преподавателите в ДФО, за да анализират своевременно резултатите от обучението, чрез проследяване активността и представянето на студентите, идентифициране на потенциални проблеми и студенти в риск и др.;
  • оценяване на качеството на базата на конкретни индикатори и критерии за качество, както по отношение на всички етапи от процеса, така и по отношение на всички обекти в системата на ДФО;
  • отчитане на потребностите и мнението на всички заинтересовани страни (студенти, експерти в областта на ДФО, потребители на кадри и др.);
  • осигуряване на методически насоки и практики за подготовка, организация и провеждане на дистанционно обучение (вкл. монографична поредица „Е-обучението“);
  • разработване на задължителни или препоръчителни стандарти и шаблони за създаване на е-курсове и е-ресурси;
  • осигуряване на богат набор от разнообразни ресурси за ЕДФО за нуждите на преподавателите и студентите – методически, софтуерни, технически и др.;
  • разработване на анкетни карти, сред които анкетни карти за Оценка на качеството на обучение по специалност (от студенти), електронен курс (от експерти), електронен курс (от студенти), софтуерен модул (от експерти), софтуерен модул (от потребители), учебна дисциплина (от представители на индустрията и потребители на кадри), комплексно оценяване на качеството в ЕДФО;
  • разработване и поддържане на автоматизирана система за събиране/обработка/анализ на данните при оценяване на качеството на ДФО;
 • Предоставяне на пълна информация за ДФО и предлаганите специалности;
 • Организиране и провеждане на обучения:
  • встъпителни курсове за дистанционни студенти;
  • провеждане на обучение в ДФО (обучени 18 студенти по магистърка програма "Електронно обучение");
  • пилотни обучения (проведени пилотни обучения на 2471 студенти по 137 дисциплини на 74 специалности);
  • обучителни курсове за повишаване на квалификацията на преподаватели (Свободният софтуер в образованието, Проектиране на електронно учебно съдържание, Методика на е-обучението, Е-тестове в Moodle, Среда за електронно обучение Moodle и др.) - обучени 216 преподаватели;
 • Осигуряване на персонална помощ на дистанционни студенти:
  • осигуряване пакети с учебно-методически материали по изучаваните специалности;
  • оперативно консултиратне във връзка с обучението, организацията или ползваните технологични средства;
  • осигуряване на възможности за лични срещи, телефон, е-поща, интернет разговори в реално време и Системата за електронно обучение (групова или индивидуална комуникация);
 • Поддържане на база данни от тип „алумни“ за реализацията на всички студенти, завършили специалности с дистанционна форма на обучение;
 • Реализиране на международни, национални и университетски проекти (над 40);
 • Осигуряване на условия за повишаване на квалификацията на преподавателите в ДФО чрез:
  • насоки за разработване на документи от пакета от методически стандарти за учебна документация за нуждите на ДФО;
  • провеждане на обучения;
  • консултиране и подпомагане, във връзка със съвременни методи и средства на електронни и дистанционни форми на обучение;
  • разработване на електронни образователни ресурси, методически похвати и др.
 • Проучване и разпространяване на добри практики: членство в Националния център за дистанционно обучение (НЦДО), участие в периодично организираните от НЦДО национални конференции по електронно обучение, национални семинари по ЕДФО, свързани с методически, теоретични, нормативни и практически аспекти на електронното обучение в България;
 • Проучване и разпространяване опита в организирането и провеждането на ДФО;
 • Поддържане на съвременна информационна инфраструктура;
Последна промяна на 28 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол