web accessibility bulgarian flag english flag

За нас

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е създаден през 1996 г. по проект на програма PHARE на Европейския съюз, с предмет на дейност – развитие на електронни и дистанционни форми на обучение (ЕДФО) в България, разработване и провеждане на дистанционни курсове и програми на различни нива, проектиране и създаване на методи и средства за въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии в образователната система. В рамките на проекта са оборудвани компютърна зала и видеозала с 50-60 места за провеждане на дистанционно обучение и първата мултимедийна лаборатория за разработване на учебни материали. Доставена е специализирана литература по дистанционно обучение.

Основни задачи на РЦДО са:

  • Осигуряване на методическа подкрепа за развитието на ЕДФО в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и региона
  • Подготовка и участие в национални и международни проекти в областта на ЕДФО, продължаващото и отворено обучение
  • Подпомагане развитието на международните връзки и обмен на положителен опит и добри практики с други организации и институции, работещи в областта на ЕДФО
  • Провеждане на изследвания в областта на образователните технологии и производството на учебни материали за нуждите на ЕДФО
  • Организиране и участие в провеждането на ЕДФО в Университета и страната
  • Активно участие в реализацията на Стратегията на ПУ за развитие на ЕДФО
  • Участие в работата на Националния съвет за дистанционно обучение и съдействие в организирането и провеждането на международни и национални инициативи, семинари и конференции по ЕДФО
  • Осигуряване на методическа подкрепа на академичния състав за прилагане на ЕДФО
  • Участие в създаването и прилагането на критерии и средства за осигуряване на качествено ЕДФО

В дейността на Центъра участват висококвалифицирани специалисти от различни факултети и звена на ПУ с интереси в областта на електронното и дистанционно обучение, включително с европейски дипломи „Преподавател на преподаватели по дистанционно обучение“.

Последна промяна на 27 Юни 2018