уеб достъпен сайт български език английски език

За нас

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е създаден през 1997 г. с решение на АС (Протокол №7/27.11.1997) с предмет на дейност – развитие на електронни и дистанционни форми на обучение (ЕДФО), разработване и провеждане на дистанционни курсове и програми на различни нива, проектиране и създаване на методи и средства за въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии в образователната система.

Основни задачи на РЦДО са:

  • Осигуряване на методическа подкрепа за развитието на ЕДФО в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и региона
  • Подготовка и участие в национални и международни проекти в областта на ЕДФО, продължаващото и отворено обучение
  • Подпомагане развитието на международните връзки и обмен на положителен опит и добри практики с други организации и институции, работещи в областта на ЕДФО
  • Провеждане на изследвания в областта на образователните технологии и производството на учебни материали за нуждите на ЕДФО
  • Организиране и участие в провеждането на ЕДФО в Университета и страната
  • Активно участие в реализацията на Стратегията на ПУ за развитие на ЕДФО
  • Участие в работата на Националния съвет за дистанционно обучение и съдействие в организирането и провеждането на международни и национални инициативи, семинари и конференции по ЕДФО
  • Осигуряване на методическа подкрепа на академичния състав за прилагане на ЕДФО
  • Участие в създаването и прилагането на критерии и средства за осигуряване на качествено ЕДФО

В дейността на Центъра през различни периоди участват висококвалифицирани специалисти от ПУ с интереси в областта на електронното и дистанционно обучение, включително с европейски дипломи „Преподавател на преподаватели по дистанционно обучение“.

Последна промяна на 29 Ноември 2021
ПУ лого

ПУ "Паисий Хилендарски"

Ректорат, ул. "Цар Асен" 24

Централа: 032/261 261

Технически проблеми (български оператори): 0 700 20 008

Технически проблеми (чуждестранни оператори): +359 882 282 252

БУЛСТАТ: 000455457

PIC: 999848259

скрол