web accessibility bulgarian flag english flag

За нас

Регионален център за дистанционно обучение (РЦДО) при ПУ е създаден през 1996 г. по проект на програма PHARE. Проекта е разработен в катедра Компютърна информатика при Факултета по математика и информатика и е един от четирите финансирани български проекти. В рамките на проекта са оборудвани първата компютърна зала за обучение и първата мултимедийна лаборатория за разработване на учебни материали. Доставени са комуникационна и компютърна техника за дистанционно обучение, специализиран софтуер, средства за видео и телевизионни представяния и др., на стойност повече от 50 000 Евро. Доставена е специализирана литература по дистанционно обучение. Изградена е видеозала за 50-60 места, учебна компютърна зала и офис.

РЦДО е с предмет на дейност развитие на ДО в България, разработване и провеждане на дистанционни курсове и програми на различни нива, проектиране и създаване на методи и средства за въвеждане на новите информационни и комуникационни технологии в образователната система и др. Основна задача на РЦДО е да подпомогне въвеждането на дистанционно обучение в България. Центърът се специализира в приложението на съвременните информационни технологии в образованието.

Средата за провеждане на ДО в ПУ "П. Хилендарски" има положителна оценка от НАОА (писмо с изх. номер 271/15.2.2016 г.), на базата на която Университетът може да организира и провежда дистанционно обучение за всички ОКС след акредитация на съответните специалности.

Последна промяна на 19 Февруари 2016